Accident de Treball i Malaltia Professional

Publicat el: 20/01/2016

La cobertura del risc de Contingències Professionals és voluntària, llevat de per a determinats col·lectius d'autònoms, com per exemple:

  • Treballadors econòmicament dependents (TRADE)
  • Treballadors que facin activitats amb alt risc de sinistralitat.

Ha de formalitzar-se amb una Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social

  • Prestació sanitària i econòmica de la Incapacitat Temporal per AT/MP: A partir de l'endemà de la baixa mèdica el treballador percep el 75% de seu BR.
  • Incapacitat Permanent (Total, Absoluta, Gran Invalidesa): La mútua capitalitza la prestació i se l'entrega a la Seguretat Social que pagarà als beneficiaris.
  • Lesions permanents no invalidants i Incapacitat Permanent Parcial: Abonament directe al beneficiari de la indemnització corresponent.
  • Prestacions per mort i supervivència: auxili per defunció, viduïtat, orfandat…