Certificacions i polítiques d'una entitat centenària

Publicat el: 21/09/2015
Certificacions i polítiques d'una entitat centenària
Publicat el: 19/02/2016

Certificacions de gestió, qualitat i eficiència

Mutua Universal ha obtingut la certificació del sistema de gestió integrat (SGI) partint de les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 de l'entitat certificadora AENOR.


OHSAS 18001 – Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball
El 2013, Mutua Universal va obtenir la certificació OHSAS 18001:2007 per al sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball en tots els seus centres, i va ser una de les primeres mútues col·laboradores amb la Seguretat Social en obtenir aquesta certificació acreditada per l'ENAC.

ISO 9001 – Assistència primària i hospitalària, i treball social sanitari i prestacions econòmiques
Mutua Universal manté el seu compromís amb la prestació d'un servei subjecte als principis de l'eficàcia i qualitat i ha obtingut, un any més, la renovació del segell de qualitat ISO 9001:2015 per a l'assistència primària i hospitalària, treball social sanitari i les prestacions econòmiques.

ISO 14001 – Sistema de Gestió Ambiental
Mutua Universal va iniciar l'any 2006 la implantació i certificació del sistema de gestió mediambiental a les seves instal·lacions a l'àmbit nacional de manera progressiva. Actualment, té 101 centres certificats segons la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

Certificació "IURISCERT" - Sistema de gestió per a la prevenció de delictes
Mutua Universal va obtenir el 2017 l'acreditació del sistema de gestió per a la prevenció de delictes basant-se en les especificacions tècniques recollides en el model 'IURISCERT' per la certificadora AENOR amb l'objectiu principal de prevenir la comissió de delictes i reduir el risc penal en l'entitat, afavorint una cultura ètica i de compliment de la Llei. Així com per donar resposta al que estableix l'article 31 bis del Codi penal espanyol i les recomanacions indicades en la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l'Estat que li són aplicables. 

 

Publicat el: 19/02/2016

Polítiques

Disseny i aplicació de polítiques pròpies en matèria de qualitat, seguretat i salut en el treball, gestió de riscos o respecte a la igualtat, entre d'altres.

Política Integrada Qualitat, Seguretat i Salut en el Treball i Mediambiental
Amb la signatura d'aquest document, Mutua Universal es compromet a:
─ Prestar una assistència sanitària primària, hospitalària i rehabilitadora i gestionar les seves prestacions econòmiques i socials de manera integral eficient i sostenible. Potenciant la innovació i la millora contínua en ambdues activitats.
─ Promoure una actitud proactiva cap a la seguretat i salut en l'entitat, per proporcionar un ambient de treball segur i saludable als empleats i grups d'interès.
─ Potenciar que totes aquelles iniciatives i accions desenvolupades per l'entitat afavoreixin la preservació de l'entorn, mitjançant la conscienciació de la importància del respecte al medi ambient i la prevenció de la contaminació.

declaració de respecte a la persona i la seva diversitat 
Posa de manifest el compromís adquirit per Mutua Universal respecte a la igualtat entre totes les persones i la importància de la no discriminació, així com el compromís en l'establiment i el desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de gènere.

Política de seguretat de la informació 
Amb l'objectiu de preservar la confidencialitat de la informació i garantir la seva disponibilitat i integritat, té com a finalitat crear un marc estable i servir com a base per al desenvolupament d'un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació a la nostra entitat.  

política de gestió de riscos
L'objecte d'aquesta política és establir el marc conceptual d'actuació per al control i la gestió de riscos de qualsevol naturalesa que puguin afectar l'entitat. El mapa de riscos corporatiu s'actualitza anualment en funció de l'evolució dels principals indicadors i de les condicions de l'entorn.

Política de compliment normatiu 
La política de compliment recull el compromís dels òrgans de govern de l'entitat de proporcionar els recursos necessaris per donar suport al procés de gestió de compliment, el qual és competència de tots els membres de Mutua Universal, que han de conèixer els processos, procediments, controls i altres activitats que s'han dut a terme i s'han implantat per complir les obligacions legals i voluntàries.

Política de prevenció de delictes 
Té per objectiu transmetre als treballadors de Mutua Universal, així com a particulars, empreses i organismes que es relacionin amb l'entitat, un missatge rotund d'oposició a la comissió de qualsevol conducta o acte il·lícit penal o de qualsevol altre tipus que pugui anar en contra de l'ètica i dels valors que sustenten Mutua Universal, així com la ferma voluntat de combatre i prevenir aquests actes il·lícits en el seu si.

Mutua Universal assumeix el compromís de vigilància i sanció de les conductes o actes que es puguin donar en el seu àmbit i la creació i manteniment de mecanismes efectius de comunicació i conscienciació de totes les persones que integren Mutua Universal desenvolupant una cultura empresarial ètica i honesta, amb un estricte compliment de la legalitat vigent en el desenvolupament de la funció que li ha estat encomanada com a entitat col·laboradora amb la Seguretat Social.