"

Junta General Mutua Universal

Publicat el: 24/04/2020
Junta General

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 8 de juny de 2022, s'ha publicat l'anunci de la Junta General ordinària de Mutua Universal, que se celebrarà el dia 13 de juliol de 2022 en l'Auditori situat en avinguda Tibidabo, 17-19, de Barcelona, a les 11.30 hores, en primera convocatòria, i a les 12.00 hores, en segona, segons la següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2021, així com el destí i la distribució del resultat econòmic positiu anual.
  2. Aprovació, si escau, de l'avantprojecte de pressupost de l'exercici de l'any 2023.
  3. Elecció de personal de la Junta Directiva i designació de càrrecs segons l'article 27 dels Estatuts vigents.
  4. Ratificació dels acords adoptats per la Junta Directiva i l'aprovació consegüent de la gestió dels òrgans rectors.
  5. Designació de dues persones Associades, assistents a la Junta General que han de signar l'Acta.

La junta general és l'ens superior de govern de l'entitat i està integrada per una representació de totes les persones associades. La composició, les competències i el funcionament estan establerts en els articles 26 al 34 dels vigents Estatuts de Mutua Universal. Així mateix, forma part de la Junta General una persona en representació de la plantilla al servei de l'Entitat.


 

 

Publicat el: 24/04/2020

Delegació de vot

Tenen dret a vot totes les empreses associades que estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions socials. En cas que no es pugui assistir a l'esmentada Junta, es pot delegar la seva representació a favor d'una altra empresa associada a aquesta Mútua, a través del nostre aplicatiu mitjançant signatura digital: de la persona associada, representant o persona apoderada amb poder suficient, tot especificant les instruccions per a l'exercici del dret de vot. 

Les condicions aplicables per a l'acreditació de la legitimació, l'assistència i el vot, tant propi com per representació, seran les previstes en els articles 26 i següents dels Estatuts Socials. 

La representació s'acreditarà, si escau, mitjançant l'exhibició del Document d'Associació o del Document de Proposició d'Associació. La personalitat s'acreditarà mitjançant l'exhibició de qualsevol document vàlid en dret.

Per resoldre qualsevol dubte sobre això, els associats poden contactar amb el seu interlocutor habitual de Mutua Universal.