Legislació sobre cancerígens

Publicat el: 01/02/2017
¨¨

La Directiva 2004/37/CE, en la nostra legislació Reial decret 665/1997, sobre cancerígens i mutàgens data de fa més de 20 anys. Actualment està sent objecte d'una profunda modificació, seguint la política europea de prevenció davant de l'exposició a cancerígens.


Primera modificació

La primera modificació Directiva (UE) 2017/2398 es va publicar el 27 de desembre de 2017 i ha estat transposada a la nostra legislació pel Reial decret 1154/2020 publicat el 23 de desembre de 2020. Els canvis principals són:

 • Àmplia la vigilància de la salut de les persones treballadores després de cessar l'exposició laboral.
 • Inclou els treballs que suposin exposició a la pols respirable de sílice lliure cristal·lina en el seu annex I.
 • Estableix límits d'exposició per a 11 substàncies cancerígenes més.
 • Modifica el valor límit del clorur de vinil monòmer i de la pols de fustes dures; aquest últim queda reduït a 2 mg/m3 i, de forma transitòria, a 3 mg/m3 fins al 2023.

Segona modificació

La segona modificació Directiva (UE) 2019/130 es va publicar el 31 de gener de 2019 i ha estat transposada pel Reial decret 427/2021 el 15 de juny de 2021. Els principals aspectes que aporta aquesta modificació són:

 • Treballs que suposin exposició cutània a olis minerals prèviament utilitzats en motors de combustió interna per lubrificar i refrigerar els elements mòbils del motor i treballs que suposin exposició a emissions de motors dièsel.
 • S'afegeixen sis agents més a l'Annex III: tricloroetilè, 4,4'-metilendianilina, epiclorhidrina, dibromur d'etilè, diclorur d'etilè i emissions de motors dièsel.

Tercera modificació

La tercera modificació Directiva (UE) 2019/983 es va publicar el 20 de juny de 2019 i ha estat incorporada en la nostra legislació pel Reial decret 395/2022 publicada el 25 de maig de 2022.

Aquesta modificació:

 • Afegeix  cinc agents més: a l'Annex III: cadmi, beril·li, àcid arsènic, 4,4´metilenbis (MOCA) i formaldehid, establint valors límit coincidents amb els VLA de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST). Únicament, el cadmi veu reduït seu VL a la meitat i disposa com a mesura transitòria seu entrada en vigor l'any 2027.

Quarta modificació

La quarta modificació Directiva (UE) 2022/431 es va publicar el 16 de març de 2022 i s'ha de transposar a la nostra legislació abans del 5 d'abril de 2024. Els canvis més destacables d'aquesta nova modificació són:

 • Amplia el seu camp d'actuació als agents reprotòxics i passa a denominar-se “Directiva 2004/37/CE del Parlament i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició durant el treball a agents carcinògens, mutàgens o reprotòxics”.
 • Estableix les mesures que cal adoptar per minimitzar l'exposició als tòxics per a la reproducció en funció de si disposen de llindar de nivell d'exposició segur o no.
 • Afegeix catorze agents més a l'Annex III: acrilonitril i compostos de níquel, pel fet de ser cancerígens i dotze agents reprotòxics, entre ells plom, nitrobenzè, monòxid de carboni.
 • Aquesta directiva disposa d'una declaració per la qual s'inclou en el seu àmbit d'aplicació els medicaments perillosos que continguin en la seva composició agents CMR categories 1A o 1B, entre ells els citotòxics.

Nous avenços de la Comissió Europea per a la protecció de treballadores i treballadors davant el càncer d'origen laboral

Accés