Legislació sobre cancerígens

Publicat el: 01/02/2017
Càncer

La Directiva 2004/37/CE, en la nostra legislació Reial decret 665/1997, sobre cancerígens i mutàgens data de fa més de 20 anys. Actualment està sent objecte d'una profunda modificació, seguint la política europea de prevenció davant de l'exposició a cancerígens.

La primera modificació Directiva (UE) 2017/2398 es va publicar el 27 de desembre de 2017 i ha estat transposada a la nostra legislació pel Reial decret 1154/2020 publicat el 23 de desembre de 2020. Els canvis principals són:

  • Amplia la vigilància de la salut del treballador després de cessar l'exposició laboral
  • Inclou els treballs que suposin exposició a la pols respirable de sílice lliure cristal·lina a l'annex I
  • Estableix límits d'exposició per a 11 substàncies cancerígenes més.
  • Modifica el valor límit del clorur de vinil monòmer i de la pols de fustes dures; aquest últim queda reduït a 2 mg/m3 i, de forma transitòria, a 3 mg/m3 fins al 2023.

La segona modificació Directiva (UE) 2019/130 es va publicar el 31 de gener de 2019 i ha estat transposada pel Reial decret 427/2021 el 15 de juny de 2021. Els principals aspectes que aporta aquesta modificació són:

  • Treballs que suposin exposició cutània a olis minerals prèviament utilitzats en motors de combustió interna per lubrificar i refrigerar els elements mòbils del motor i treballs que suposin exposició a emissions de motors dièsel.
  • S'afegeixen 6 agents més a l'Annex III: tricloroetilè, 4,4'-metilendianilina, epiclorhidrina, dibromur d'etilè, diclorur d'etilè i emissions de motors dièsel.  

La tercera modificació Directiva (UE) 2019/983 es va publicar el 20 de juny del 2019 i s'ha de transposar a la nostra legislació abans de l'11 de juliol del 2021. Els canvis d'aquesta nova modificació són:

  • Afegeix  cinc agents més: a l'Annex III: cadmi, beril·li, àcid arsènic, 4,4´-metilenbis (MOCA) i formaldehid, estableix valors amb mesures transitòries de fins a 8 anys i n'assenyala la capacitat sensibilitzant d'algun.
  • Estableix un termini de dos anys perquè la Comissió avaluï i proposi la manera més adequada de protegir els treballadors de l'exposició a fàrmacs perillosos, inclosos els citotòxics.

Actualment s'està treballant en la quarta modificació.

Nous avenços de la Comissió Europea per a la protecció de treballadors davant el càncer d'origen laboral.

Abril 2018. Notícies Mutua Universal