Prestació per incapacitat temporal

Publicat el: 29/09/2015

La legislació determina que un accident de treball és tota lesió corporal que la persona treballadora pateixi en ocasió o per conseqüència del treball.


Quina situació protegeix aquesta prestació?

Per tant, perquè un accident tingui aquesta consideració és necessari:

  • Que la persona treballadora pateixi una lesió corporal. Entenent per lesió qualsevol dany o detriment corporal causat per una ferida, cop o malaltia. S'assimilen a la lesió corporal les seqüeles o malalties psíquiques o psicològiques.
  • Que l'accident sigui a causa o com a conseqüència de la feina, és a dir, que hi hagi una relació de causalitat directa entre feina i lesió. La lesió no constitueix, per si sola, accident de treball.
  • Que la persona treballadora sigui per compte d'altri o autònoma per compte propi.

Naturalesa de la prestació econòmica

La persona treballadora que pateixi un accident de treball o una malaltia professional que origini un procés d'incapacitat temporal tindrà dret al cobrament d'una quantia diària equivalent al 75% de la seva base reguladora des de l'endemà de la baixa.

La durada màxima d'aquesta prestació és de 365 dies, podent-se prorrogar 180 dies més quan es prevegi la cura de la persona treballadora en aquest període.