El nostre model de gestió de l'absentisme

Publicat el: 22/11/2016

   

Diagnòstic

En aquesta primera fase, es fa un estudi de l'empresa analitzat els indicadors, així com l'organització i estructura de l'organització respecte a l'absentisme, per tal de definir quins són els factors que el generen.

Per fer-ho, Mutua Universal posa a disposició de les empreses associades i assessories una sèrie d'eines que ajuden a l'anàlisi de les causes de l'absentisme: 


 

El qüestionari de gestió universal de l'absentisme, basat en la Mètode AIGUA i exclusiu de Mutua Universal, analitza diferents aspectes de l'organització i estructura de l'empresa que impacten en el seu absentisme. El qüestionari es divideix en 5 mòduls:

  1. Model organitzatiu.
  2. Anàlisi de l'absentisme.
  3. Mesures de control.
  4. Gestió de la salut.
  5. Gestió de RH.

Amb els resultats obtinguts l'empresa tindrà un mapa de situació dels factors més rellevants que afecten la seva organització, i podrà definir mesures concretes per aplicar dins els seus successius plans d'actuació.

Calculadora costos d'absentisme. El cost que li suposa per a les empreses l'absència de les persones treballadores dels seus llocs de treball repercuteix en el compte de resultats, en la seva imatge i competitivitat en el mercat.

La ‘calculadora de costos directes’ ajuda a les empreses a analitzar els seus costos derivats de les diferents contingències. Els costos directes de l'empresa són els que deriven del pagament de la prestació econòmica per Incapacitat Temporal (Contingència Comuna i Laboral) i Subsidi d'Embaràs i Lactància.

Les empreses associades podran accedir a la ‘calculadora de costos directes’ a través de la Zona Privada Empresa. Des d'allà, podran fer un ‘Informe dels costos directes’ que genera l'absentisme en l'empresa, a fi que la Direcció pugui dimensionar econòmicament fet que suposa l'absentisme per a l'organització, així com valorar si es justifica l'adopció d'unes mesures o d'altres.

L'Informe d'absentisme ens permet analitzar els principals indicadors d'absentisme en un període determinat.


A Mutua Universal hem desenvolupat l'Observatori empresa, un cuadro de comandaments dinàmic amb indicadors sobre absentisme ubicat en la Zona Privada Empresa, que permet a les nostres empreses associades consultar la seva situació en temps real.

 


Pla d'actuació

Després de determinar els factors que generen l'absentisme s l'empresa, el següent pas és definir una sèrie de mesures que cal adoptar i fer una planificació a curt i mitjà termini.

Les eines que oferim per ajudar les empreses en aquesta fase són:


Pla de mesures d'absentisme. Després d'analitzar els factors que generen l'absentisme en l'empresa, Mutua Universal proposa una sèrie de mesures amb un model de planificació per a la seva implantació a curt i mitjà termini, garantint el seu seguiment.

Guies d'absentisme. Documents de suport del pla d'actuació que pretenen aportar coneixement i pautes a seguir en diferents temes que impacten en l'absentisme.

Sistemàtica per a la gestió del bbsentismo. Recull tota l'activitat que ha de posar en marxa l'empresa per reduir l'absentisme:

Gestió + Control + Seguiment de l'absentisme.

Per fer-ho, l'empresa ha de tenir descrit què i com gestionarà l'absentisme detallant-ho en el pla d'absentisme, en els seus procediments i instruccions. També podrà integrar-la amb els seus altres sistemes de gestió (ISO).

Mutua Universal posarà a disposició de les seves empreses associades la documentació necessària per a aquesta implantació.


Seguiment

En aquesta etapa s'anirà comprovant la implantació de les mesurades propostes i s'analitzaran els indicadors, amb les eines ja utilitzades en la primera fase de diagnòstic, per fer un seguiment de l'efectivitat de les mesures implantades.


Memòria de gestió

Finalment, es recollirà en una memòria l'activitat feta durant un període concret.

Després de finalitzar aquesta etapa se seguirà el cercle de millora contínua, podent fer una revisió periòdica per veure l'evolució dels diferents factors durant el temps d'implantació de les mesures.

Aquestes i altres aplicacions estan disponibles en l'espai ‘Absentisme’ de la Zona Privada Empresa. 

Si necessites més informació, no dubtis en posar-te en contacte la teva persona de contacte habitual de Mutua Universal.