Reial Decret llei 21/2020
De 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Publicat el: 10/06/2020

El Reial Decret llei 21/2020 té per objecte establiment d'un deure general de cautela i protecció que afermi comportaments de prevenció en el conjunt de la població, i amb l'adopció d'una sèrie de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació, dirigides a garantir el dret a la vida i a la protecció de salut mentre perduri la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, una vegada expirada la vigència de l'estat d'alarma i de les mesures extraordinàries de contenció, incloses les limitadores de la llibertat de circulació.

L'amplitud i gravetat d'aquesta crisi sanitària han posat de manifest determinats carències en la regulació continguda en la nostra legislació ordinària, al marge de la declaració de l'estat d'alarma, per fer front a crisi sanitàries d'aquesta o similar naturalesa. Per això s'emprèn una sèrie de modificacions puntuals de la legislació sanitària de manera que es garanteixi a futur l'articulació d'una resposta eficaç i coordinada de les autoritats sanitàries davant aquest tipus de crisi.

El reial decret llei s'estructura en set capítols, 31 articles, sis disposicions addicionals, una disposició derogatòria, vuit disposicions finals i un annex. 

A continuació, destaquem els aspectes més significatius:

OBJECTE (art.1).

Té per objecte establir les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació necessàries per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i prevenir possibles rebrots, amb vistes a la superació de la fase III del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat per part d'algunes províncies, illes i unitats territorials i, eventualment, l'expiració de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i les seves pròrrogues.


ÀMBIT D'APLICACIÓ (art.2)

Serà aplicable en tot el territori nacional, per bé que les disposicions dels capítols II a VII i la disp. Ad. Sisena només serà aplicable als territoris que hagin superat la fase III del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, i en què hagin quedat sense efecte totes les mesures de l'estat d'alarma. 

Una vegada finalitzada la pròrroga de l'estat d'alarma les mesures contingudes en els capítols II, III, IV, V, VI i VII i en la disposició addicional sisena seran aplicables en tot el territori nacional fins que el Govern declarede manera motivada i d'acord amb l'evidència científica disponible, informe previ del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, prèvia consulta de les CA.


ÒRGANS COMPETENTS (art.3)

1. Amb caràcter excepcional i quan així el requereixin motius d'extraordinària gravetat o urgència, l'Administració General de l'Estat promourà, coordinarà o adoptarà d'acord amb les seves competències totes les mesures que siguin necessàries per assegurar el compliment del que disposa aquest reial decret llei, amb la col·laboració de les CA.

2. Correspondrà als òrgans competents de l'Administració General de l'Estat, de les CA i de les entitats locals, les funcions de vigilància, inspecció i control del correcte compliment de les mesures establertes en aquest Reial Decret llei.


MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE (Cap. II)

1. Les persones de sis anys d’ara endavant queden obligades a l'ús de màscares en els supòsits següents:

En la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no resulti possible garantir el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal de, almenys, 1,5 metres. 

En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. 

2. No serà exigible l'ús de màscara per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui versi agreujada per l'ús de la màscara o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per treure's la màscara, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. 

Tampoc no serà exigible en el cas d'exercici d'esport individual a l'aire lliure, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la mateixa naturalesa de les activitats, l'ús de la màscara resulti incompatible.

3. La venda unitària de màscares quirúrgiques que no estiguin empaquetades individualment només es podrà fer en les oficines de farmàcia.


2. Centres de treball (Article 7)

1. Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral que resulti d'aplicació, el titular de l'activitat econòmica o, si escau, el director dels centres i entitats, haurà de: 

a) Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres de treball.

b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.

c) Adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima d'1,5 metres entre els treballadors. Quan això no sigui possible, haurà de proporcionar-se als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.

d) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com a clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible més afluència.

e) Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball i la potenciació de l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.

2. Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per la COVID-19 o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb la COVID-19 no hauran d'acudir al seu centre de treball. 

3. Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent, i, si escau, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. De manera immediata, el treballador es col·locarà una màscara i seguirà les recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.


3. Centres, serveis i establiments sanitaris (Article 8)

L'administració sanitària competent garantirà que s'adopten les mesures organitzatives, de prevenció i higiene per assegurar el benestar dels treballadors i els pacients. Garantirà la disponibilitat dels materials de protecció necessaris en les ubicacions pertinents, la neteja i desinfecció de les àrees utilitzades i l'eliminació de residus, així com el manteniment adequat dels equips i instal·lacions.


MESURES RELATIVES A MEDICAMENTS, PRODUCTES SANITARIS I PRODUCTES NECESSARIS PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT (Capítol IV)

Únicament destacar que els fabricants i els titulars d'autoritzacions de comercialització de medicaments, productes sanitaris i productes necessaris per a la protecció de la salut hauran d'establir les mesures necessàries i habilitar els protocols que permetin garantir el proveïment dels medicaments que determini el titular de la Direcció de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris als centres i serveis sanitaris d'acord amb les seves necessitats. Així mateix, aquestes mesures hauran d'assegurar el proveïment suficient durant períodes de vacances i caps de setmana.


DETECCIÓ PRECOÇ, CONTROL DE FUENTES D'INFECCIÓ I VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA (Cap. V)

1. Declaració obligatòria de la COVID-19 (Art. 22) 

La COVID-19 és una malaltia de declaració obligatòria urgent, a l'efecte del que preveu el Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la xarxa nacional de vigilància epidemiològica.

2. Obligació d'informació (Art. 23)

 1. S'estableix l'obligació de facilitar a l'autoritat de salut pública competent totes les dades necessàries per al seguiment i la vigilància epidemiològica de la COVID-19 que li siguin requerits per aquesta, en el format adequat i de forma diligent, inclosos, si escau, les dades necessàries per a la identificació personal. 
 2. Aquesta obligació establerta és aplicable al conjunt de les administracions públiques, així com a qualsevol centre, òrgan o agència dependent d'aquestes i a qualsevol altra entitat pública o privada de la qual activitat tingui implicacions en la identificació, diagnòstic, seguiment o maneig dels casos COVID-19. 
 3. En particular, serà aplicable a tots els centres, serveis i establiments sanitaris i serveis socials, tant del sector públic com del privat, així com als professionals sanitaris que treballen en ells. 

 3. Detecció i notificació (Art. 24)

 1. Els serveis de salut de les CA garantiran que, en tots els nivells de l'assistència, i especialment en l'atenció primària de salut, a qualsevol cas sospitós de COVID-19 se li farà una prova diagnòstica per PCR o una altra tècnica de diagnòstic molecular, tan aviat com sigui possible des del coneixement dels símptomes, i que tota la informació derivada es transmeti dins el termini establert i en la forma pertinent segons s'estableixi per l'autoritat sanitària competent.
 2. Les autoritats sanitàries de les CA comunicaran al Ministeri de Sanitat la informació de casos i brots segons s'estableixi en els protocols aprovats al si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.
 3. Els protocols de vigilància aprovats al si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut seran aplicables obligatòria en tot el territori nacional, sense perjudici que les CA i les ciutats de Ceuta i Melilla puguin adaptar-los a les seves respectives situacions, mantenint sempre els objectius mínims acordats.
 4. En els protocols s'inclouran les definicions necessàries per garantir l'homogeneïtat de la vigilància, les fonts d'informació, les variables epidemiològiques d'interès, el circuit d'informació, la forma i periodicitat de captació de dades, la consolidació i l'anàlisi de la informació.

4. Comunicació de dades pels laboratoris (Art. 25) 

Els laboratoris, públics i privats, autoritzats a Espanya per a la realització de proves diagnòstiques per a la detecció de SARS-CoV-2 mitjançant PCR o altres proves moleculars hauran de remetre diàriament al Ministeri de Sanitat i a l'autoritat sanitària de la comunitat autònoma en què es trobin les dades de totes les proves realitzades a través del Sistema d'Informació establert per l'administració respectiva.

5. Provisió d'informació essencial per a la traçabilitat de contactes (Art. 26)

Els establiments, mitjans de transport o qualsevol altre lloc, centre o entitat pública o privada en què les autoritats sanitàries identifiquin la necessitat de fer traçabilitat de contactes, tindran l'obligació de facilitar a les autoritats sanitàries la informació de què disposin o que els sigui sol·licitada relativa a la identificació i dades de contacte de les persones potencialment afectades. 

6. Protecció de dades de caràcter personal (Art.27) 

 1. El tractament de la informació de caràcter personal que es faci com a conseqüència del desplegament i aplicació d'aquest reial decret llei es farà d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i en el que estableix els articles vuit.1 i vint-i-tres de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat. En particular, les obligacions d'informació als interessats relatives a les dades obtingudes pels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació del reial decret llei s'ajustaran al que disposa l'article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, tenint en compte les excepcions i obligacions previstes en el seu apartat 5. 
 2. El tractament tindrà per finalitat el seguiment i vigilància epidemiològica de la COVID-19 per prevenir i evitar situacions excepcionals d'especial gravetat, tenint en compte raonis d'interès públic essencial en l'àmbit específic de la salut pública, i per a la protecció d'interessos vitals dels afectats i d'unes altres persones físiques a l'empara del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016. Les dades recollides seran utilitzats exclusivament amb aquesta finalitat. 
 3. Els responsables del tractament seran les CA i el Ministeri de Sanitat, en l'àmbit de les seves respectives competències, que garantiran l'aplicació de les mesures de seguretat preceptives que resultin de la corresponent anàlisi de riscos, aquests tractaments seran realitzats per administracions públiques obligades al compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat.

MESURES PER GARANTIR LES CAPACITATS DEL SISTEMA SANITARI (Cap. VI)

Les administracions competents vetllaran per garantir la suficient disponibilitat de professionals sanitaris amb capacitat de reorganització dels mateixos d'acord amb les prioritats en cada moment. Les autoritats sanitàries de les CA han de tenir plans de contingència que garanteixin la capacitat de resposta i la coordinació entre els serveis de Salut Pública, atenció primària i atenció hospitalària.

Els centres d'atenció primària i hospitalaris, de titularitat pública o privada, han de comptar amb plans interns per fer front a la gestió de situacions d'emergència relacionades amb COVID-19. Aquests plans hauran d'incloure també les actuacions específiques per a la tornada a la normalitat. (art. 29).

Les CA hauran de remetre al Ministeri de Sanitat la informació sobre la situació de la capacitat assistencial i de necessitats de recursos humans i materials, en els termes que s'estableixin pel titular de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat, prèvia consulta a les CA.


ALTRES MESURES:

S'estableixen una altra sèrie de mesures que únicament enumerem:

 1. Centres docents.
 2. Serveis socials.
 3. Establiments comercials.
 4. Hotels i allotjaments turístics.
 5. Activitats d'hostaleria i restauració.
 6. Equipaments culturals, espectacles públics i altres activitats recreatives.
 7. Instal·lacions per a les activitats i competicions esportives.
 8. Mesures transport públic
 9. Controls sanitaris i operatius en aeroports gestionats per Aena.
 10. Sanitat exterior en ports d'interès general.

RÈGIM SANCIONADOR (Cap. VII)

 1. L'incompliment de les mesures de prevenció i de les obligacions establertes en aquest reial decret llei, quan constitueixin infraccions administratives en salut pública, serà sancionat en els termes previstos en el títol VI de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública. 
 2. La vigilància, inspecció i control del compliment d'aquestes mesures, així com la instrucció i resolució dels procediments sancionadors que procedeixin, correspondrà als òrgans competents de l'Estat, de les CAA i de les entitats locals en l'àmbit de les seves respectives competències. 
 3. L'incompliment de l'obligació d'ús de màscares serà considerada infracció lleu a l'efecte del que preveu l'article 57 de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, i sancionat amb una multa de fins a cent euros.

GESTIÓ DE LA PRESTACIÓ FARMACÈUTICA (Disp. Ad. 6a)

 1. Fins al moment que es declari l'esmentada finalització, quan existeixi una situació excepcional sanitària, per tal de protegir la salut pública, o bé quan la situació clínica, de dependència, vulnerabilitat, risc o de distància física del pacient als centres indicats en els paràgrafs b) i c) de l'article 3.6 del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris així el requereixi, els òrgans, o autoritats competents de la gestió de la prestació farmacèutica de les CA podran establir les mesures oportunes per a la dispensació de medicaments en modalitat no presencial, garantint l'òptima atenció amb l'entrega, si escau, dels medicaments en centres sanitaris o, en establiments sanitaris autoritzats per a la dispensació de medicaments propers al domicili del pacient, o en el seu propi domicili. 
 2. El subministrament dels medicaments fins al lloc de destí, així com el seguiment farmacoterapéutico serà responsabilitat del servei de farmàcia dispensador. El transport i entrega del medicament haurà de fer-se de manera que s'asseguri que no pateix cap alteració ni minva de la seva qualitat.

MODIFICACIÓ DE LA LLEI 16/2003, DE 28 DE maig, DE COHESIÓ I QUALITAT DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT (Disp. Final 2a)

 1. Modificació Article 65. Actuacions coordinades en salut pública i en seguretat alimentària.

“1. La declaració d'actuacions coordinades en salut pública correspondrà al Ministeri de Sanitat, previ acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, amb audiència de les comunitats directament afectades, llevat d'en situacions d'urgent necessitat, en aquest cas es prendran les mesures que siguin estrictament necessàries i se li informarà de manera urgent de les mesures adoptades.

2. La declaració d'actuacions coordinades obliga a totes les parts incloses en ella i hauran d'enquadrar-se en algun dels supòsits següents:

1r. Respondre a situacions d'especial risc o alarma per a la salut pública.

2n. Acomplir acords internacionals, així com a programes derivats de les exigències de la normativa emanada de la Unió Europea, quan el seu compliment i desenvolupament hagi de ser homogeni en tot l'Estat.

Per a la realització de les actuacions coordinades podrà acudir-se, entre d'altres, als següents mecanismes: 

a) Utilització comuna d'instruments tècnics.

b) Coordinació i reforç de la Xarxa de Laboratoris de Salut Pública.

c) Definició d'estàndards mínims per a l'anàlisi i intervenció sobre problemes de salut.

d) Reforç dels sistemes d'informació epidemiològica per a la presa de decisions i dels corresponents programes de promoció, prevenció i control de malalties, quan els seus efectes transcendeixin l'àmbit autonòmic.

e) Activació o disseny de plans i estratègies d'actuació per afrontar emergències sanitàries.

3. La declaració d'actuacions coordinades en matèria de seguretat alimentària correspondrà a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 11/2001, de 5 de juliol.”

 

 1. Nou article 65 bis:

“Article 65 bis. Aportació d'informació al Ministeri de Sanitat en situacions d'emergència per a la salut pública.

Els òrgans competents en matèria de salut pública de les comunitats autònomes hauran de, en el cas d'una situació d'emergència per a la salut pública i sense perjudici del que estableix l'article 65 d'aquesta llei, aportar amb caràcter immediat al Ministeri de Sanitat la informació epidemiològica i la relativa a la capacitat assistencial que es requereixi i la identificació de les persones responsables de la mateixa, així com les mesures de prevenció, control i contenció adoptades per les comunitats autònomes i les entitats locals compresos en el seu àmbit territorial, en els termes que s'estableixin pel Ministeri de Sanitat. Quan es tracti de les entitats locals, aquesta informació serà recollida per l'òrgan competent en matèria de salut pública de la corresponent comunitat autònoma, que haurà de transmetre-la al Ministeri de Sanitat.

En qualsevol cas, el Ministeri de Sanitat convocarà amb caràcter urgent el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per informar del que s'ha fet.”


MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE GARANTIES I USO RACIONAL DELS MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS, APROVAT PEL REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2015, DE 24 DE juliol (Disp. Final 3a)

Modificació de l'article 94.3: 

“3. El Govern podrà regular el mecanisme de fixació dels preus dels medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica, així com d'uns altres productes necessaris per a la protecció de la salut poblacional que es dispensin en el territori espanyol, seguint un règim general objectiu i transparent.

Quan existeixi una situació excepcional sanitària, per tal de protegir la salut pública, la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments podrà fixar l'import màxim de venda al públic dels medicaments i productes a què es refereix el paràgraf anterior pel temps que duri aquesta situació excepcional. El procediment per a la fixació de l'import màxim de venda al públic serà acordat al si de l'esmentada Comissió.”


MODIFICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE març, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT AL IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19 (Disp. Final 4a)

1. Modificació de l'article 40.1 i 40.2 (Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret privat),

“1. Encara que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d'alarma i, una vegada finalitzat el mateix, fins al 31 de desembre de 2020, les sessions dels òrgans de govern i d'administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions podran celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que tots els membres de l'òrgan disposin dels mitjans necessaris, el secretari de l'òrgan reconegui la seva identitat, i així l'expressi en l'acta, que remetrà immediatament a les adreces de correu electrònic de cadascun dels concurrents. La mateixa regla serà aplicable a les comissions delegades i a les altres comissions obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes. La sessió s'entendrà celebrada en el domicili de la persona jurídica.

Encara que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d'alarma i, una vegada finalitzat el mateix, fins al 31 de desembre de 2020, les juntes o assemblees d'associats o de socis podran celebrar-se per vídeo o per conferència telefònica múltiple sempre que totes les persones que tinguessin dret d'assistència o qui els representin disposin dels mitjans necessaris, el secretari de l'òrgan reconegui la seva identitat, i així l'expressi en l'acta, que remetrà immediatament a les adreces de correu electrònic.

Encara que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d'alarma i una vegada finalitzat el mateix, fins al 31 de desembre de 2020, els acords dels òrgans de govern i d'administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions podran adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que el decideixi el president i hauran d'adoptar-se així quan el sol·liciti, almenys, dos dels membres de l'òrgan. La mateixa regla serà aplicable a les comissions delegades i a les altres comissions obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes. La sessió s'entendrà celebrada en el domicili social. Serà aplicable a tots aquests acords el que estableix l'article 100 del Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Mercantil, encara que no es tracti de societats mercantils.”

2. Derogació de l'article 42 (Suspensió del termini de caducitat dels seients del registre durant la vigència del reial decret de declaració de l'estat d'alarma).


MODIFICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 11/2020, DE 31 DE març, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER FER FRONT AL COVID-19 (Disp. Final 5a) Modificació de l'article 36.1 i 36.4 (Dret de resolució de determinats contractes sense penalització per part dels consumidors i usuaris):

«1. Si com a conseqüència de les mesures adoptades per les autoritats competents durant la vigència de l'estat d'alarma o durant les fases de desescalada o nova normalitat, els contractes subscrits pels consumidors i usuaris, ja siguin de compravenda de béns o de prestació de serveis, inclosos els de tracte successiu, resultessin d'impossible compliment, el consumidor i usuari tindrà dret a resoldre el contracte durant un termini de 14 dies des de la impossible execució del mateix sempre que es mantingui la vigència de les mesures adoptades que hagin motivat la impossibilitat del seu compliment. La pretensió de resolució només podrà ser estimada quan no càpiga obtenir de la proposta o propostes de revisió ofertes per cadascuna de les parts, sobre la base de la bona fe, una solució que restauri la reciprocitat d'interessos del contracte. Les propostes de revisió podran comprendre, entre d'altres, l'oferiment de bons o vals substitutoris al reemborsament, que en qualsevol cas quedaran sotmesos a l'acceptació per part del consumidor o usuari. A aquests efectes, s'entendrà que no cap obtenir proposta de revisió que restauri la reciprocitat d'interessos del contracte quan hagi transcorregut un període de 60 dies des de la sol·licitud de resolució contractual per part del consumidor o usuari sense que hi hagi acord entre les parts sobre la proposta de revisió.”

“4. En cas que es tracti de contractes de viatge combinat, que hagin estat cancel·lats amb motiu del COVID19, l'organitzador o, si escau el detallista, podran lliurar al consumidor o usuari, prèvia acceptació per part d'aquest, un bo per ser utilitzat d'aquí a un any des de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, per una quantia igual al reemborsament que hagués correspost. Transcorregut el període de validesa del bo sense haver estat utilitzat, el consumidor podrà sol·licitar el reemborsament complet de qualsevol pagament realitzat que haurà d'abonar-se, a més trigar, en 14 dies. En qualsevol cas, l'eventual oferiment d'un bo substitutori temporal haurà de comptar amb el suficient suport financer que garanteixi la seva execució.”

 

Vigor: 11 de juny de 2020.

Baixar Reial Decret llei 21/2020