Reial decret llei 18/2020
De 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

Publicat el: 13/05/2020

El Reial decret llei recull un conjunt de mesures que aprofundeixen en la protecció dels llocs de treball, ja iniciat en els anteriors reials decrets lleis, aprovats des de l'inici de la incidència de la crisi sanitària de la COVID-19.

ERTO

 1. Prorroga l'ERTO per força major fins al 30 de juny de 2020 per a aquelles empreses que no puguin reprendre la seva activitat per causes de força major. 
 2. Les empreses que puguin recuperar parcialment l'activitat podran procedir a la incorporació dels treballadors, afectats per ERTO, i fer prevaler els acords en termes de reducció de jornada. 
 3. Les empreses hauran de comunicar a l'autoritat laboral la renúncia total, si escau, a l'ERTO en un termini de quinze dies i al SEPE les variacions en les dades dels treballadors inclosos en aquests expedients. 
 4. Es modifica la disposició addicional sisena del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que garanteix el compromís del manteniment de l'ocupació, per part de les empreses, en un termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat, entenent per tal la reincorporació al treball efectiu dels afectats per l'expedient, encara que aquesta sigui parcial o només afecti una part de la plantilla. 
 5. Les empreses i entitats que tinguin el domicili fiscal en paradisos fiscals no podran acollir-se a la pròrroga de l'ERTO per força major. 
 6. Les empreses i entitats que s'acullin als beneficis derivats de la pròrroga de l'ERTO per força major no podran procedir al repartiment de dividends durant l'exercici fiscal corresponent a l'aplicació de l'ERTO, llevat de si tornen la part corresponent a l'exoneració aplicada a les quotes de la Seguretat Social.

Exoneració de les quotes a la Seguretat Social

 1. Es manté l'exoneració de les quotes a la Seguretat Social per a les empreses que continuïn en ERTO de força major total, exoneració que serà del 75% per a empreses de 50 treballadors o més. 
 1. Per a les empreses immerses en un ERTO per força major parcial s'estableixen diferents trams:
  • Per als treballadors que reprenen l'activitat, l'exoneració serà del 85% el maig i del 70% el juny (empreses amb menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020).
  • En empreses de 50 treballadors o més, l'exempció assolirà el 60% el maig i el 45% el juny.
  • Respecte a treballadors que continuïn amb les activitats suspeses, en un ERTO de força major parcial, l'exoneració serà del 60%, el maig, i del 45% el juny (empreses amb menys de 50 treballadors) i del 45% el maig i del 30% el juny (empreses de 50 treballadors o més).

Comissió de seguiment tripartida laboral

Es crea una comissió de seguiment tripartita laboral del procés de desconfinament, que estarà integrada per les persones designades per aquesta finalitat pel Ministeri de Treball i Economia Social, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, CEOE, CEPYME, i les organitzacions sindicals més representatives, CCOO i UGT.


Modificació reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19

article 24.1:

 «1. En els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzats, partint de força major temporal vinculada a la COVID-19 definida en l'article 22, la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà l'empresa de l'abonament de l'aportació empresarial prevista en l'article 273.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, durant els mesos de març i abril de 2020, quan, a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors, o assimilats a treballadors per compte d'altri, en situació d'alta a la Seguretat Social. Si l'empresa tingués 50 treballadors, o assimilats a treballadors per compte d'altri, o més, en situació d'alta a la Seguretat Social, l'exoneració de l'obligació de cotitzar assolirà el 75% de l'aportació empresarial.»

 

article 24.5 (apartat nou)

 «5. Les exoneracions regulades en aquest article seran a càrrec dels pressupostos de la Seguretat Social en el cas de l'aportació empresarial per contingències comunes, de les mútues col·laboradores en el cas de l'aportació empresarial per contingències professionals, del Servei Públic d'Ocupació Estatal en el cas de l'aportació empresarial per desocupació i per formació professional i del Fons de Garantia Salarial en el cas de les aportacions que financen les seves prestacions.»

 

Disposició addicional sisena. Salvaguarda de l'ocupació.

 «1. Les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral previstes en l'article 22 d'aquest Reial decret llei estaran subjectes al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat, entenent per aquesta la reincorporació a la feina efectiva de persones afectades per l'expedient, encara que aquesta sigui parcial o només afecti una part de la plantilla.

Aquest compromís s'entendrà incomplert si es produeix l'acomiadament o l'extinció dels contractes de qualsevol dels afectats per aquests expedients.

No es considerarà incomplert aquest compromís quan el contracte de treball s'extingeixi per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador, ni per la fi de la crida dels treballadors amb contracte fix-discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament sinó una interrupció d'aquest. En particular, en el cas de contractes temporals, el compromís de manteniment de l'ocupació no s'entendrà incomplert quan el contracte s'extingeixi per expiració del temps convingut o la realització de l'obra o del servei que en constitueix l'objecte o quan no es pugui fer de manera immediata l'activitat objecte de contractació.

Aquest compromís del manteniment de l'ocupació es valorarà en consideració a les característiques específiques dels diferents sectors i la normativa laboral aplicable, tenint en compte, en particular, les especificitats d'aquelles empreses que presenten una alta variabilitat o estacionalitat de la feina.

No resultarà d'aplicació el compromís de manteniment de l'ocupació en aquelles empreses en les quals concorri un risc de concurs de creditors en els termes de l'article 5.2 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.

Les empreses que incompleixin aquest compromís hauran de reintegrar la totalitat de l'import de les cotitzacions del pagament del qual van resultar exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents, segons el que estableixen les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social, prèvies actuacions a l'efecte de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que acrediti l'incompliment i determini les quantitats a reintegrar.»


Modificació del reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19.

Modificació Disposició final tercera. Entrada en vigor i vigència.

 «Aquest Reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, i mantindrà la vigència durant l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i les seves possibles pròrrogues.

Els articles 2 i 5 mantindran la vigència fins al 30 de juny de 2020