Vull presentar la meva sol·licitud del Bonus

L'aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per a les cotitzacions del 2019, 2020, 2021 i 2022 està suspesa temporalment.

Segons la disposició addicional cent-sisena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 2022:       

“Se suspèn l'aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, prevista en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, per a les cotitzacions que es generin durant l'any 2022.  Aquesta suspensió s'estendrà fins que el Govern procedeixi a la reforma de l'esmentat reial decret.”

A la disposició addicional centèsima vint-i-setena de la Llei 11/2020, del 30 de desembre, de Pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021, s'indica el següent:

"Se suspèn l'aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, que es preveu en el Reial decret 231/2017, del 10 de març, per a les cotitzacions que es generin durant l'any 2019. Aquesta suspensió s'estendrà fins que el Govern procedeixi a la reforma del reial decret esmentat, que s'haurà de produir durant l'any el 2019".

A l'art. 7.8 del Reial decret 18/2019, del 27 de desembre, s'indica el següent:

"Se suspèn l'aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, que es preveu en el Reial decret 231/2017, del 10 de març, per a les cotitzacions que es generin durant l'any 2020".

A la disposició addicional tercera del Reial decret-llei 28/2018, del 28 de desembre, s'indica el següent:

"Se suspèn l'aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, que es preveu en el Reial decret 231/2017, del 10 de març, per a les cotitzacions que es generin durant l'any 2019. Aquesta suspensió s'estendrà fins que el Govern procedeixi a la reforma del reial decret esmentat, que s'haurà de produir durant l'any el 2019".

Davant qualsevol novetat, informarem puntualment.

Què és el Bonus:

És un sistema d'incentius per a les empreses que hagin contribuït eficaçment, amb inversions quantificables a la reducció de la sinistralitat laboral i hagin fet actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals, tal com regula el Reial decret 231/2017 de 10 de març i l'Ordre ESS/256/2018 de 12 de març, publicats al BOE de 24 de març de 2017 i de 17 de març de 2018, respectivament.