Comitè d'Auditoria i Compliment
Òrgan delegat de la Junta Directiva

Publicat el: 26/10/2015

Creat l'any 2008, el Comitè d'Auditoria i Compliment s'encarrega de supervisar el control intern, la gestió de riscos i compliment normatiu de l'organització, així com el resultat de les auditories i la funció d'auditoria interna. També té la missió d'impulsar l'aplicació del Codi de Conducta i el Manual de Prevenció de Riscos Penals, vetllar pel seu compliment i actuar com a òrgan de control. 

Així mateix, durant l'exercici 2017, les seves funcions es veuen ampliades en exercir de supervisors del funcionament i compliment del Model de Prevenció de Delictes establert en l'Entitat, així com, de l'eficàcia dels controls interns associats. 

De forma voluntària, assumeix les recomanacions existents sobre el govern corporatiu, implantant majors criteris de transparència, gestió de riscos i d'equilibri entre la relació d'auditoria i gestoria. El seu marc d'actuació emana principalment del Codi Unificat de Bon Govern, i del Marco per a la Pràctica Professional de l'Auditoria Interna. La seva composició i funcionament està establert en el Reglament del Comitè d'Auditoria i Compliment. Actualment totes les seves persones integrants pertanyen a la Junta Directiva de l'entitat.