Programa de reducció de la sinistralitat per trastorns musculoesquelètics

Publicat el: 08/01/2016
Programa TME

Els trastorns musculoesquelètics (TME) són les lesions més comunes relacionades amb el treball. Afecten a treballadors de tots els sectors i representen un problema important en matèria de salut i de costos associats. Més d'un terç dels accidents de treball i les tres quartes parts de les malalties professionals són de caràcter musculoesquelètic.

D'acord amb les dades publicades per l'Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball (OSHA), els trastorns musculoesquelètics són la malaltia professional més comuna a la Unió Europea (UE-27):

 • El 25% dels treballadors europeus es queixa de dolors d'esquena i el 23% declara tenir dolors musculars.
 • El 62% dels treballadors de la UE-27 està exposat durant una quarta part del temps o més a moviments repetitius de mans i braços, el 46% a postures doloroses o extenuants i el 35% transporten o mouen càrregues pesades.
 • En el cas de determinats riscos, com els treballs en què es traslladen persones, les dones pateixen un major risc que els homes, una exposició de l' 11% contra un 6% durant una quarta part del temps o més.

Els TME són afeccions costoses a causa de les seves despeses directes (assegurances, indemnitzacions, despeses mèdiques i administratives) i indirectes (substitució de personal, pèrdua de productivitat, desmotivació, etc.)

Un programa que millora els trastorns musculoesquelètics, la productivitat i la qualitat de vida

El temps per aconseguir baixar els indicadors per sota de la mitjana depèn del tipus de lesió més comuna a l'empresa, encara que generalment es necessiten entre 12 i 24 mesos.

 • Quan les lesions són causades pel maneig de càrregues, sol ser més fàcil obtenir resultats a curt termini, ja que en molts casos la solució passa per aportar ajudes mecàniques d'instal·lació senzilles i de cost no elevat.

 • Quan les lesions són causades per un mal disseny del lloc de treball, els resultats s'han d'esperar en un termini de 12 a 24 mesos, ja que requereixen la modificació de les estacions de treball, reubicant els seus elements, i a la qual segueix un procés de redisseny, moltes vegades cal alterar el procés de producció durant les millores, i a vegades afecta al lay-out del procés.

Un pla d'acció àgil, coherent i professional

El pla d'acció s'estructura en diferents fases per maximitzar la seva eficàcia i retorn:

 

 1. Anàlisi previ de la sinistralitat
  El nostre tècnic de prevenció elabora un informe de sinistralitat en què analitza el volum i tipus d'accidents i malalties professionals.

 2. Visita a l'empresa
  Es concerta una reunió amb l'interlocutor de l'empresa per explicar-li el diagnòstic inicial i la proposta de col·laboració per a la reducció de la sinistralitat.

 3. Diagnòstic de punts crítics i elaboració del programa d'acció
  El nostre tècnic de prevenció analitza amb deteniment els motius i factors que influeixen en la sinistralitat, elabora un diagnòstic i proposa un pla d'acció que cobreix un període d'entre 12 i 24 mesos.
 4. Activitats a desenvolupar pels nostres tècnics
  • Aportació de bones pràctiques ergonòmiques (de la base de dades existent).
  • Elaboració de bones pràctiques per resoldre els problemes detectats amb la participació d'ergònoms del Laboratori d'Ergonomia.
  • Formació (disseny de llocs de treball per als tècnics de l'empresa).
  • Aportació de documentació.
 5. Activitats a desenvolupar per l'empresa
  Totes les activitats establertes a la Llei de prevenció de riscos laborals com a responsabilitat empresarial les porta a terme l'empresa a través de la modalitat organitzativa de la prevenció de riscos laborals que aquesta hagi adoptat.
 6. Posada en marxa del programa
  Desenvolupament d'accions i seguiment en reunions periòdiques.
 7. Assessorament permanent
  El nostre tècnic de prevenció assessora en tot moment als responsables de l'empresa sobre qualsevol aspecte del pla i de l'evolució de la sinistralitat.