Retribucions d'alts càrrecs i idemnizaciones

Publicat el: 09/12/2015

De conformitat amb el que disposa l'article 3 de l'Ordre TIN/246/2010, de 4 de febrer, anualment la Junta Directiva ha d'adoptar l'acord oportú relatiu a la quantia de les compensacions per assistència a les reunions de l'òrgan de govern i la Comissió de Prestacions Especials, les quals s'incrementaran al començament de cada exercici, com a màxim, en l'índex de preus de consum (IPC).

Per a l'any 2022, són aplicables els imports següents:

  • Junta directiva: 845,60 €
  • Comissió de prestacions especials: 702,91 €

L'any 2022, la retribució del director gerent ha estat de 114.969,24 euros en concepte de retribució bàsica i 68.951,52 euros en concepte de retribució complementària.

Durant l'exercici 2022 no s'ha satisfet cap indemnització.

 

Estatuts de Mutua Universal

Baixa