Retribucions d'alts càrrecs i idemnizaciones

Publicat el: 09/12/2015

De conformitat amb el que disposa l'article 3 de l'Ordre TIN/246/2010, de 4 de febrer, anualment la Junta Directiva ha d'adoptar l'acord oportú relatiu a la quantia de les compensacions per assistència a les reunions de l'òrgan de govern i la Comissió de Prestacions Especials, les quals s'incrementaran al començament de cada exercici, com a màxim, en l'índex de preus de consum (IPC). D'aquesta manera i de conformitat amb el que disposa l'article 3 de l'Ordre TIN/246/2010, de 4 de febrer, s'ha incrementat la compensació de la Junta Directiva i de la Comissió de Prestacions Especials per assistència a les reunions d'aquests òrgans, amb efectes 1 de gener de 2018, que passa dels 676,44 euros del 2017 als 683,88 euros el 2018.

La retribució del director gerent l'any 2018 ha estat de 108.851,04 euros en concepte de retribució bàsica i 65.310,66 euros en concepte de retribució complementària.

Durant l'exercici 2018 no s'ha satisfet cap indemnització.

 

Estatuts de Mutua Universal

Baixa