Prestacions especials

Publicat el: 12/01/2016

Mitjançant la tasca de la Comissió de Prestacions Especials, donem suport a treballadors i familiars en situació de necessitat després de patir un accident de treball o malaltia professional. El suport pot incloure ajudes econòmiques, atenció psicològica i altres actuacions per contribuir a mantenir la qualitat de vida.

La Comissió de Prestacions Especials analitza, de manera individualitzada, cada petició d'ajuda i ofereix les solucions més adequades a cada cas.

Beneficiaris de les Ajudes

  • Treballadors que acreditin un estat de necessitat després de patir un accident de treball o malaltia professional amb baixa mèdica.
  • Familiars directes que acreditin un estat de necessitat després de la defunció del treballador protegit o en situacions d'incapacitat temporal o permanent del treballador.