Junta General Mútua Universal

Publicat el: 24/04/2020
Junta General

 

La Junta Directiva de Mútua Universal convoca als seus associats a la Junta General ordinària que se celebrarà el dia 15 de juliol de 2020 en l'Auditori situat en avinguda Tibidabo, 17-19, de Barcelona, a les 11,30 hores, en primera convocatòria, i a les 12,00 hores, en segona, segons el següent ordre del dia:

a) Aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2019, així com el destí i distribució del resultat econòmic positiu anual.
b) Aprovació, si escau, de l'avantprojecte de pressupostos de l'exercici 2021.
c) Reelecció de membres de la Junta Directiva que correspon renovar i designació de càrrecs segons l'article 27 dels Estatuts vigents.
d) Ratificació dels acords adoptats per la Junta Directiva i consegüent aprovació de la gestió dels òrgans rectors.
e) Designació de dos senyors associats assistents a la Junta general que han de signar l'acta.

La Junta General és l'òrgan superior de govern de l'entitat i està integrada per una representació de tots els associats. La composició, les competències i el funcionament estan establerts en els articles 26 al 34 dels vigents Estatuts de Mutua Universal. Així mateix, forma part de la Junta General un representant dels treballadors al servei de l'entitat.

Publicat el: 24/04/2020

Delegació de vot

Tenen dret a vot tots els associats que estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions socials. En cas que Vostè no pugui assistir a l'esmentada Junta, pot delegar la seva representació a favor d'altre Associat a aquesta Mútua, a través del nostre aplicatiu mitjançant signatura digital de Vostè, el seu representant o apoderat amb poder suficient, i especificant les instruccions per a l'exercici del dret de vot. 

Les condicions aplicables per a l'acreditació de la legitimació, l'assistència i el vot, tant propi com per representació, seran les previstes en els articles 26 i següents dels Estatuts Socials. 

La representació s'acreditarà, si escau, mitjançant l'exhibició del Document d'Associació o del Document de Proposició d'Associació. La personalitat s'acreditarà mitjançant l'exhibició de qualsevol document vàlid en dret.

Per resoldre qualsevol dubte a aquest respecte, els associats poden contactar amb el seu interlocutor habitual de Mútua Universal.