Prestació per risc durant l'embaràs

Publicat el: 29/09/2015

Aquesta prestació té com a finalitat protegir a la treballadora embarassada d'una situació de risc, quan no resulti tècnica o objectivament possible el canvi a un altre lloc de treball o activitat compatible amb el seu estat.

El subsidi es valorarà en funció del tipus de risc i la setmana de gestació de la treballadora.

Mutua Universal autoritzarà la suspensió del contracte/fi d'activitat, sent aquest el dia d'inici del subsidi, que finalitzarà el dia anterior al part.

Reconeixem el subsidi per risc d'embaràs com una prestació derivada de contingència professional, en compliment del Reial decret 295/2009 de 6 de març.


Quina situació protegeix aquesta prestació?

Quan en el seu lloc de treball existeixen agents, procediments o condicions de treball que poden influir negativament en la seva salut o la del fetus.

Són beneficiàries d'aquesta prestació les treballadores per compte d'altri o pròpia i que es trobin en situació de suspensió de contracte i inscrites en qualsevol règim de la Seguretat Social.

Les beneficiàries han de complir els requisits exigits:

  • Estar afiliades i en alta.
  • Estar al corrent en el pagament de quotes, en el cas de treballadores responsables de la cotització.
  • No estar en situació de baixa per incapacitat temporal.

No es considera situació protegida aquella en què la patologia que pateix la treballadora no està relacionada amb el lloc de treball desenvolupat, sent en aquest cas una situació susceptible de derivar en baixa per contingències comunes.


Naturalesa de la prestació econòmica

La gestió i el pagament correspon a l'entitat gestora o col·laboradora en la modalitat de pagament directe. La quantia de la prestació serà equivalent al 100% de la base reguladora de contingències professionals, no sent necessari període de carència per tenir dret a la prestació.

La durada de la prestació estarà únicament limitada per la pròpia existència del risc, per la qual cosa la prestació s'iniciarà el dia de la suspensió del contracte de treball/fi d'activitat i finalitzarà el dia anterior al part (inici del permís maternal a càrrec de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, INSS).

Treballadora i empresa estan obligats a comunicar a Mutua Universal qualsevol circumstància que impliqui la suspensió o del dret al subsidi:

  • Suspensió del contracte de treball per maternitat (naixement del nadó).
  • Reincorporació de la dona treballadora al seu lloc de treball anterior o a un altre compatible amb el seu estat.
  • Interrupció de l'embaràs.
  • Defunció de la beneficiària.
  • Extinció del contracte de treball (pas a situació d'atur).
  • Finalització de crida en contractes fixos discontinus.
  • Per ser baixa en el Règim especial de la Seguretat Social.

Com es tramita aquesta prestació?