Autorevisió COVID-19

Mesures preventives generals en els centres de treball per risc de COVID-19

L'emplenament d'aquest formulari (Empresa) li permetrà conèixer la situació de les mesures preventives generals COVID-19 a la seva empresa, de manera que li faciliti la presa de decisions i planificació d'aquestes.


Mesures organitzatives internes

1. Creació d'un grup de treball per coordinar la contingència o designació d'un encarregat de contingència

Recomanació: Si la mida o l'activitat no donen per crear un grup, es designarà una persona de rellevància a l'empresa: Propietari o gerent

2. Elaboració d'un pla de contingència escrit si les característiques de l'empresa l'aconsellen

Recomanació: Si la mida de l'empresa o la seva activitat no ho fan necessari, es donaran instruccions verbals, però és important que s'elaborin cartells recordatoris del més important

3. Consulta amb els delegats de Prevenció o els representants dels treballadors (comitè de SS si n'hi ha)

Recomanació: Si no hi ha representants seria convenient que l'empresari consulti directament amb els treballadors

4. Identificació i seguiment de fonts d'informació fiables

Recomanació: www.mutuauniversal.es

5. Anàlisi i classificació de llocs de treball segons el risc

Recomanació: Vegeu el formulari de valoració de llocs

6. Reorganització de la producció per lloc de treball, simplificant processos

Recomanació: Criteris de distanciament a més d'1,5 m i minimitzant l'intercanvi d'objectes

7. Elaboració de normes per als treballadors. Específiques per a cada lloc si és necessari

Recomanació: Escrites per a cada treballador o col·locades als llocs, com cartells visibles per a tots. Criteris de distanciament a més d'1,5 m i sense intercanvi d'objectes

8. Organització de torns. Esglaonament d'entrades i sortides

Recomanació: Segons com s'hagi reorganitzat la producció. Criteri de distanciament a més d'1,5 m

9. Informació detallada als treballadors de les mesures de contingència que han d'adoptar, incloent-hi una autorevisió diària abans de sortir de casa sobre els seus possibles símptomes

Recomanació: És recomanable indicar als treballadors que s'autorevisin cada dia abans de sortir de casa i, en cas de tenir algun símptoma relacionat amb la COVID-19, ho comuniquin a l'empresa

10. Previsió d'EPI o altres mitjans i organització de provisions i reserves per a tots

Recomanació: Cal valorar la possibilitat tècnica i econòmica d'instal·lar sistemes de protecció col·lectiva abans que l'ús generalitzat d'EPI. L'ús d'EPI es pot senyalitzar amb cartells de Mutua Universal

11. Organització de la circulació pel centre, mantenint la distància de més d'1,5 m: passadissos, escales

Recomanació: Senyalitzar clarament el centre amb missatges clars i concrets

12. Organització de l'ús de zones comunes: vestidors, lavabos, sales de reunions o espera, menjadors, respectant les restriccions de capacitat.

Recomanació: Senyalitzar les zones de pas, marcant camins d'entrada i sortida, respectant les restriccions de capacitat, tenint en compte ventilació i distàncies interpersonals

13. Organització de mesures en magatzems, tant de matèries primeres com de productes acabats

Recomanació: Si és possible, deixar els objectes en repòs durant 72 hores. Si no, desinfectar-los

14. Organització dels mitjans de neteja, tant general com de magatzems i llocs de treball

Recomanació: Determinar el tipus de productes que s'utilitzaran en cada cas. Atenció amb les barreges de productes químics! Cal donar instruccions concretes dels productes a utilitzar en cada cas (solució d'aigua i lleixiu, productes tensiactivos, solució hidroalcohòlica)

15. Organització dels mitjans per a la ventilació de les diferents zones del centre de treball: procediment d'activació, control i manteniment.

Recomanació: Totes les zones han de tenir un bon nivell de renovació d'aire (12,5 litres/persona/segon), bé per mitjans naturals (portes i finestres sense crear grans corrents) o bé per mitjans artificials (es pot comprovar el nivell de renovació de l'aire mitjançant el nivell de CO2 de l'ambient). Altres mesures complementàries: reduir el nivell d'ocupació o el temps de permanència. Ventilació i COVID-19

16. Organització i instruccions als treballadors per a la gestió dels residus

Recomanació: Establir mitjans de recollida en punts estratègics ben identificats

17. Procediment d'actuació per al cas que un treballador presenti símptomes a la feina

Recomanació: Conèixer i seguir el sistema d'actuació establert a la seva comunitat autònoma. Coordinar-se amb el Servei de Prevenció

18. Facilitar als treballadors una autorització per acudir al treball (Model Declaració responsable) quan sigui necessari

Recomanació: Declaració de la necessitat de desplaçament per motius laborals signat i segellat per l'empresa

19. Seguiment de l'estat de salut del personal a través d'encarregats

Recomanació: Establir els mitjans per comunicar-lo

Mesures tècniques

20. Neteja de mans en entrar al centre de treball

Recomanació: Preferentment rentada de mans amb aigua i sabó i, si s'escau, solució hidroalcohòlica

21. Desinfecció de calçat en entrar al centre de treball, si s'ha de tocar sovint el terra amb les mans o objectes que estiguin a terra

Recomanació: Col·locar estores desinfectants a les entrades del centre

22. Desinfecció d'objectes de paqueteria i similars que arribin al centre

Recomanació: Tot el que arriba de fora, si no té garanties de desinfecció, ha de ser dipositat durant 72 hores o ser desinfectat abans d'haver-ho de manipular

23. Neteja i desinfecció periòdica durant la jornada de superfícies i equips

Recomanació: Terres amb lleixiu diluït. Superfícies i equips amb el producte que sigui més adequat a cada superfície

24. Neteja i desinfecció de magatzems. Dipositar objectes i no tocar-los durant 72 hores. Si no es pot, desinfectar-los

Recomanació: Terres amb lleixiu diluït. Superfícies i equips amb el producte que sigui més adequat a cada superfície

25. Ventilació del centre tant com es pugui

Recomanació: Ventilar les diferents zones sense crear grans corrents d'aire, incrementar les renovacions d'aire del sistema de climatització. Garantir 12,5 litres/persona/segon o, si no, reduir capacitats

26. Neteja i desinfecció del centre en acabar la jornada

Recomanació: Programar les actuacions de neteja

27. Eines per a cada treballador on es pugui

Recomanació: Si no es pot, cal establir un procediment per a la neteja per cada treballador en iniciar i acabar el seu ús. Cal que les eines individuals estiguin marcades

28. EPI bàsics per a cada treballador: Màscara i/o ulleres, guants. Senyalització clara dels EPI a utilitzar en cada lloc

Recomanació: El tipus de màscara es defineix en funció del nivell de risc del lloc, que pot ser complementada amb ulleres o pantalla facial. És imprescindible el rentat freqüent de mans i superfícies (cada vegada que hi hagi un canvi zona, superfícies de contacte comú, etc.

29. Vigilància del compliment de les mesures per part de cada encarregat en el lloc de treball que depèn d'aquest

Recomanació: S'ha d'exigir un màxim d'atenció al compliment de les mesures i també a la proposta de millores quan s'observi que alguna no funciona correctament

30. Neteja de mans en sortir del centre

Recomanació: Amb aigua i sabó o, si no, gel hidroalcohòlic

Mesures de coordinació amb altres empreses

31. Identificació d'empreses i persones externes que acudeixen al centre de treball habitualment

Recomanació: Només les imprescindibles per al funcionament de l'empresa

32. Reducció de presència al mínim imprescindible de treballadors externs, tant de persones com de temps

Recomanació: Les persones externes (treballadors i visitants) que no siguin imprescindibles al centre de treball no hi han d'entrar. Han de ser avisades perquè no hi acudeixin o, si ho fan, ser rebudes en una zona de recepció i durant el menor temps possible

33. Preparació de mesures i mitjans per rebre a persones externes

Recomanació: Les persones externes (treballadors i visitants) que no siguin imprescindibles al centre de treball no hi han d'entrar. Han de ser avisades perquè no hi acudeixin o, si ho fan, ser rebudes en una zona de recepció i durant el menor temps possible

34. Informació telemàtica sobre mesures adoptades a l'empresa a proveïdors i contractistes habituals, especialment a transportistes

Recomanació: Evitar les reunions presencials i fer-les per via telemàtica. Cal informar a proveïdors i clients clarament i amb la freqüència necessària per evitar confusions

35. Informació ben visible a l'entrada del centre sobre normes per a persones externes

36. Informació i instruccions als treballadors externs

Recomanació: Si és imprescindible que hi hagi treballadors externs al centre s'ha d'informar i donar instruccions a la seva empresa prèviament, per via telemàtica, sobre les normes que s'han de complir al centre de treball. Aquesta empresa, al seu torn, ha d'informar sobre les mesures que adoptaran. A l'arribada al centre se'ls tornarà a donar instruccions i es comprovarà que compleixen amb el que s'ha especificat. Per a això i per al control periòdic posterior, es designarà a una persona com a supervisora i es demanarà a l'empresa contractista o proveïdora que en designi una altra per part seva

37. Establiment de mesures de control de compliment per part de persones externes

Si és imprescindible que hi hagi treballadors externs al centre s'ha d'informar i donar instruccions a la seva empresa prèviament, per via telemàtica, sobre les normes que s'han de complir al centre de treball. Aquesta empresa, al seu torn, ha d'informar sobre les mesures que adoptaran. A l'arribada al centre se'ls tornarà a donar instruccions i es comprovarà que compleixen amb el que s'ha especificat. Per fer-ho, i per al control periòdic posterior, es designarà una persona com a supervisora i es demanarà a l'empresa contractista o proveïdora que en designi una altra per part seva

38. Si s'han d'enviar treballadors a altres empreses, s'ha de fer una sol·licitud prèvia a aquestes d'informació i normes

Recomanació: En cas que calgui enviar treballadors a centres de treball aliens, es farà el mateix procés que el descrit anteriorment, però al revés. Es recomana utilitzar l'aplicació mòbil PreTasca per a la vigilància i el control de mesures.

39. Dotar els treballadors que es desplacen del Permís de treball extern (correu vinculat amb l'app PreTasca)

Recomanació: En cas que calgui enviar treballadors a centres de treball aliens, es farà el mateix procés que el descrit anteriorment, però al revés. Es recomana utilitzar l'aplicació mòbil PreTasca per a la vigilància i el control de mesures.

40. Dotar els treballadors desplaçats de mitjans de protecció i higienització suficients per a les operacions que hagin de fer fins que tornin al centre propi

Recomanació: En cas que calgui enviar treballadors a centres de treball aliens, es farà el mateix procés que el descrit anteriorment, però al revés. Es recomana utilitzar l'aplicació mòbil PreTasca per a la vigilància i el control de mesures.

41. Dotar els treballadors que es desplacen de normes i sistemes de comunicació (app PreTasca)

Recomanació: En cas que calgui enviar treballadors a centres de treball aliens, es farà el mateix procés que el descrit anteriorment, però al revés. Es recomana utilitzar l'aplicació mòbil PreTasca per a la vigilància i el control de mesures.

Per no perdre les dades ha d'imprimir