Com sol·licitar una ajuda social?

Només es podran sol·licitar ajudes socials en processos derivats d'accident de treball o malaltia professional reconeguts legalment i que hagin causat baixa laboral.

Sempre serà necessària la presentació del corresponent imprès de sol·licitud d'ajuda social, degudament signat, al qual s'adjuntarà tota la documentació necessària.

Les treballadores socials de Mutua Universal valoraran les sol·licituds presentades abans de tramitar-les davant la Comissió de Prestacions Especials, òrgan responsable de l'adopció de l'acord definitiu.

 

Conceptes susceptibles d'ajuda social

 • Adequació del mitjà
 • Adquisició material especial
 • Servei d'atenció especialitzada temporal
 • Formació a domicili per al cuidador principal en situacions de dependència
 • Atenció psicològica especialitzada per a familiars
 • Auxilis socioeconòmics
 • Beca d'estudis
 • Programa de reinserció sociolaboral
 • Ajuda especial per a treballadors autònoms
 • Ajuda per situació de pobresa energètica
 • Despeses generades pel cuidador o acompanyant
 • Despeses sepeli
 • Tractament especial

Sol·licitud de beneficis d'assistència social

Document associat