Graus i quanties de les prestacions per incapacitat permanent

Publicat el: 11/02/2016

Graus d'incapacitat permanent

Incapacitat permanent parcial per a la professió habitual:

 • Limitació no inferior al 33% en el rendiment.

Incapacitat permanent total per a la professió habitual:

 • Inhabilita a la persona treballadora per a seu “professió habitual” però pot dedicar-se a una altra diferent.

Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol feina:

 • Inhabilita la persona treballadora per a qualsevol professió o ofici.

Gran Invalidesa:

 • Quan la persona treballadora incapacitada permanent absoluta necessita l'assistència d'una altra persona per als actes més essencials de la vida.

Lesions no invalidants causades per AT i MP

Prestació consistent en una indemnització a un tant alçat que la Seguretat Social reconeix a les persones treballadores que pateixin lesions, mutilacions i deformitats causades per accidents de treball o malalties professionals, que sense arribar a constituir incapacitat permanent, suposin una disminució de la integritat física del treballador o treballadora, sempre que apareguin recollides en el barem establert a l'efecte.


Quantia de les prestacions econòmiques

Indemnització per barem

 • Imports recollits a l'Ordre TAS/1040/05, de 18 d'abril.
 • La prestació es fa efectiva a partir de la resolució corresponent.

Incapacitat permanent parcial

 • Consisteix en una indemnització a un tant alçat equivalent a 24 mensualitats de la base reguladora que va servir per al càlcul de la incapacitat temporal.
 • Efectes econòmics. La prestació es fa efectiva a partir de la resolució corresponent.
 • La prestació està subjecta a tributació en els termes establerts en les normes reguladores de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i sotmesa, si s'escau, al sistema general de retencions a compte de l'impost.
 • Compatibilitats. La prestació és compatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat laboral, tant per compte d'altri com per compte propi, així com amb el manteniment del treball que s'estigués desenvolupant.
 • Les persones treballadores en incapacitat permanent parcial tindran dret a reincorporar-se al seu lloc de treball. Les condicions de reincorporació dependran del grau d'incapacitat i de la seva recuperació posterior.

Incapacitat permanent total

 • Consisteix en una pensió vitalícia del 55% de la base reguladora.
 • S'incrementarà un 20% per a la gent gran de 55 anys quan es presumeixi dificultat d'obtenir treball en activitat diferent a l'habitual.
 • La prestació econòmica es troba subjecta a tributació en els termes establerts en les normes reguladores de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), a excepció de les pensions d'incapacitat permanent total qualificada (75%) que es troben exemptes de tributació.
 • Efectes econòmics de la prestació. Es fixen en el moment de la qualificació, és a dir, en la data de la resolució. No obstant això, es podran retrotreure a la data d'extinció del subsidi d'incapacitat temporal, quan la quantia de la pensió d'incapacitat permanent sigui superior a la del subsidi que s'estava percebent; no hi ha retroacció, en cap cas, si la persona treballadora es trobava en situació de demora de la qualificació.
 • Efectes econòmics de l'increment del 20%, en els casos d'incapacitat permanent total qualificada, es produeix des de la data de la sol·licitud, amb una retroactivitat màxima de 3 mesos, sempre que concorrin els requisits necessaris per tenir dret a l'esmentat increment.

Compatibilitats.

De la pensió amb el treball:

És compatible amb la realització de qualsevol treball per compte d'altri o propi en la mateixa empresa o en una altra de diferent.

És incompatible amb el desenvolupament del mateix càrrec a l'empresa. 

De l'increment del 20% amb el treball i altres prestacions:

La percepció de l'increment del 20% és incompatible: amb la realització de treballs per compte d'altri o propi.

Incapacitat permanent absoluta

 • Consisteix en una pensió vitalícia del 100% de la base reguladora
 • Efectes econòmics de la prestació. Es fixen en el moment de la qualificació, és a dir, en la data de la resolució. No obstant això, es podran retrotreure a la data d'extinció del subsidi d'incapacitat temporal (alta amb informe proposada), quan la quantia de la pensió d'incapacitat permanent sigui superior a la del subsidi que s'estava percebent; no hi ha retroacció, en cap cas, si la persona treballadora es trobava en situació de demora de la qualificació

Compatibilitats.

La pensió no impedeix l'exercici d'aquelles activitats, lucratives o no, compatibles amb l'estat de la persona invàlida i que no representin un canvi en la seva capacitat de treball a l'efecte de revisió

Gran Invalidesa

 • Consisteix en una pensió vitalícia del 100% de la base reguladora incrementada amb un complement.
 • Efectes econòmics de la prestació. Es fixen en el moment de la qualificació, és a dir, en la data de la resolució. No obstant això, es podran retrotreure a la data d'extinció del subsidi d'incapacitat temporal (alta amb informe proposta), quan la quantia de la pensió d'incapacitat permanent sigui superior a la del subsidi que s'estava percebent; no hi ha retroacció, en cap cas, si el treballador es trobava en situació de demora de la qualificació
 • Les pensions per incapacitat permanent absoluta i les de gran invalidesa estan exemptes de tributació en els termes establerts en les normes reguladores de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Com es tramita aquesta prestació?