Comissió de Control i Seguiment

Publicat el: 26/10/2015

La Comissió de Control i Seguiment és un òrgan de participació institucional en el control i el seguiment de la gestió desenvolupada per Mutua Universal. La composició i el funcionament es regeixen pel que estableix l'article 43 dels Estatuts vigents.

Presidència

El Sr. Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno

Representació de les persones empresàries associades a la mútua

Titulars:

CEOE

Sr. Albert Faus Miñana

Sr. Juan Díez de los Ríos de San Juan

Sr. Raúl Colucho Fernández

Sr. Víctor Jiménez Pérez

Suplents:

CEOE

Pendent designació

Representació de les persones treballadores protegides per la mútua

Titulars:

UGT

Sr. Javier Abadía Montes

Sr. Manuel Sanz Rodes

Sr. Antonio Díaz Lucena

CC.OO.

Sra. Cristina Pena Jové

El Sr. Daniel Sánchez Xifró

Suplents:

UGT

Sr. José Antonio Jiménez Aguilera

Sr. Josep Bonet Expósito

Sra. Yolanda Funés Reyes

CC.OO.

Sr. Francisco Pareja Montañés 

Secretaria

Sr. Juan Díez de los Ríos de San Juan