Obligacions de les empreses: què he de fer?

Publicat el: 07/09/2023

El Reial decret 1029/2022 estableix quins són les empreses que poden estar exposades al radó i quals són les obligacions que han de seguir.

Les empreses que per activitat puguin estar exposades a radó han de conèixer el nivell d'exposició en els seus centres de treball fent mesuraments de radó en l'aire.

A partir de juny de 2024 aquelles altres que poden estar exposades a radó per la seva ubicació també tindran l'obligació de fer mesuraments per conèixer l'exposició a radó dels seus llocs de treball situats en planta sota rasant o planta baixa dels termes municipals d'actuació prioritària.

L'exposició a radó ha de ser gestionada com un risc més en el lloc de treball . El radó ha de ser identificat en l'avaluació de riscos i si se supera el nivell de referència de 300 Bq/m3, s'han de planificar i adoptar mesures per reduir l'exposició, d'acord amb el principi d'optimització.

Una primera mesura efectiva és ventilar l'espai per reduir la presència del gas radó. També s'haurà de revisar l'edifici per implementar solucions en la millora del seu aïllament com el segellat de forjats i fissures i, en funció dels nivells obtinguts, impermeabilitzar soleres i/o reduir la presència de radó en el terreny mitjançant sistemes de despressurització del terreny o amb espais de contenció.