Els fums dièsel ja són considerats cancerígens en l'àmbit laboral

Publicat el: 17/06/2021
Fums dièsel

S'ha publicat al BOE, de 16 de juny, la transposició de la segona modificació de la directiva europea sobre agents cancerígens: Reial decret 427/2021, pel qual es modifica el RD 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.

Destaca com a novetat, la consideració dels fums dièsel com a agent cancerigen, incorporant els treballs exposats en l'Annex I i establint un valor límit d'exposició que afectarà a moltes empreses, per la qual cosa s'ofereix dos anys de demora per a l'entrada en vigor del valor límit.

Les principals modificacions que aporta aquest reial decret són:

S'afegeixen dos nous punts a l'Annex I, en què es relacionaven fins ara 6 processos industrials exposats a cancerígens:

  • 7. Treballs que suposin exposició cutània a olis minerals prèviament utilitzats en motors de combustió interna per lubrificar i refrigerar els elements mòbils del motor.
  • 8. Treballs que suposin exposició a emissions de motors dièsel.

S'incorporen 6 agents químics més a l'Annex III en què s'estableix valors límit, són:

  • Tricloroetileno i Epiclorhidrina, valors iguals als ja establerts a Espanya.
  • 4,4´Metilendianilina, Dibromuro d'etilè i Dicloruro d'etilè, valors que es rebaixen considerablente i que ja han estat recollits els canvis en l'edició dels VLAs d'aquest any.
  • Emissions de motors dièsel, límit de nova creació de 0.05 mg/m3 en contingut de fracció respirable de carboni, que entrarà en vigor el 21 de febrer de 2023 i en mineria el 2026. 

A continuació relacionem diferents materials elaborats per Mutua Universal, amb relació a aquesta novetat: