Disposició addicional cinquena. Mesures extraordinàries per a les empreses i persones treballadores de les illes Canàries afectades per l'erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja.
Reial decret llei 18/2021

Publicat el: 01/10/2021

Les empreses afectades per l'erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja, que tinguin codis de compte de cotització corresponents a les províncies de la Comunitat Autònoma de les Canàries, que hagin vist o vegin impedit o limitat el desenvolupament de la seva activitat normalitzada i se'ls autoritzi un expedient de regulació temporal de treball d'acord amb el que preveu l'article 47.3 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, com a conseqüència d'aquest motiu, tindran dret als beneficis extraordinaris previstos en aquesta disposició addicional, en els termes regulats als apartats següents.
Amb relació a aquests expedients, l'autoritat laboral haurà de dictar resolució en el termini de cinc dies, resultant facultatiu la sol·licitud de l'informe al qual fa referència l'article 33.1 del Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada, aprovat pel Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre.

En el cas d'absència de resolució expressa, s'entendrà estimada la sol·licitud.

Aquests expedients tindran efecte des de la data del fet causant de la força major i es mantindran vigents fins al 28 de febrer de 2022, resultant-los, si escau, igualment d'aplicació el mecanisme de transició regulat a l'article 2, apartats 2 i 3.

Les empreses a les quals es refereix l'apartat 1 podran beneficiar-se, pel que fa a les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses o reduïdes, pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, dels percentatges d'exoneració, per als mesos del setembre de 2021 al febrer de 2022, que s'indiquen a continuació:

  1. Els expedients de regulació temporal de treball per impediments en l'activitat podran beneficiar-se d'una exoneració del 100 per cent de l'aportació empresarial meritada durant el període de tancament, i fins al 28 de febrer de 2022.
  2. Els expedients de regulació temporal de treball per limitacions en l'activitat podran beneficiar-se d'una exoneració del 90 per cent de l'aportació empresarial meritada durant el període afectat, i fins al 28 de febrer de 2022.

Les exempcions a les quals es refereix aquesta disposició s'aplicaran a l'abonament de l'aportació empresarial prevista a l'article 273.2 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta.

El procediment i requisits per a l'aplicació de les exoneracions de quotes a les quals es refereix aquesta disposició addicional seran els establerts a l'article 2 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre.

Les persones treballadores afectades pels expedients de regulació temporal de treball previstos en aquesta disposició es beneficiaran, així mateix, de les mesures extraordinàries previstes a l'article 6.

Així mateix, el temps en què es percebi la prestació per desocupació de nivell contributiu que tingui la seva causa immediata en les esmentades circumstàncies extraordinàries no computarà a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

Les exempcions en la cotització regulades en aquesta disposició addicional són incompatibles amb les establertes a l'article 4.


En cas que la situació excepcional descrita a l'apartat 1 es prolongui més enllà del 28 de febrer de 2022, el Govern durà a terme les actuacions oportunes perquè la vigència de les mesures contingudes en aquesta disposició addicional es prolongui mentre es mantingui aquesta situació.