Assessorament en prevenció

Publicat el: 14/01/2016

Els serveis d'assessorament són prestats per tècnics especialistes de Mutua Universal, amb el suport d'experts en àrees específiques.

Assessorament genèric en prevenció

Assessorament genèric en prevenció

L'objectiu principal és resoldre les consultes dels responsables de prevenció en les empreses associades, amb la finalitat d'ajudar-los a desenvolupar les seves comeses.

L'assessorament és una activitat que es duu a terme a demanda de l'empresa, és a dir, cada vegada que aquesta el sol·licita. L'empresa s'adreça al Tècnic de prevenció de la zona per sol·licitar l'assessorament que precisa. Pot establir contacte telefònic o per e-mail. Quan el tema ho requereixi, el tècnic de prevenció visita l'empresa. 

Alguns exemples d'assessorament:

 • Normativa aplicable a un tema determinat.
 • Metodologia per avaluar riscos.
 • Equips de protecció individual.

Assessorament per a pimes i autònoms

Assessorament a pimes i autònoms

Suport tècnic als responsables de prevenció d'empreses de menys de 50 treballadors i a treballadors autònoms perquè exerceixin les activitats preventives.

Atenció presencial i orientació per a l'ús de les aplicacions Prevención10 i Prevención25 (conjunt d'instruments web elaborats per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene a la Feina amb l'objectiu de facilitar a empreses de fins a 25 treballadors l'avaluació dels seus riscos i l'aplicació de mesures de prevenció. També s'aporta una plataforma de formació i una eina específica per als treballadors autònoms - Autoprevent).

L'assessorament es porta a terme mitjançant:

 • Atenció telefònica.
 • Enviament d'informació.
 • Distribució de publicacions.
 • Visites a l'empresa i atenció presencial del tècnic de prevenció.
 • Assessorament per a l'aplicació de Prevenció25 (des de 2011).

Assessorament en plans de mobilitat

Una vegada detectada la necessitat d'una empresa associada d'elaborar un pla de mobilitat dels seus treballadors (per reduir l'absentisme relacionat amb el transport, per reduir accidents de circulació, per complir els requisits del bonus o per altres motius), el tècnic de prevenció acorda una reunió amb l'empresa per presentar-li la metodologia de col·laboració i obtenir informació prèvia.

A continuació, es fa un diagnòstic de la situació en el qual es detecten els problemes. El pas següent és fer reunions de treball amb l'empresa per establir el programa de treball.

Mutua Universal li facilita els instruments i serveis següents:

 • Guia de mobilitat: Document d'orientació a l'empresari per desenvolupar un pla de mobilitat.
 • Assessorament en l'elaboració de plans de mobilitat.
 • Procés de difusió: Assessorament a l'empresa sobre com donar a conèixer als treballadors de les empreses el pla de mobilitat i sensibilitzar-los perquè s'hi integrin i col·laborin en la seva aplicació.
 • Materials de suport: Col·lecció de cartells, fullets i manuals de suport a l'aplicació del pla de mobilitat.