El nostre model de gestió de l'absentisme

Publicat el: 22/11/2016

   

Diagnòstic

En aquesta primera fase, es fa un estudi de l'empresa analitzant els indicadors, així com l'organització i estructura de l'empresa respecte a l'absentisme, a fi de definir quins són els factors que el generen.

Per fer-ho, Mutua Universal posa a disposició de les empreses asociades i col·laboradors, una sèrie d'eines que ajuden a analitzar les causes de l'absentisme: 


 

El Qüestionari de gestió universal de l'absentisme basat en el Mètode AGUA, exclusiu de Mutua Universal, analitza diferents aspectes de l'organització i estructura de l'empresa que impacten en el seu absentisme. El qüestionari es divideix en 5 mòduls:

  1. Model organitzatiu
  2. Anàlisi de l'absentisme.
  3. Mesures de control
  4. Gestió de la salut
  5. Gestió d'RH

Amb els resultats obtinguts l'empresa tindrà un mapa de situació dels factors més rellevants que afecten la seva organització, i podrà definir mesures concretes per aplicar dins els seus successius plans d'actuació.

Calculadora costos d'absentisme, El cost que suposa per a les empreses l' absència dels treballadors del seu lloc de treball repercuteix en el compte de resultats, en la seva imatge i competitivitat al mercat.

La ‘Calculadora de costos directes’ ajuda les empreses a analitzar els seus costos derivats de les diferents contingències. Els costos directes de l'empresa són els que deriven del pagament de la prestació econòmica per incapacitat temporal (contingència comuna i laboral) i subsidi d'embaràs i lactància.

Les empreses associades podran accedir a la ‘Calculadora de costos directes’ a través de la zona privada empresa. Ens permet fer un ‘Informe dels costos directes’ que genera l'absentisme a l'empresa, a fi que la Direcció pugui dimensionar econòmicament fet que suposa l'absentisme per a l'organització i valorar si es justifica l'adopció d'unes mesures o d'altres.

El Informe d'absentisme ens permet analitzar els principals indicadors d'absentisme en un període determinat.


A Mutua Universal hem desenvolupat l' Observatori Empresa, un quadre de comandaments dinàmic d'indicadors sobre absentisme ubicat a la Zona Privada Empresa, que permet a les nostres empreses associades consultar la seva situació en temps real.

 


Pla d'actuació

Després de determinar els factors que generen l'absentisme s l'empresa, el següent pas és definir una sèrie de mesures que cal adoptar i fer una planificació a curt i mitjà termini.

Les eines que oferim per ajudar les empreses en aquesta fase són:


Pla de mesures d'absentisme, després d'analitzar els factors que generen l'absentisme a l'empresa, Mutua Universal li proposa una sèrie de mesures amb un model de planificació per a la seva implantació a curt i mitjà termini, i en garanteix el seguiment.

Les guies d'absentisme són documents de suport del pla d'actuació que pretenen aportar coneixement i pautes que cal seguir en diferents temes que impacten en l'absentisme.

Sistemàtica per a la gestió de l'absentisme, recull tota l'activitat que ha de posar en marxa l'empresa per reduir l'absentisme:

Gestió + Control + Seguiment de l'absentisme.

Per fer-ho, l'empresa ha de tenir descrit què i com gestionarà l'absentisme i detallar-ho al pla d'absentisme, en els seus procediments i instruccions. També podrà integrar-la amb els seus altres sistemes de gestió (ISO).

Mutua Universal posarà a disposició de les seves empreses associades la documentació necessària per a aquesta implantació.


Seguiment

En aquesta etapa s'anirà comprovant la implantació de les mesures propostes i s'analitzaran els indicadors, amb les eines ja utilitzades en la primera fase de diagnòstic, per fer un seguiment de l'efectivitat de les mesures implantades.


Memòria de gestió

Finalment, es recollirà en una memòria l'activitat feta durant un període concret.

Després de finalitzar aquesta etapa se seguirà el cercle de millora contínua, i es podrà fer una revisió periòdica per veure l'evolució dels diferents factors durant el temps d'implantació de les mesures.

Aquestes aplicacions, com d'altres, les podràs trobar a la zona privada empresa, espai de ‘Absentisme’.

Si necessites més informació, no dubtis a posar-te en contacte amb el teu interlocutor habitual de Mutua Universal.