Comissió de prestacions especials

Publicat el: 26/10/2015

La Comissió de Prestacions Especials té com a principal competència la concessió dels beneficis d'assistència social que pot concedir Mutua Universal amb càrrec als crèdits pressupostaris de cada exercici. La composició i el funcionament es regeix pel que estableix l'article 42 dels Estatuts.


Representació empresarial

Presidència

Sr. Xavier Martínez i Serra

Vocalies

Sr. José Luis Perea Blanquer

Sr. Juan Vargas Cinca

Representació de les persones treballadores

Vocalies

El Sr. Miguel Ángel Casamayor López – Representant CCOO

Sr. Gerardo Carayol Cadenas - Representant UGT

El Sr. Álvaro Merino González – Representant U.G.T.

Personal tècnic – Secretaria

Sr. José Ramón Soriano Corral