Cessament de l'activitat a partir de l'1 de gener de 2023

Publicat el: 28/12/2022

El Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, estableix millores en la protecció per cessament d'activitat d'aquest col·lectiu. Per això, en funció de la data en què hagi cessat l'activitat seran aplicables o no els canvis legislatius introduïts per aquesta norma l'entrada en vigor de la qual és a partir de l'1 de gener de 2023.

 • Estar afiliat i en alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.
 • Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d'activitat (almenys 12 mesos cotitzats els 24 mesos anteriors a la situació de cessament).
 • Trobar-se en situació legal de cessament d'activitat (baixa en el Règim Especial, excepte per als motius dels epígrafs 4t i 5è de l'article 331.1.a) i els motius de força major temporal total i parcial).
 • En cas de cessament definitiu, no haver complert l'edat ordinària per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que el treballador autònom no tingui acreditat el període de cotització requerit per a això.
 • Estar al corrent del pagament de quotes a la Seguretat Social.
 • Estar d'alta al Servei Públic d'Ocupació.
 • Per als supòsits dels epígrafs 4t i 5è del 331.1.a) l'autònom no podrà exercir una altra activitat llevat que es trobi en situació de pluriactivitat en el moment del fet causant de la prestació per cessament d'activitat, que serà compatible amb la percepció de la remuneració pel treball per compte d'altri que estava desenvolupant, sempre que de la suma de la retribució mensual mitjana dels últims quatre mesos immediatament anteriors al naixement del dret i la prestació per cessament d'activitat, en resulti una quantitat mitjana mensual inferior a l'import del salari mínim interprofessional vigent en el moment del naixement del dret
 • Si té treballadors a càrrec seu, haurà de complir les garanties, obligacions i els procediments regulats en la legislació laboral, previs al cessament.

El sistema de protecció de cessament d'activitat comprèn les prestacions següents:

 • La prestació econòmica per cessament de l'activitat, temporal o definitiu.
 • L'abonament de la cotització a la Seguretat Social durant la percepció de la prestació econòmica per cessament d'activitat.

Estan en situació legal de cessament d'activitat tots els treballadors autònoms que cessen en l'exercici de la seva activitat per alguna de les causes següents:

 • Per la concurrència de motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius determinants de la inviabilitat de prosseguir l'activitat econòmica o professional (en cas d'establiment obert al públic s'exigirà el tancament del mateix durant la percepció del subsidi o bé la seva transmissió a tercers), quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

  • Causes econòmiques. Es presumeix que hi ha inviabilitat per continuar amb l'activitat, quan hi hagi pèrdues superiors al 10% dels ingressos, obtinguts en un any complet, i exclòs el primer any d'inici de l'activitat.
  • Execucions administratives o judicials, que tendeixen al cobrament de deutes, reconegudes pels òrgans executius, que comportin, almenys, el 30% dels ingressos de l'activitat del treballador autònom, corresponent a l'exercici econòmic immediatament anterior.
  • Declaració judicial de concurs, que impedeixi continuar amb l'activitat, en els termes previstos en la Llei 22/2003, de 9 de juliol.
  • La reducció del 60% de la jornada de totes les persones en situació d'alta amb l'obligació de cotitzant de l'empresa o suspensió temporal dels contractes de treball d'almenys el 60% del nombre de persones en situació d'alta amb obligació de cotitzar de l'empresa, sempre que els dos trimestres fiscals previs a la sol·licitud presentats davant l'Administració tributària, el nivell d'ingressos ordinaris o les vendes hagin experimentat una reducció del 75% dels registrats durant els mateixos períodes de l'exercici o exercicis anteriors i els rendiments nets mensuals del treballador autònom durant aquests trimestres, per totes les activitats econòmiques, empresarials o professionals, que desenvolupi, no assoleixin la quantia del salari mínim interprofessional o la de la base per la qual cotitzés, si aquesta fos inferior. En aquests casos, no caldrà el tancament de l'establiment obert al públic o la transmissió a tercers.
  • En el supòsit dels treballadors autònoms que no tinguin treballadors assalariats, el manteniment de deutes exigibles amb creditors l'import del qual superi el 150% dels ingressos ordinaris o de les vendes durant els dos trimestres fiscals previs a la sol·licitud, i que aquests ingressos o aquestes vendes suposin al seu torn una reducció del 75% pel que fa al que s'ha registrat durant els mateixos períodes de l'exercici o dels exercicis anteriors. A aquest efecte no es computaran els deutes que per incompliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social o amb l'Administració tributària mantingui. S'exigirà igualment que els rendiments nets mensuals del treballador autònom durant aquests trimestres, per totes les activitats econòmiques o professionals que desenvolupi, no assoleixin la quantia del salari mínim interprofessional o la de la base per la qual estigués cotitzant, si aquesta fos inferior. A aquest efecte no es computaran els deutes que per incompliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social o amb l'Administració tributària mantingui. En aquests casos, no caldrà el tancament de l'establiment obert al públic o la transmissió a tercers.

 • Força major, determinant del cessament temporal o definitiu de l'activitat. S'entendrà que hi ha motius de força major en el cessament temporal parcial quan la interrupció de l'activitat de l'empresa afecti un sector o centre de treball, hi hagi una declaració d'emergència adoptada per l'autoritat pública competent i es produeixi una caiguda d'ingressos del 75% de l'activitat de l'empresa en relació amb el mateix període de l'any anterior i els ingressos mensuals del treballador autònom no assoleixin el salari mínim interprofessional o l'import de la base per la qual estigués cotitzant si aquesta fos inferior.

 • Pèrdua de llicència administrativa, sempre que constitueixi un requisit per a l'exercici de l'activitat econòmica o professional, i no venja motivada per la comissió d'infraccions penals.

 • Violència de gènere, determinant del cessament temporal o definitiu de l'activitat de la treballadora autònoma.

 • Divorci o acord de separació matrimonial, sempre que s'exerceixin funcions d'ajuda familiar en el negoci de l'excònjuge.

 • Terminació del contracte.
 • Incompliment greu per part del teu client/a.
 • Rescissió justificada o injustificada per part del teu client/a.
 • Per mort, incapacitat o jubilació del teu client/a.

 • Per expulsió improcedent de la cooperativa.
 • Per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives o de força major.
 • Per finalització del període al qual es va limitar el vincle societari de durada determinada.
 • A causa de violència de gènere o violència sexual, en les sòcies treballadores.
 • Per pèrdua de llicència administrativa de la cooperativa.
 • Els aspirants a socis en període de prova que haguessin cessat en la prestació del treball durant aquest per decisió unilateral del Consell Rector o de l'òrgan d'administració corresponent de la cooperativa.

Per accedir a la prestació, heu d'haver cessat involuntàriament en el càrrec de conseller o administrador de la societat o en la prestació de serveis a aquesta i que la societat hagi incorregut en pèrdues en un any complet superiors al 10% dels ingressos o bé hagi disminuït el patrimoni net per sota de les dues terceres parts de la xifra del capital social.


El termini de la sol·licitud finalitza l'últim dia del mes següent en el qual s'ha produït el cessament de l'activitat.

No obstant això, en les sol·licituds per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, de força major, per violència de gènere, violència sexual, per voluntat del client, fundada en una causa justificada i per mort, incapacitat i jubilació del client, el termini començarà a partir de la data que s'hagui fet constar en els corresponents documents que acreditin la concurrència d'aquestes situacions.


Amb caràcter general els documents següents:

 • Fotocòpia del DNI, NIF, passaport, NIE (per totes dues cares) en vigor.
 • Model 145 IRPF Comunicació de dades al pagador, emplenat, datat i signat. Excepció: País Basc, Navarra
 • Fotocòpia que justifiqui el pagament de les seves cotitzacions dels últims dos mesos
 • Demanda de treball o compromís d'activitat subscrit davant el Servei Públic d'Ocupació
 • Document acreditatiu d'haver sol·licitat la baixa en el Règim Especial corresponent
 • Si hi ha ajornament de quotes pendents de pagament al TGSS: resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'ajornament de les quotes pendents de pagament, i justificants mensuals del pagament i compliment dels terminis que s'hi estableixen
 • Declaració censal de baixa del titular de l'activitat (model 036 o 037).
 • Formulari específic de sol·licitud de la prestació de cessament d'activitat per autònoms segons la prestació sol·licitada.
 • Declaració responsable i/o declaració de compliment de garanties i obligacions segons la prestació sol·licitada.
 • Documentació específica que acrediti el dret a la prestació sol·licitada (vegeu-ne el detall en cada formulari de sol·licitud).

En cas de presentació de la sol·licitud una vegada transcorregut el termini fixat a l'apartat anterior, i sempre que el treballador autònom compleixi amb la resta dels requisits legalment previstos, es descomptaran del període de percepció els dies que transcorrin entre la data en què hauria d'haver presentat la sol·licitud i la data en què la va presentar.


El dret a la percepció de la prestació, per la concurrència de motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, naixerà l'endemà d'aquell en què tingui efectes la baixa en el Règim Especial al qual estiguessin adscrits, amb les excepcions següents de l'article 331 de la Llei General de la Seguretat Social:

 • En els supòsits de cessament d'activitat previstos a l'article 331.1.a). 4t, atès que no és procedent la baixa en el règim de la Seguretat Social corresponent, el dret a la percepció naixerà el primer dia del mes següent a la comunicació a l'autoritat laboral de la decisió empresarial de reducció del 60% de la jornada laboral de tots els treballadors de l'empresa, o a la suspensió temporal dels contractes de treball del 60% de la plantilla de l'empresa.
 • En els supòsits als quals es refereix l'article 331.1.a). 5è, en no procedir tampoc la baixa en el règim especial corresponent, el dret a la percepció naixerà el primer dia del mes següent al de la sol·licitud.

En els supòsits de força major, el naixement del dret es produirà el dia en què quedi acreditada la concurrència de la força major a través dels documents oportuns.

El dret a la percepció de la prestació per la resta de supòsits regulats (pèrdua de llicència administrativa, violència de gènere i sexual, per divorci o separació matrimonial), el primer dia del mes següent al qual tinguin efectes la baixa com a conseqüència del cessament de l'activitat.


La base reguladora de la prestació es determinarà com la mitjana de les bases de cotització dels 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament de l'activitat.

En el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la base reguladora es calcularà sobre la totalitat de la base de cotització per aquesta contingència, sense aplicació dels coeficients correctors de cotització i, a més, els períodes de veda obligatòria aprovats per l'autoritat competent no es tindran en compte per al còmput del període de 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament de l'activitat, sempre que durant aquests períodes de veda no s'hagués percebut la prestació per cessament d'activitat.

La quantia de la prestació, durant tot el seu període de gaudi, es determinarà aplicant a la base reguladora el 70%, llevat en els supòsits previstos en els epígrafs 4t i 5è de l'article 331.1.a) i en els supòsits de suspensió temporal parcial deguts a força major, on la quantia de la prestació serà del 50%.

Aquestes prestacions, llevat de per als supòsits dels epígrafs 4t i 5è i la suspensió temporal parcial, estan subjectes als límits de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).


La durada de la prestació per cessament de l'activitat estarà en funció dels períodes de cotització efectuats dins els quaranta-vuit mesos anteriors a la situació legal de cessament de l'activitat dels quals, almenys, dotze mesos han d'estar compresos durant els vint-i-quatre mesos immediatament anteriors a aquesta situació de cessament conforme a l'escala següent:

El treballador autònom al qual se li hagui reconegut el dret a la protecció econòmica per cessament d'activitat podrà tornar a sol·licitar-ne un nou reconeixement, sempre que concorrin els requisits legals i hagin transcorregut divuit mesos des del reconeixement de l'últim dret a la prestació.


L'òrgan gestor es farà responsable del 100% de la cotització dels treballadors autònoms mentre duri la situació de cessament de l'activitat, amb l'excepció dels supòsits previstos en els epígrafs 4t i 5è de l'apartat 1.a) de l'article 331, on l'òrgan gestor abonarà, juntament amb la prestació, el 50% de la quota, i el treballador autònom serà el responsable de l'ingrés de la totalitat de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Aquesta base de cotització es correspondrà amb la base reguladora de la prestació sense que, en cap cas, la base de cotització pugui ser inferior a l'import de la base mínima o base única de cotització prevista en el règim corresponent.

En els supòsits de violència de gènere o violència sexual determinant del cessament temporal o definitiu de l'activitat de la treballadora autònoma no hi haurà l'obligació de cotitzar a la Seguretat Social.

L'òrgan gestor es farà càrrec de la quota de la Seguretat Social que li correspongui durant el període de percepció de la prestació, sempre que s'hagi sol·licitat en el termini legal previst per a cada situació. En un altre cas, l'òrgan gestor se'n farà càrrec a partir del primer dia del mes següent al de la sol·licitud.


Es podrà suspendre pels motius següents:

 • Durant el període que correspongui per imposició de sanció per infracció lleu o greu, en els termes establerts en el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.
 • Durant el compliment de condemna que impliqui privació de llibertat.
 • Durant el període de realització d'un treball per compte propi o per compte d'altri, llevat dels supòsits de cessament d'activitat previstos en els epígrafs 4t i 5è de l'article 331.1.a), o de cessament temporal parcial de l'activitat derivat de força major, que seran compatibles amb l'activitat que causa el cessament, en els termes previstos a l'article 342.1 sense perjudici de l'extinció del dret a la protecció per cessament d'activitat en el supòsit establert a l'article 341.1.c).

En el supòsit de suspensió, l'autònom estarà obligat a sol·licitar la represa una vegada finalitzada la causa que va motivar la suspensió.


S'extingirà per les causes següents:

 • Per esgotament del termini de durada de la prestació.
 • Per imposició de les sancions en els termes establerts en el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.
 • Per la realització d'un treball per compte d'altri o propi durant un temps igual o superior a dotze mesos, en aquest últim cas sempre que generi dret a la protecció per cessament d'activitat com a treballador autònom.
 • Per compliment de l'edat de jubilació ordinària o, en el cas dels treballadors per compte propi enquadrats en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, edat de jubilació teòrica, llevat de quan no es reuneixin els requisits per accedir a la pensió de jubilació contributiva. En aquest supòsit la prestació per cessament d'activitat s'extingirà quan el treballador autònom compleixi la resta de requisits per accedir a aquesta pensió o bé s'esgoti el termini de durada de la protecció.
 • Per reconeixement de pensió de jubilació o d'incapacitat permanent, sense perjudici del que estableix l'article 342.1.
 • Per trasllat de residència a l'estranger, llevat dels casos que reglamentàriament es determinin.
 • Per renúncia voluntària al dret.
 • Per defunció del treballador autònom.

La percepció de la prestació econòmica per cessament d'activitat en els treballadors autònoms és incompatible amb:

 • El treball per compte propi, encara que la seva realització no impliqui la inclusió obligatòria en el Règim Especial per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial de Treballadors del Mar, així com amb el treball per compte d'altri.
 • L'obtenció de pensions o prestacions econòmiques de la Seguretat Social, llevat que hagin estat compatibles amb el treball que va ocasionar la prestació per atur, així com amb les mesures de foment del cessament regulades per normativa sectorial per a diferents col·lectius, o les que puguin regular-se en un futur amb caràcter estatal.
 • La percepció d'ajudes per a la paralització de la flota respecte als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.
 • El treball per compte d'altri, llevat que la percepció de prestació per cessament d'activitat estigui determina pel que disposa els epígrafs 4t i 5è de l'article 331.1.a), o per cessament temporal parcial de l'activitat derivada de força major, que seran compatibles amb l'activitat que causi el cessament, sempre que els rendiments nets mensuals obtinguts durant la percepció de la prestació no siguin superiors a la quantia del salari mínim interprofessional o a l'import de la base per la qual estigués cotitzant, si aquesta fos inferior.

En cas que iniciïs una baixa per incapacitat temporal (IT), la prestació que percebràs serà la mateixa que estaves rebent per cessament d'activitat. No obstant això, el temps que estiguis de baixa per IT se't descomptarà del període de percepció de la prestació per cessament d'activitat.

En el cas de baixa per naixement i atenció d'un menor, la prestació que percebràs serà la que et correspongui per aquesta contingència i no se't descomptarà del període de percepció de la prestació per cessament d'activitat.

Accedeix als formularis de sol·licitud de la prestació