Publicada la tercera modificació de la Directiva sobre cancerígens i mutàgens

Publicat el: 21/06/2019
Nous avenços de la Comissió Europea per a la protecció de treballadors davant del càncer d'origen laboral

El Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat la Directiva 2019/983 del Parlament Europeu i del Consell, que modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o mutàgens durant la feina

Nous requisits per a les substàncies carcinògenes o mutágenas

Aquesta Directiva estableix nous requisits respecte a determinats aspectes actualment no coberts per la Directiva de cancerígens i mutagens:

Establiment d'un valor límit biològic per al cadmi i els seus compostos en l'àmbit de la Directiva.

S'afegeix l'article 18a a la Directiva Cancerígena i Mutagens, el Parlament i el Consell emplacen a la Comissió a què avaluï l'opció de modificar novament la Directiva de manera que s'estableixi una combinació entre un límit d'exposició ambiental i un límit d'exposició biològic per al cadmi i els seus compostos inorgànics en l'àmbit de la CMD. Per fer-ho, la COMP disposa d'un termini que finalitza el dia 11 de juliol de 2022.

El motiu d'aquest nou requisit és que, per a compostos de llarga permanència en el cos humà, com és el cadmi, el risc a què està exposada la persona treballadora s'avalua millor si es tenen en compte per una part el valor de concentració ambiental, que indica la situació del lloc de treball, i el valor biològic, que depenent de si és en sang o en orina, indica la quantitat de cadmi que entra en el cos de la persona i la quantitat que ha cumulado. La combinació d'aquests paràmetres permet als responsables de la prevenció i als de la vigilància de la salut, valorar el risc de forma més precisa i dur a terme una vigilància de la salut molt més protectora i adaptada a cada persona individual.

Actualment, la Directiva de carcinògens i mutagens no inclou valors biològics, remetent-se a la legislació i usos nacionals dels estats Membres i aportant recomanacions en l'Annex II. Per aquest motiu, cal analitzar per part de la Comissió la millor forma de compaginar les necessitats d'una bona prevenció amb els aspectes legals i jurídics de la normativa comunitària.

Alguns països de la UE, com Espanya o França, ja incorporen en la seva normativa valors biològics per al Cadmi, i per tant, els treballadors que desenvolupen la seva activitat en el seu territori nacional, estan protegits per la normativa. No obstant això, és convenient traçar un marc comú que garanteixi un nivell de protecció comuna per a tots els treballadors europeus.

Medicaments perillosos

El Parlament i el Consell es fan eco de la necessitat d'establir els mecanismes adequats de protecció per a les persones que treballen en l'àmbit sanitari (o altres treballadors o treballadores que es trobin en la mateixa situació),, en relació amb el risc que pugui suposar el maneig de fàrmacs perillosos, com per exemple els citotòxics. Actualment, es disposa de llistes nacionals i de guies tècniques per aplicar la prevenció a aquestes situacions; no obstant això, és possible que sigui convenient reflectir-ho també en la Directiva. Per dilucidar aquest aspecte, s'estableix que la Comissió avaluarà l'opció de modificar la Directiva Cancerígenes i Mutagens incloent aquests medicaments en el seu àmbit d'aplicació o bé proposarà altres instruments de protecció que consideri més apropiats. En el desenvolupament d'aquest comès, la Comissió ha de dur a terme una consulta amb els agents rellevants (en particular, amb els professionals de la salut), així com amb les organitzacions empresarials i les organitzacions sindicals, i haurà de tenir en compte els desenvolupaments més recents del coneixement.

Aquesta avaluació i proposta hauran d'estar finalitzades abans del 30 de juny de 2020, és a dir en un termini aproximat de 12 mesos.


Modificació dels valors límits per a substàncies cancerígenes i mutágenas continguts en l'Annex III

Com ja ve sent habitual en les modificacions de la CMD, s'inclouen nous valors per a cancerígens o mutagens en l'Annex III de la Directiva. En aquesta ocasió, les substàncies amb nous valors han estat el formaldehid, la MOCA i tres famílies de substàncies, constituïdes per: el beril·li i els seus compostos inorgànics, el cadmi i els seus compostos inorgànics, i l'àcid arsènic i les seves sals, així com els compostos inorgànics d'arsènic. Per a aquestes tres famílies, s'entén que estan inclosos només els compostos que es troben en l'àmbit d'aplicació de la CMD, és a dir, que estan classificades com C1A, C1B, M1A o M1B. La informació sobre la classificació ha de ser proporcionada pel proveïdor de la substància o de qualsevol producte (o barreja) que la contingui. Les substàncies que no compleixin la classificació indicada no estan afectades per aquest canvi normatiu.

A Espanya, molts d'aquests compostos químics ja tenen un valor límit ambiental, que es recull en el document “Límits d'Exposició Professional per a Agents Químics a Espanya”; que edita l'Institut Nacional de Seguretat i Salut a la feina cada any. Espanya és el país de la UE que ha regulat els valors límits d'exposició per a més cancerígens, fruit del treball en equip de l'Administració i dels interlocutors socials, que mantenen un grup de treball permanent dedicada a l'actualització d'aquest document.


Com afecten aquestes modificacions de la CMD a les empreses europees i espanyoles

Els valors de l'annex III de la CMD són vinculants, és a dir, han de ser aplicats pels Estats Membre amb el mateix valor numèric recollit en la Directiva o inferior. Cada Estat Membre està obligat a adaptar les seves disposicions legislatives abans de l'11 de juliol de 2021, perquè les provisions de la CMD estiguin en vigor en tota la UE.

Per tant, a partir de la publicació de la Directiva, l'Estat Espanyol haurà de:

  • Modificar el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.
  • Actualitzar la llista de valors límit nacionals, mitjançant l'elaboració d'una proposada per part de la Comissió Nacional perquè s'incloguin aquests valors en la llista de valors límit nacionals, que s'actualitza i publica anualment.

Actualment, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social està duent a terme la transposició de la primera modificació de la CMD a l'ordenament jurídic espanyol.


Què han de fer les empreses afectades?

Si una empresa maneja alguna de les substàncies recollides en la nova modificació de la CDM, li recomanem, si és que no ho ha fet ja, que procedeixi a avaluar el nivell d'exposició dels treballadors per conèixer la seva situació i començar a dissenyar el pla d'actuació més adequat. D'altra banda, encara que una substància cancerígena o mutágena no s'esmenti específicament en la Directiva, les obligacions establertes en la mateixa li són d'igual aplicació i, per tant, ja ha d'estar inclosa en l'avaluació de riscos i en els plans d'actuació de l'empresa.

La forma recomanable d'actuar és aplicar el criteri STOP, Sustituir (per una altra substància menys perillosa); aplicar mesures Técnicas (sistemes tancats, extracció localitzada, etc.); aplicar mesures Organizativas (reducció del nombre de persones exposades, demarcació i restricció d'accés a zones on s'utilitzin cancerígens, etc.); o utilitzar equips de Protección personal (guants, màscares, roba i calçat de protecció…).

Les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social proporcionen a les seves empreses associades informació i assessorament per analitzar la seva situació i aplicar mesures de prevenció.

 

Autor: Mª Isabel Maya Rubio – Prevenció de Riscos Laborals – Mutua Universal

  • Membre de Working Party “Chemicals at work” (ACSH)
  • Representant empresarial en l'Advisory Committee for Occupational Safety and Health (ACSH) de la Comissió


Notícies relacionades

Mutua Universal ha anat informant puntualment sobre les modificacions de la CMD. Les notícies d'anteriors canvis es poden consultar en el web de Mutua Universal: