Campanyes de sensibilització

Publicat el: 13/01/2016

Les campanyes tenen com a objectiu sensibilitzar de forma pedagògica als treballadors sobre temes específics per incrementar la seva conscienciació en el seu lloc de treball.

Prevenció de trastorns musculoesquelètics (TME)

L'objectiu és el de conservar la salut de l'aparell musculoesquelètic dels treballadors mitjançant activitats de reforç o de preparació per a l'activitat laboral.

Adreçat a empreses que vulguin complementar el seu programa de millora de condicions de treball ergonòmiques amb activitats de manteniment de la salut dels treballadors, centrades en l'aparell musculoesquelètic. En empreses amb elevats indicadors de lesions TME s'haurà de valorar la conveniència de simultaniejar ambdues accions.  

El programa inclou la realització d'una enquesta entre els treballadors per conèixer els símptomes i molèsties que pateixen i a partir d'aquesta informació elaborar les taules d'exercicis físics. Els tècnics de prevenció, amb la col·laboració de fisioterapeutes, duen a terme la formació a l'empresa.


Taller sobre gestió de l'estrès

L'objectiu d'aquesta activitat és sensibilitzar els treballadors sobre la importància de l'estrès, mecanismes d'actuació, causes, les mesures per prevenir o reduir la seva incidència, oferint diferents tècniques d'afrontament de l'estrès que permetin promocionar i crear un estil de vida saludable entre els treballadors. 

L'activitat consisteix en l'aplicació de tallers divulgatius sobre maneig pràctic de l'estrès. És una xerrada divulgativa que inclou orientacions sobre gestió del temps, planificació, focalització en positiu, etc. És a dir, estratègies bàsiques sobre com gestionar factors estressors d'origen psicosocial, amb l’objecte de reduir la percepció de determinats factors com a estressants per part dels treballadors.


Prevenció d'accidents in itinere i in mision

Objectiu: reduir la sinistralitat relacionada amb els accidents de trànsit deguts als trajectes d'anada o tornada entre el domicili habitual i la feina o en desplaçament per feina.

Està dirigida a empreses a partir de 250 treballadors, o en general a empreses amb servei de prevenció propi i que tinguin un elevat nivell de sinistralitat de tipus in itinere - in mision.

La campanya de prevenció d'accidents in itinere es desenvolupa en quatre fases:

 • Anàlisi i planificació.
 • Disseny.
 • Implantació.
 • Valoració i tancament.
 • Seguiment.

Prevenció cardiovascular

El seu objectiu general és prevenir els factors de risc cardiovascular, tant a nivell individual com col·lectiu. Com a objectius complementaris s'han establert els següents:

 • Millorar la qualitat de vida i la salut dels treballadors.
 • Disminuir factors de risc per a la salut.
 • Disminuir l'absentisme i les hores de treball perdudes.
 • Millorar la percepció de l'ambient sociolaboral.

Es desenvolupa en 4 fases:

 1. Fase d'informació.
 2. Fase d'identificació.
 3. Fase d'estudi.
 4. Fase de control i seguiment.