Revisió de les resolucions provisionals de les prestacions extraordinàries per cessament d'activitat per COVID-19, segons Reial decret Llei 8/2020

Publicat el: 29/09/2023

Durant la pandèmia va sorgir la prestació extraordinària per cessament d'activitat, regulada en l'article 17 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, per als afectats per la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 perquè els autònoms que haguessin patit la suspensió de la seva activitat per les mesures extraordinàries adoptades per la pandèmia o veiessin molt afectat el seu rendiment econòmic tinguessin una ajuda de rendes per pal·liar la situació. Aquesta mesura va ser posteriorment prorrogada o estesa en successius decrets.

L'article 17.9 de l'esmentat Reial decret llei indica que les entitats gestores, d'acord amb la sol·licitud presentada i els documents aportats, han de dictar la resolució provisional procedent, estimant o desestimant el dret. Una vegada finalitzat el període de vigència s'ha de passar a revisar totes les resolucions provisionals adoptades i, en aquells supòsits en què es desprengui que no tenen dret a la prestació, iniciar els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes.

Per aquest motiu, en aquests moments, s'ha iniciat el procés de revisió d'aquestes prestacionsi s'està analitzant la documentació aportada i contrastada amb la informació facilitada per la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, basada en les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i de l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS).

Mutua Universal està actualment notificant a totes les persones autònomes a les quals es va reconèixer provisionalment la prestació si se'ls reconeix la concessió definitiva de la prestació o si hi ha alguna incidència que calgui esmenar iniciant el tràmit d'audiència.


En cas que la persona autònoma rebi notificació d'esmena de la documentació, ha d'accedir al formulari en línia habilitat:


Per iniciar el tràmit d'esmena, calen l'ID d'esmena (situat a la part superior de la notificació) i el número de document d'identitat.

En la notificació es detalla, tanmateix, el motiu pel qual s'ha revisat la prestació i les incidències que s'han detectat amb relació al compliment dels requisits legalment establerts o als imports abonats. La notificació informa de l'obertura del tràmit d'audiència, a partir de la qual es disposa d'un termini de 15 dies hàbils per presentar la documentació que s'indica a cada apartat i poder formular les al·legacions i justificacions que considerin oportunes (es recorda que no es tenen en compte dissabtes, diumenges i festius en el còmput de dies).

En cas que es vulgui renunciar a aquest tràmit d'audiència, o si en el termini de 15 dies hàbils no s'ha aportat la documentació o formulada al·legacions, es procedirà a l'emissió de resolució definitiva, dictant acord denegatori o de concessió definitiva, però amb imports indeguts de la prestació, reclamant els imports que van percebre al seu dia.