Subsidi per risc durant la lactància

Publicat el: 02/11/2015

Mutua Universal en compliment amb el Reial decret 295/2009, de 6 de març, reconeix el subsidi per risc durant la lactància com una prestació derivada de contingència professional.

La naturalesa de la prestació és la de protegir la treballadora davant una situació de risc, en aquells casos en què no resulti tècnicament o objectivament possible el canvi de lloc de treball o d'activitat per un altre compatible amb el seu estat.


Quina situació protegeix aquesta prestació?

És aquella en què es troba la treballadora quan en el seu lloc de treball hi ha agents, procediments o condicions de treball que poden influir negativament en la seva salut o la del lactant.

Són beneficiàries d'aquesta prestació les treballadores per compte d'altri o propi i que estiguin en situació de suspensió de contracte i inscrites a qualsevol règim de la Seguretat Social. Les beneficiàries han de complir els requisits exigits:

  • Estar afiliades i en alta.
  • Estar al corrent en el pagament de quotes, en el cas de treballadores responsables de la cotització.

Els riscos que afecten la lactància són diferents dels que poden afectar l'embaràs. En bona part es tracta de risc de contacte amb productes químics, com el mercuri, el cadmi, el manganès, etc.


Naturalesa de la prestació econòmica

La gestió i el pagament correspon a l'entitat gestora o col·laboradora en la modalitat de pagament directe. La quantia de la prestació serà equivalent al 100% de la base reguladora de contingències professionals, amb la deducció corresponent per cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions per IRPF.

La durada de la prestació es farà durant el temps necessari per a la protecció de la salut de la treballadora i/o del fill i finalitzarà:

  • Per compliment dels 9 mesos del fill.
  • Per incorporar-se a la seva activitat professional.
  • Per causar baixa en el règim especial de la Seguretat Social.
  • Per defunció de la beneficiària o del fill lactant.
  • Extinció del contracte de treball (pas a situació d'atur).
  • Finalització de crida en contractes fixos discontinus.
  • Fi de la lactància natural.

La treballadora haurà de lliurar mensualment un informe mèdic en què s'informi que prossegueix l'alimentació per lactància materna.

Com es tramita aquesta prestació?