Prestacions per a autònoms afectats per la crisi ocasionada per la COVID-19

Publicat el: 06/04/2020

 

Prestacions vigents

Publicat el: 15/10/2020

   

Publicat el: 09/02/2021

RDL 2/2021

Publicat el: 07/10/2020

A partir del 1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les activitats com a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària: 

a. Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, abans de l'1 de gener de 2021. 

b. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si a la data de la suspensió de l'activitat no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà el treballador autònom al pagament perquè, en el termini improrrogable de trenta dies naturals, ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produeix plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció. 

Quantia de la prestació, 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada.

Aquesta quantitat s'incrementarà en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d'una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa.

Naixement del dret a la prestació, Des de l'endemà de l'adopció de la mesura de tancament de l'activitat adoptada per l'autoritat competent. 

Durant el temps que romangui l'activitat suspesa es mantindrà l'alta en el règim especial corresponent, quedant el treballador autònom exonerat de l'obligació de cotitzar. L'exoneració de l'ingrés de les quotes s'estendrà des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat fins a l'últim dia del mes següent al qual s'aixequi aquesta mesura o fins al 31 de maig de 2021, si aquesta última data és anterior 

Durada: La percepció de la prestació tindrà una durada màxima de quatre mesos, i finalitzarà el dret a aquesta l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de les mesures o el 31 de maig de 2021 si aquesta última data és anterior.

 

RDL 3/2021, de 2 de febrer, novetats i modificacions importants en la regulació de la prestació de cessament d'activitat

S'introdueix una modificació respecte a l'exempció de l'obligació de cotitzar; ara aquesta obligació al PECANE suspensió es vincula a quan es faci la sol·licitud i no a quan es determini la prohibició de l'activitat per part de la resolució administrativa de l'autoritat competent, s'adjunta quadre comparatiu.  

Formulari en línia de sol·licitud

Publicat el: 02/02/2021
Publicat el: 07/10/2020

L'article 6 introdueix la possibilitat d'accedir a una prestació extraordinària de cessament d'activitat a aquells treballadors autònoms que sense estar afectats pel tancament de la seva activitat veuen reduïts els seus ingressos i no tenen accés a la prestació de cessament d'activitat regulada a l'article 7 o als articles 327 i següents del text refós de la LGSS ni a la prestació de cessament d'activitat prevista a l'article 7. 

 • No hauran de tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l'activitat per compte propi durant el primer semestre de 2021 superiors a 6.650 euros. 
 • Acreditaran, durant el primer semestre del 2021, uns ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi inferiors als que van tenir durant el primer trimestre de 2020.

Quantia: 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada. 

Meritació: Aquesta prestació extraordinària per cessament d'activitat es podrà començar a meritar amb efectes de l'1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins els primers vint-i-un dies naturals de febrer. En cas contrari, els efectes queden fixats durant el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud i la seva durada no podrà excedir el 31 de maig de 2021.

Incompatibilitat: Serà incompatible amb la percepció d'una retribució pel desenvolupament d' una feina per compte d'altri, llevat que els ingressos de la feina per compte d'altri siguin inferiors a 1,25 vegades l'import de l'SMI, amb l' acompliment d'una altra activitat per compte propi; amb la percepció de rendiments procedents d'una societat; amb la percepció d'una prestació de la Seguretat Social llevat d'aquella que el beneficiari estigués percebent per ser compatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava.

Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d'activitat serà, a més, incompatible amb les ajudes per paralització de la flota

S'estableix un procediment de reconeixement provisional i una posterior revisió de les prestacions.  

Les mútues col·laboradores i l'Institut Social de la Marina proporcionaran a la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació necessària, a través dels procediments que estableixi aquesta última, per a l'aplicació del que estableix aquest apartat, tant en el moment del reconeixement provisional de la prestació com en la revisió posterior. 

A partir de l'1 de setembre de 2021, es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.  

Renúncia a la prestació:

 • El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest apartat podrà:
  • Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 30 d'abril de 2021, assortint efectes la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
  • Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el primer semestre de 2021 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període superaran els llindars establerts en l'apartat 2 amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Si vols presentar la renúncia a la prestació:

Formulari en línia de sol·licitud

Publicat el: 02/02/2021
Publicat el: 07/10/2020

1) A partir de l'1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat prevista a l'article 327 del text refós de la LGSS sempre que concorrin els requisits establerts en aquest precepte i en els apartats a), b), d) i e) de l'article 330.1 del text refós de la LGSS. 

2) L'accés a la prestació exigirà acreditar, durant el primer semestre de 2021, una reducció dels ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50% dels que hi va haver durant el segon semestre de 2019; així com no haver obtingut, durant el semestre indicat de 2021, uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros. 

Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta durant el segon semestre de 2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos existents durant el primer semestre de 2021 en la mateixa proporció.

En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors a càrrec seu, s'haurà d'acreditar, en el moment de sol·licitar la prestació, el compliment de totes les obligacions laborals i de la Seguretat Social que tinguin assumides. Per a això emetran una declaració responsable, podent ser requerits per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o per l'entitat gestora perquè aportin els documents precisos que acreditin aquest extrem.

3) Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins al 31 de maig de 2021, sempre que el treballador hi tingui dret en els termes fixats a l'article 338 del text refós de la LGSS.

Així mateix, percebran aquesta prestació fins al 31 de maig de 2021 aquells treballadors autònoms que hi tinguin dret l'1 de febrer de 2021 i vegin esgotat el seu dret al cessament previst en l'esmentat precepte abans del 31 de maig de 2021, sempre que reuneixin els requisits exigits a aquest efecte.

Quantia:

 • 70% de la mitjana de la suma de la base de cotització dels últims 12 mesos.
 • Si el treballador està en situació de pluriactivitat i compleix amb els requisits per accedir a aquesta prestació, percebrà el 50%.

S'estableix un procediment de reconeixement provisional i una posterior revisió de les prestacions. 

RDL 3/2021, de 2 de febrer, novetats i modificacions importants en la regulació de la prestació de cessament d'activitat

Es facilita l'accés a aquesta prestació als treballadors que tributin per estimació objectiva (model 131) a través d'una presumpció a l'efecte i no d'una acreditació pròpiament, és a dir, sempre que el nombre diari de les persones treballadores afiliades i en alta en el sistema de la Seguretat Social en l'activitat econòmica corresponent (CNAE), durant el període al qual correspongui la prestació, sigui inferior a un 7,5% al nombre mitjà diari corresponent al segon semestre del 2019 es presumeix la caiguda dels ingressos de més del 50% dels que hi va haver durant el segon semestre del 2019.

Renúncia a la prestació:

 • El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:
  • Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 30 d'abril de 2021, assortint efectes la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
  • Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el primer semestre de l'any 2021 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període superaran els llindars establerts en l'apartat 2 amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Si vols presentar la renúncia a la prestació:

Formulari en línia de sol·licitud

Publicat el: 02/02/2021
Publicat el: 07/10/2020

L'article 8 estableix una prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors de temporada que desenvolupin la seva activitat almenys durant tres mesos a la primera meitat de l'any. 

Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l'únic treball dels quals durant els anys 2018 i 2019 s'hagi desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis a cadascun dels anys. 

Es considerarà que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball el 2018 i 2019 sempre que, si ha estat d'alta en un règim de la Seguretat Social com a treballador per compte d'altri, aquesta alta no superi els 120 dies durant aquests anys. 

Requisits per causar dret a la prestació: 

 1. a) Haver estat d'alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis mesos de cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que aquest marc temporal comprengui un mínim de dos mesos a la primera meitat de l'any. 
 2. b) No haver estat en alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte d'altri en el règim de la Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el primer semestre de l'any 2021. 
 3. c) No obtenir durant la primera meitat de l'any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 euros. 
 4. d) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produeix plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció. 

Quantia de la prestació: serà l'equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar. 

Gestió: La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina. 

S'estableix un procediment de reconeixement provisional i una posterior revisió de les prestacions. 

Renúncia a la prestació:

 • El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:
  • Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 30 d'abril de 2021 assortint efectes la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
  • Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre per l'exercici de l'activitat durant el temps que pot causar dret a ella superaran els llindars establerts en l'apartat 2.c) amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Si vols presentar la renúncia a la prestació:

Formulari en línia de sol·licitud

Publicat el: 02/02/2021
Publicat el: 02/02/2021
Publicat el: 02/02/2021

Esmenes

Publicat el: 02/02/2021
Publicat el: 06/07/2020

 Ha finalitzat el termini per sol·licitar aquesta prestació.

Requisits 

 • Estar afiliats i en alta a RETA/RETA-mar almenys 30 dies naturals abans de la data de resolució que acordi el cessament d'activitat.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.
 • Si en la data de suspensió de l'activitat no compleixen el requisit, es cursarà invitació al pagament perquè en el termini de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la prestació.

Quantia 

 • Un 50% de la base mínima de cotització que correspongui a l'activitat desenvolupada.
 • Un 20% més si és membre d'una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa.
 • Quan convisquin en un mateix domicili dos o més membres, units per vincle familiar o unitat anàloga de convivència, amb dret a aquesta prestació, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40% no sent aplicable l'increment del 20% establert en l'apartat anterior.

Durada 

 • Des de l'endemà a l'adopció de la mesura de tancament d'activitat adoptada per l'autoritat competent i finalitzarà l'últim dia del mes que se'n recordi l'aixecament de la mateixa.

Cotització

 • Han de mantenir-se d'alta al RETA/RETA-mar mentre romangui l'activitat suspesa.
 • Estaran exonerats de l'obligació de cotitzar.
 • Aquest període d'exoneració comprèn des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat fins a l'últim dia del mes següent en què s'aixeca la mesura.
 • Aquest període es considerarà com a cotitzat i les cotitzacions seran assumides per les entitats que cobreixin la prestació.
 • La base de cotització serà l'establerta en el moment d'inici de la prestació i es mantindrà durant tot el període de percepció.

Incompatibilitats 

 • Amb la percepció d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte d'altri, llevat que els ingressos del treball per compte d'altri siguin inferiors a 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.
 • Amb l'acompliment d'una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l'activitat de la qual s'hagi vist afectada pel tancament.
 • Amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social incompatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava (IT, SREL, CUME).
 • Amb les ajudes per paralització de la flota.

Socis Treballadors de Cooperatives de Treball 

 • Poden accedir a aquesta prestació si compleixen els requisits establerts en aquesta prestació i han optat per l'enquadrament com treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui.

Compatibilitat amb el Cessament d'Activitat Ordinari 

El temps de percepció de la prestació no redueix els períodes de prestació per cessament d'activitat ordinari (POCATA).

Terminis de sol·licitud

 • En els primers 15 dies següents a l'entrada en vigor de l'acord o resolució per tancament d'activitat.
 • Si la sol·licitud es presenta fora del termini establert, el dret a la prestació s'iniciarà el mateix dia de la sol·licitud.
 • Encara que la sol·licitud es presenti fora del termini establert, l'exempció de l'obligació de cotitzar compte des del primer dia del mes en què l'autoritat governativa hagi determinat la prohibició de l'activitat, per bé que el període comprès entre aquest primer dia i la data de la sol·licitud no s'entendrà com a cotitzat, no assumint la cotització les entitats que cobreixin aquestes prestacions.

Resolució de la sol·licitud 

 • Les entitats que cobreixin aquestes prestacions dictaran resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.

Revisió de la Resolucions provisionals 

 • Donarà inici una vegada finalitzada la mesura de tancament d'activitat.
 • Si l'interessat no té dret a la prestació:
  • s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes.
  • A més, el treballador haurà d'ingressar les cotitzacions corresponents a tot el període de percepció indeguda de la prestació.

Documentació que cal presentar

 • Comunicació informant del núm. de membres que integren la unitat familiar i si algun d'ells és o pot ser perceptor de la mateixa prestació de cessament d'activitat o si compta amb algun altre tipus d'ingressos.
 • Declaració jurada dels ingressos que perceben com a conseqüència del treball per compte d'altri.
 • El perceptor de la prestació té l'obligació de presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora de la prestació quan així se li requereixi.

Nou criteri sobre el dret a prestació extraordinària de cessament de l'activitat per a autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat com a conseqüència de la resolució de l'autoritat competent.


 

Esmena de sol·licituds ja cursades

Publicat el: 06/07/2020

Article 13.2 Nova prestació extraordinària de cessament d'activitat per a treballadors autònoms que no sent afectats pel tancament de la seva activitat veuen reduïts els seus ingressos i no tenen accés a la prestació de cessament d'activitat ordinària (POCATA) o la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista en la disposició addicional IV d'aquest reial decret llei.

Ha finalitzat el termini per sol·licitar aquesta prestació.

Requisits

 • Estar afiliats i en alta a RETA/RETA-mar des d'abans de l'1 d'abril de 2020.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.
 • Si en la data de suspensió de l'activitat no compleixen el requisit, es cursarà invitació al pagament perquè en el termini de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la prestació.
 • No tenir dret a la prestació per cessament d'activitat ordinari (POCATA) o la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista en la disposició addicional IV d'aquest real Decret-llei.
 • No tenir ingressos procedents de l'activitat per compte propi durant l'últim trimestre de l'exercici 2020 superiors al salari mínims interprofessional.
 • Patir durant el quart trimestre de 2020 una reducció en els ingressos de l'activitat per compte propi d'almenys el 50% amb relació als ingressos haguts durant el primer trimestre de 2020.
  • Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta durant el primer trimestre de 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts durant el quart trimestre pel mateix temps.

Quantia 

 • Un 50% de la base mínima de cotització que correspongui a l'activitat desenvolupada.
 • Quan convisquin en un mateix domicili dos o més membres, units per vincle familiar o unitat anàloga de convivència, amb dret a aquesta prestació, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

Durada i terminis de la sol·licitud

 • Per a les sol·licituds presentades en els primers 15 dies naturals d'octubre, la durada serà de màxim 4 mesos, meritant-se entre l'1 d'octubre i el 31 de gener de 2021.
 • Per a les sol·licituds presentades amb posterioritat, els efectes queden fixats durant el primer dia del mes següent a la presentació de la sol·licitud, meritant-se entre aquesta data i el 31 de gener de 2021.

Incompatibilitats 

 • Amb la percepció d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte d'altri, llevat que els ingressos del treball per compte d'altri siguin inferiors a 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.
 • Amb l'acompliment d'una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents d'una societat.
 • Amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social incompatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava (IT, SREL, CUME).
 • Amb les ajudes per paralització de la flota.

Cotització 

 • Han de mantenir-se d'alta al RETA/RETA-mar mentre romangui l'activitat suspesa.
 • Estaran exonerats de l'obligació de cotitzar.
 • Aquest període d'exoneració comprèn des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat fins a l'últim dia del mes següent en què s'aixeca la mesura.
 • Aquest període es considerarà com a cotitzat i les cotitzacions seran assumides per les entitats que cobreixin la prestació.
 • La base de cotització serà l'establerta en el moment d'inici de la prestació i es mantindrà durant tot el període de percepció.
 • Tenen l'obligació de cotitzar per cessament d'activitat a partir del mes següent a què finalitzi la percepció d'aquesta prestació si no estaven cotitzant per aquest concepte amb anterioritat a percebre aquesta prestació.

Socis Treballadors de Cooperatives de Treball

 • Poden accedir a aquesta prestació si compleixen els requisits establerts en aquesta prestació i han optat per l'enquadrament com treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui.

Compatibilitat amb el Cessament d'Activitat Ordinari 

 • S'extingirà el dret a aquesta prestació si durant la percepció de la mateixa concorren els requisits per causar dret a la prestació per cessament d'activitat establerta en la disposició addicional IV d'aquesta norma o amb la prestació per cessament d'activitat ordinària (POCATA), sense perjudici del dret que assisteix a l'interessat a sol·licitar la prestació corresponent.

Resolució de la sol·licitud 

 • Les entitats que cobreixin aquestes prestacions dictaran resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.

Documentació que cal presentar 

 • Declaració jurada dels ingressos que perceben com a conseqüència del treball per compte d'altri.
 • El perceptor de la prestació té l'obligació de presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora de la prestació quan així se li requereixi.
 • Comunicació informant del núm. de membres que integren la unitat familiar i si algun d'ells és o pot ser perceptor de la mateixa prestació de cessament d'activitat o si compta amb algun altre tipus d'ingressos.

Revisió de la Resolucions provisionals 

 • A partir de l'1 de març de 2021 es procediran a revisar totes les resolucions provisionals acceptades.
 • Si es disposa de consentiment de l'interessat, les Mútues recollissin del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries corresponents a 2020.
 • Si no es disposa d'aquest consentiment els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora:
  • Còpia del model 390 de declaració resum anual IVA de l'any 2020.
  • Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'IRPF de l'any 2020.
  • Declaració de la renda de les persones físiques o certificat d'empreses on constin les retribucions percebudes per compte d'altri.
  • Els treballadors autònoms que tributin en l'IRPF per estimació objectiva (model 131) hauran d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.
 • Si l'interessat no té dret a la prestació:
  • s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes dictant resolució fixant l'import de la quantitat a reintegrar.

Renúncia a la prestació 

 • El treballador que ha sol·licitat el pagament de la prestació regulada en l'article 13.2 pot:
  • renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2021 assortint efectes la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
  • Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el quart trimestre de 2020 o la caiguda de facturació en esses mateix període superaran els llindars establerts en l'apartat 2 amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Si vols presentar la renúncia a la prestació:

Esmena de sol·licituds ja cursades

Publicat el: 02/02/2021
Publicat el: 01/07/2020

Ha finalitzat el termini per sol·licitar aquesta prestació

 

Per poder accedir a la mateixa, el treballador autònom ha de complir els següents requisits:

 • Els treballadors autònoms que vinguessin percebent la prestació ordinària per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi (POECATA) regulada en l'article 9 del Reial Decret llei 24/2020, sempre que durant el quart trimestre de l'any 2020 mantinguin els requisits que es van establir per a la seva concessió.
 • Els treballadors autònoms que no haguessin percebut aquesta prestació durant el tercer trimestre de 2020 però que haguessin percebut, fins al 30 de juny, la prestació extraordinària per cessament d'activitat (PECATA) prevista en l'article 17 del Reial Decret llei 8/2020 sempre que concorrin els requisits establerts en els apartats a), b) d) i e) de l'article 330.1 del TRLGSS.

Requisits

 • Haver percebut la prestació extraordinària per cessament d'activitat (PECATA) fins al 30 de juny.
 • Si ha percebut la prestació regulada en l'article 9 del Reial Decret llei 24/2020:
  • Acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019.
  • No haver obtingut durant el quart trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 €. Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del tercer trimestre, no podent excedir 1.939,58 € mensuals.
  • Complir amb els requisits establerts en els apartats a), b), d) i e) de l'article 330.1 del TRLGSS:
   • Estar afiliat i en alta al RETA/RETA-mar.
   • Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d'activitat a què es refereix l'article 338 (almenys dotze mesos de cotització per cessament d'activitat han de ser continuats i immediatament anteriors a aquesta situació de cessament).
   • No haver complert l'edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que el treballador autònom no tingués acreditat el període de cotització requerit per a això.
   • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la seguretat social. Si en la data de suspensió de l'activitat no compleixen el requisit, es cursarà invitació al pagament perquè en el termini de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la prestació.
 • Acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019.
 • No haver obtingut durant el quart trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 €. Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del quart trimestre, no podent excedir 1.939,58 € mensuals.
 • Si tenen un o més treballadors a càrrec seu, haurà d'acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides.

Durada i terminis de sol·licitud de la prestació.

 • Per a les sol·licituds presentades ABANS del 15 d'octubre, determinarà els efectes d'inici de la prestació en l'1 d'octubre de 2020.
 • Per a les sol·licituds presentades amb posterioritat, els efectes queden fixats en l'endemà a la presentació de la sol·licitud.
 • Es percebrà com a màxim fins al 31 de gener de 2021, sempre que el treballador tingui dret a ella en els termes fixats en l'article 338 del TRLGSS.
 • Aquells treballadors autònoms que a 31 d'octubre vinguessin percebent la prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi (POECATA) regulat en l'article 9 del Reial Decret llei 24/2020, i vegin esgotat el seu dret al cessament previst en esmentat precepte abans del desembre de 2020, percebran aquesta prestació fins al 31 de gener de 2021, sempre que reuneixin els requisits exigits a l'efecte.
 • A partir del 31 de gener de 2021 només es podrà continuar percebent aquesta prestació si concorren tots els requisits de l'article 330 del TRLGSS.

Quantia de la prestació.

 • El 70% de la base reguladora mitjana de la cotització dels últims 12 mesos.
 • Si el treballador és pluriactiu i compleix amb els requisits per accedir a aquesta prestació, percebrà el 50% de la base mínima de cotització en funció de la seva activitat.

Cotització.

 • Durant el temps que duri la percepció de la prestació, el treballador autònom haurà d'ingressar a TGSS la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.
 • La mútua col·laboradora abonarà al treballador, juntament amb la prestació per cessament en l'activitat, l'import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar activitat alguna en aplicació de l'article 329 del TRLGSS.

Compatibilitat amb el treball per compte d'altri.

Aquesta prestació pot ser compatible amb el treball per compte d'altri sempre que:

 • Els ingressos nets procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d'altri no superin 2,2 vegades el salari mínim interprofessional.
 • En la determinació d'aquest còmput els ingressos procedents del treball per compte d'altri no superaran 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.

Documentació a presentar.

 • Formulari de sol·licitud de la prestació.
 • Declaració jurada dels ingressos que perceben com a conseqüència del treball per compte d'altri.
 • El perceptor de la prestació té l'obligació de presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora de la prestació quan així se li requereixi.
 • Declaració responsable conforme compleixen amb totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides, podent ser requerits per la mútua col·laboradora perquè aportin els documents precisos que acreditin aquest extrem.

Revisió de les resolucions provisionals.

 • A partir de l'1 de març de 2021 es procediran a revisar totes les resolucions provisionals acceptades.
 • Si es disposa de consentiment de l'interessat, les Mútues recollissin del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessaris per al seguiment i control de les prestacions reconegudes.
 • Si no es disposa d'aquest consentiment els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora els 10 dies següents al seu requeriment:
  • Còpia del model 303 d'autoliquidació de l'IVA corresponent a les declaracions del quart trimestre dels anys 2019 i 2020.
  • Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'IRPF del segon i quart trimestre dels anys 2019 i 2020, als efectes de determinar el que correspon al quart trimestre d'aquests anys.
  • Els treballadors autònoms que tributin en l'IRPF per estimació objectiva (model 131) hauran d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.
 • Si l'interessat no té dret a la prestació:
  • s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes dictant resolució fixant l'import de la quantitat a reintegrar.

Renúncia a la prestació.

 • El treballador que ha sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquesta disposició pot:
  • Renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 31 de gener de 2021 assortint efectes la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
  • Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el quart trimestre de 2020 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període superaran els llindars establerts en l'apartat 2 amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Si vols presentar la renúncia a la prestació:

Formulari en línia de sol·licitud

Accedeix

Esmena de sol·licituds ja cursades

Publicat el: 15/10/2020
Publicat el: 07/10/2020

Ha finalitzat el termini per sol·licitar aquesta prestació.

 

Consideració de treballador de temporada 

Es consideren treballadors de temporada aquells del qual ÚNIC treball durant els últims dos anys s'hagués desenvolupat al RETA/RETA-mar durant els mesos del juny al desembre i sempre que no hagi superat els 120 dies d'alta en Règim General durant aquests 2 anys.

Requisits 

 • Haver estat d'alta i cotitzat a RETA/RETA-mar durant almenys quatre mesos durant el període comprès entre els mesos del juny al desembre de cadascun dels anys 2018 i 2019.
 • No haver estat d'alta o assimilat a l'alta com treballador per compte d'altri més de 120 dies durant el període comprès entre l'1 de juny de 2018 i el 31 de juliol de 2020.
 • No haver desenvolupat activitat ni haver estat d'alta o assimilat a l'alta des de l'1 de març de 2020 al 31 de maig de 2020.
 • No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, llevat que aquesta sigui compatible amb l'exercici d'una activitat com a treballador autònom.
 • No haver obtingut durant l'any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 €.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.
 • Si en la data de suspensió de l'activitat no compleixen el requisit, es cursarà invitació al pagament perquè en el termini de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la prestació.

Quantia 

El 70% de la base mínima de cotització que correspongui a l'activitat desenvolupada.

Durada i terminis de la sol·licitud 

 • Per a les sol·licituds presentades en els primers 15 dies naturals d'octubre, la durada serà de màxim 4 mesos, meritant-se entre l'1 d'octubre i el 31 de gener de 2021.
 • Per a les sol·licituds presentades amb posterioritat, els efectes queden fixats en l'endemà a la presentació de la sol·licitud, meritant-se entre aquesta data i el 31 de gener de 2021.
 • El termini per sol·licitar aquesta prestació finalitza el 30 de gener de 2021.

Cotització

 • Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d'alta o assimilada a l'alta en el règim de la Seguretat Social corresponent.
 • Les cotitzacions seran assumides per les entitats que cobreixin la prestació.

Incompatibilitats 

 • Amb el treball per compte d'altri.
 • Amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social incompatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava (IT, SREL, CUME).
 • Amb el treball per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents d'una societat de la qual activitat s'hagi vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es percebin durant el 2020 superin els 23.275 euros.
 • Amb les ajudes per paralització de la flota.

Socis Treballadors de Cooperatives de Treball 

 • Poden accedir a aquesta prestació si compleixen els requisits establerts en aquesta prestació i han optat per l'enquadrament com treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui.

Resolució de la sol·licitud 

 • Les entitats que cobreixin aquestes prestacions dictaran resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.

Revisió de la Resolucions provisionals 

 • A partir de l'1 de març de 2021 es procediran a revisar totes les resolucions provisionals acceptades.
 • Si es disposa de consentiment de l'interessat, les Mútues recollissin del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries corresponents al segon semestre de l'any 2020.
 • Si no es disposa d'aquest consentiment els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora:
  • Còpia del model 390 de declaració resum anual IVA de l'any 2020.
  • Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'IRPF de l'any 2020.
  • Els treballadors autònoms que tributin en l'IRPF per estimació objectiva (model 131) hauran d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.
 • Si l'interessat no té dret a la prestació:
  • s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes dictant resolució fixant l'import de la quantitat a reintegrar.

Renúncia a la prestació 

 • El treballador que ha sol·licitat el pagament de la prestació regulada en l'article 14 pot:
  • renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 31 de desembre de 2020 assortint efectes la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
  • Tornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora, quan consideri que els ingressos que pot percebre per l'exercici dela activitat durant el temps que pot causar dret a ella superaran els 23.275 €, amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Si vols presentar la renúncia a la prestació:

Publicat el: 06/07/2020

   

 

Publicat el: 13/10/2020

En què situació estàs?

Si no has cobrat cap tipus de prestació per cessament d'activitat vinculada a la COVID-19 i romans d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (veure requisits d'alta de les diferents prestacions)

 • Pots consultar el requisit per accedir a les prestacions següents regulades al RDL 2/2021 de 26 de gener; totes, a excepció de la prestació per a treballadors de temporada (art. 8), exigeixen el requisit d'estar d'alta i romandre en el Règim Especial de Treballadors Autònoms per accedir al cobrament de la prestació i mantenir-lo:
  • Cessament d'activitat per suspensió d'activitats a data 1.2.2021 i estiguin d'alta al RETA/REM abans de l'1.1.2021 (article 5)
  • Cessament d'activitat per a autònoms que no tinguin cotitzats 12 mesos per aquesta contingència a data 1.2.2021 i estiguin d'alta al RETA/REM abans de l'1.4.2020 (article 6)
  • Cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi (article 7)
  • Cessament d'activitat per a treballadors de temporada (article 8). No exigeix requisit d'alta al RETA/REM en el moment de sol·licitud de la prestació

 

Si has cobrat algun tipus de prestació per cessament d'activitat vinculada a la COVID-19 durant l'any 2020 i romans d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (veure requisits d'alta de les diferents prestacions):

 • Pots consultar el requisit per accedir a les prestacions següents regulades al RDL 02/2021 de 26 de gener; totes, a excepció de la prestació per a treballadors de temporada (art. 8), exigeixen el requisit d'estar d'alta i romandre en el Règim Especial de Treballadors Autònoms per accedir al cobrament de la prestació i mantenir-lo
  • Cessament d'activitat per suspensió d'activitats a data 1.2.2021 i estiguin d'alta al RETA/REM abans de l'1.1.2021 (article 5)
  • Pròrroga de cessament d'activitat per suspensió d'activitats (article 13.1 del RDL 30/2020)
  • Cessament d'activitat per a autònoms que no tinguin cotitzats 12 mesos per aquesta contingència a data 1.2.2021 i estiguin d'alta al RETA/REM abans de l'1.4.2020 (article 6)
  • Cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi (article 7)
  • Cessament d'activitat per a treballadors de temporada (article 8). No exigeix requisit d'alta al RETA/REM en el moment de sol·licitud de la prestació

Si t'has vist obligat a tancar el teu negoci de manera temporal en compliment d'una resolució de l'autoritat competent, de data 1 de febrer de 2021 o posterior com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19.

 • Si no ets treballador pluriactiu ni autònom de temporada (art. 8 del RDL 2/2021 de 26 de gener), pots consultar la prestació extraordinària descrita a l'article 5 de la normativa esmentada anteriorment.
 • Si ets treballador pluriactiu i els teus ingressos de treball per compte d'altri són inferiors a 1,25 vegades el salari mínim interprofessional (39,59 € diaris), pots consultar la prestació extraordinària descrita a l'article 5.
 • Si ets treballador autònom de temporada, és a dir, has desenvolupat un únic treball el 2018 i 2019 durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis per cadascun dels anys i no has estat treballant per compte d'altri més de 120 dies durant els anys 2018 i 2019, pots consultar la prestació extraordinària descrita a l'article 8.

*Us recordem que es prorroga de forma temporal i fins nou avís el Salari Mínim Interprofessional vigent de l'any 2020 per al 2021 en 950 euros/mes.

Si amb posterioritat a l'aixecament de la resolució,

 • Tanques el negoci i et dones de baixa en el règim d'autònoms, et pots informar sobre la prestació de Cessament d'activitat per a treballadors autònoms ordinari (Reial decret 8/2015, de 30 d'octubre, articles 327 en endavant).
 • Si no has tancat el negoci i has cotitzat 12 mesos continuats per la cobertura de cessament d'activitat immediatament anterior a la data de la sol·licitud, et pots informar sobre la prestació regulada a l'article 7.
 • Si no has tancat el negoci i no has cotitzat 12 mesos continuats per la cobertura de cessament d'activitat immediatament anterior a la data de la sol·licitud, et pots informar sobre la prestació regulada a l'article 6 (PECANE CARÈNCIA).

Si has cotitzat 12 mesos continuats per la cobertura de cessament d'activitat immediatament anterior a la data de la sol·licitud, i durant el 2n semestre de l'any 2019 la teva facturació derivada de l'activitat per compte propi estimes que patirà una reducció d'ingressos fiscalment computables de més del 50% en comparació al 1r semestre de l'any 2021, afegint-hi que, durant el 1r semestre de l'any 2021, no estimes obtenir uns rendiments nets superiors (ingressos-despeses) a 7.980 €

  • Si no ets treballador pluriactiu, pots sol·licitar la pròrroga d'aquesta prestació o bé sol·licitar aquesta prestació per primera vegada: article 7.
  • Si estàs en situació de pluriactivitat i els teus ingressos per compte d'altri + els teus ingressos per compte propi són inferiors a 2,2 vegades el Salari Mínim Interprofessional (els teus ingressos procedents del treball per compte d'altri no poden superar els 39,59 € diaris), pots sol·licitar la pròrroga d'aquesta prestació o bé sol·licitar aquesta prestació per primera vegada: article 7.
  • *Us recordem que es prorroga de forma temporal i fins nou avís el Salari Mínim Interprofessional vigent de l'any 2020 per al 2021 en 950 euros/mes.

Si no has cotitzat 12 mesos continuats per la cobertura de cessament d'activitat immediatament anterior a la data de la sol·licitud, i estimes que durant el 1r semestre de l'any 2021 els teus rendiments nets computables fiscalment (ingressos - despeses) no superaran els 6.650 € (1.108,33 € mes, que són l'equivalent a l'SMI vigent incloent-hi 12 pagues), i preveus, a més, que els teus ingressos procedents de la teva activitat d'autònom en el primer semestre del 2021 seran inferiors al primer trimestre del 2020.

 • Si no estàs en situació de pluriactivitat, pots consultar la prestació descrita a l'article 6.
 • Si estàs en situació de pluriactivitat i els teus ingressos de treball per compte d'altri són inferiors a 1,25 vegades el salari mínim interprofessional (39,59 € diaris), pots consular la prestació descrita a l'article 6.

Altres articles que afecten els treballadors autònoms

Disposició transitòria quarta: suspensió del tipus de cotització aplicable CP i cessament d'activitat

A partir de l'1.2.2021 i mentre no es dugui a terme la pujada de l'SMI per al 2021 no serà aplicable la pujada del 0,3% per a les contingències professionals i el cessament d'activitat.

Resum tipus cotització RD llei 28/2018, 28 de desembre:

 • Per a la cotització per contingències professionals,
  • L'any 2020, el tipus de cotització serà l' 1,1%
  • L'any 2021, el tipus de cotització serà l' 1,3%
 • Per al cessament d'activitat,
  • L'any 2020, el tipus de cotització serà l' 0,8%
  • L'any 2021, el tipus de cotització serà l' 0,9%
Publicat el: 03/02/2021

Aclariment IRPF, tributació ingressos percebuts per prestacions de cessament d'activitat vinculades a la COVID-19

La prestació ordinària per cessament d'activitat sobre la qual indirectament aclareix la DGT a través de la consulta V0637-17, qualifica aquests rendiments a l'efecte de l'IRPF com a rendiments del treball i no de l'activitat, tal com estableix l'article 17.1b) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni; no obstant això, respecte a la decisió del Ministeri d'Hisenda que les prestacions per cessament d'activitat vinculades a la COVID-19 tributin per rendiments del treball en el model 100 de la renda anual de manera progressiva segons el tram, queden exempts els primers 2.000 euros percebuts.


Tributació de les quotes exonerades

Davant la consulta vinculant, la Direcció General de Tributs V3130-20 respon el següent:

“L'exclusió total o parcial del pagament de les quotes del RETA, com a derivada d'una inexistència d'obligació o exempció, determina la seva falta d'incidència en l'Impost sobre la renda de les persones físiques, en no correspondre a cap dels supòsits d'obtenció de renda establerts a l'article 6 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda dels no residents i sobre el patrimoni (BOE de 29 de novembre), i, per tant, no té la naturalesa de rendiment íntegre ni correlativament la de despesa deduïble per a la determinació dels rendiments, sense que es pugui considerar al seu torn l'existència d'un rendiment de treball en cas que s'hagués acordat el pagament de les quotes del RETA per la societat en la qual el consultant presta els seus serveis, en no existir l'obligació d'aquest pagament durant el període al qual es refereix l'exempció.