En què canvia la normativa per a la cotització dels becaris?

Des de l'1 de gener del 2024 totes les persones que estiguin fent pràctiques passen a cotitzar a la Seguretat Social. Podeu consultar la norma completa al Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre.

Entra en vigor la nova disposició addicional 52a de la LGSS que regula els termes d'inclusió en el sistema de la Seguretat Social dels alumnes que facin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació.

A qui afecta?

Als estudiants en pràctiques (remunerades o no)

Aquesta mena de pràctiques inclouen:

 • Les que fan els alumnes universitaris, tant les dirigides a l'obtenció de titulacions oficials de grau i màster o doctorat com les dirigides a l'obtenció d'un títol propi de la universitat, com ara un màster de formació permanent, un diploma d'especialització o un diploma d'expert.
 • Les que fan els alumnes de formació professional, sempre que aquestes no es prestin en el règim de formació professional intensiva.

Qui ha de complir les obligacions en matèria de Seguretat Social?

Es fixen les regles següents:

 1. Pràctiques formatives remunerades: correspon a l'entitat o organisme que financi el programa de formació

El compliment de les obligacions amb la Seguretat Social correspon a l'entitat o organisme que financi el programa de formació, que assumeix a aquest efecte la condició d'empresari. En el supòsit que el programa estigui cofinançat per dues o més entitats o organismes, té la condició d'empresari aquell al qual correspongui fer efectiva la contraprestació econòmica respectiva.

Les altes i les baixes a la Seguretat Social s'han de fer d'acord amb la normativa general aplicable.

 1. Pràctiques formatives no remunerades: l'empresa o l'entitat on es desenvolupin les pràctiques, tret que el conveni estableixi que la responsable és l'entitat formadora

El compliment de les obligacions amb la Seguretat Social correspon a l'empresa, institució o entitat on es duguin a terme les pràctiques, tret que en el conveni o l'acord de cooperació que, si escau, se subscrigui per a la seva realització s'estableixi que aquestes obligacions corresponen al centre de formació responsable de l'oferta formativa. El qui assumeixi la condició d'empresari ha de comunicar els dies efectius de pràctiques a partir de la informació que faciliti el centre on s'efectuï la pràctica formativa.

L'entitat que sigui responsable de conformitat amb el que s'indica en el paràgraf anterior cal que sol·liciti a la Tresoreria General de la Seguretat Social l'assignació d'un codi de compte de cotització específic per a aquest col·lectiu de persones.

(S'identifiquen a la GISS amb el TRL 993 Pràctiques formatives no remunerades)

L'entitat que assumeixi la condició d'empresa a l'efecte de les obligacions amb la Seguretat Social (lletres a i b de l'apartat 4 de la disposició addicional 52a de la LGSS) adquireix la condició de subjecte obligat i responsable de l'ingrés de la totalitat de les quotes a la Seguretat Social.

Com es fan les altes i les baixes a la Seguretat Social?

Les altes i les baixes a la Seguretat Social es fan d'acord amb la normativa general d'aplicació, tret de les excepcions previstes en la norma analitzada:

 • L'alta es fa quan comencen les pràctiques formatives i la baixa quan s'acaben, sense perjudici que per a la cotització a la Seguretat Social i la seva acció protectora es tinguin en compte exclusivament els dies en què es fan aquestes pràctiques.
 • El termini per comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social aquesta alta i aquesta baixa és de deu dies naturals des de l'inici o la finalització de les pràctiques.
 • L'apartat 2 de la disposició transitòria (DT) desena del RDL 8/2023 estableix un termini excepcional, que finalitzarà el dia 31 de març del 2024, per comunicar a la TGSS les altes i les baixes a la Seguretat Social corresponents a l'inici o la finalització de les pràctiques formatives no remunerades a les quals fa referència l'esmentada disposició addicional cinquanta-dosena que tinguin lloc durant el període comprès entre l'1 de gener i el 20 de març del 2024.

Cotització

La cotització al sistema de la Seguretat Social dels alumnes que facin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació, fins que s'aprovi la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2024, i la cotització per la realització de pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació s'ajusten, en aquest exercici, a les regles següents:

- Pràctiques formatives remunerades: s'apliquen les quotes úniques mensuals per contingències comunes i professionals corresponents als contractes de formació en alternança, de conformitat amb l'apartat 6.a de la disposició addicional cinquanta-dosena del text refós de la LGSS.

- Pràctiques formatives no remunerades: de conformitat amb la disposició addicional 52a 7.a de la LGSS, la cotització consisteix en una quota empresarial, per cada dia de pràctiques, de 2,54 euros per contingències comunes, exclosa la prestació d'incapacitat temporal, i de 0,31 euros per contingències professionals, sense que es pugui superar la quota màxima mensual per contingències comunes de 57,87 euros i per contingències professionals de 7,03 euros.

De la quota diària per contingències professionals de 0,31 euros, 0,16 euros corresponen a la contingència d'incapacitat temporal i 0,15 euros a les contingències d'incapacitat permanent i mort i supervivència.

- En tots dos casos: a les quotes per contingències comunes se'ls aplica la reducció del 95% establerta en l'apartat 5.b de la disposició addicional cinquanta-dosena del text refós de la LGSS que dona com a resultat una quota empresarial, per cada dia de pràctiques, de 0,13 euros per contingències comunes, exclosa la prestació (màxima mensual de 2,89).

Acció protectora

L'acció protectora és la que correspon al règim de la Seguretat Social aplicable, amb les exclusions següents: protecció per desocupació, cobertura del Fons de Garantia Salarial, formació professional (la persona que faci pràctiques no laborals, com que no cotitza per aquests conceptes, tampoc en percep les prestacions).

No obstant això:

 • En el supòsit de les pràctiques no remunerades s'exclou també la protecció per la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes.
 • Les prestacions econòmiques per naixement i cura d'un menor, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural les ha d'abonar l'entitat gestora o, si s'escau, la mútua col·laboradora, mitjançant el seu pagament directe.
 • Les prestacions que corresponguin per la situació d'incapacitat temporal s'abonen en qualsevol cas mitjançant pagament delegat.

- No cotitzen al MEI.

Pràctiques formatives no remunerades: La base de cotització mensual aplicable a l'efecte de prestacions és el resultat de multiplicar la base mínima de cotització vigent en cada moment del grup de cotització 8 pel nombre de dies de pràctiques formatives realitzades durant el mes natural amb el límit, en qualsevol cas, de l'import de la base mínima de cotització mensual que correspon al grup de cotització 7.

A l'efecte de prestacions, cada dia de pràctiques formatives no remunerades es considera com 1,61 dies cotitzats, sense que es pugui sobrepassar, en cap cas, el nombre de dies del mes corresponent. Les fraccions de dia que s'obtinguin del coeficient anterior computen com un dia complet.

Com a complement a aquesta normativa, pots consultar el BNR núm. 16/2023, de 29 de desembre del 2023. En aquest butlletí la TGSS aclareix aspectes de la mecanització de les novetats:

 1. a) Termini excepcional per comunicar les altes i les baixes a la Seguretat Social.
 2. b) Pràctiques formatives iniciades i no concloses abans del dia 1 de gener del 2024.
 3. c) Camp d'aplicació subjectiu de la disposició addicional 52a de la LGSS: ensenyaments artístics superiors, ensenyaments artístics professionals i ensenyaments esportius del sistema educatiu.
 4. d) No inclusió en l'àmbit d'aplicació de la disposició addicional 52a de la LGSS de determinades persones ni del dret a unes altres prestacions.
 5. e) Quanties de les quotes empresarials durant l'any 2024, fins que s'aprovi la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2024.

 

A més, la Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social ha publicat uns criteris amb relació als diversos aspectes de la disposició addicional 52a de la LGSS..


Vols tornar a cercar respostes sobre algun tema?