"

Substàncies Perilloses i REACH: les FDS

Publicat el: 10/10/2018

El Reglament REACH és el gran marc per a totes les substàncies químiques en Europa, perilloses o no. REACH estableix el registre de les substàncies i els seus usos, la seva avaluació, autorització i/o restricció.

En funció de la seva perillositat, el seu ús pot requerir autorització, estar restringit o fins i tot prohibit completament.  

La informació bàsica i els requisits principals en matèria de seguretat i salut relatius a l'ús d'agents químics han de comunicar-se a les empreses a través de les fitxes de dades de seguretat (FDS). Les FDS són una de les fonts d'informació més importants sobre els productes químics. Els proveïdors han de facilitar als empresaris la informació que necessiten per dur a terme les avaluacions de risc, informar i instruir als treballadors i adoptar les mesures adequades per mitigar els riscos.

Per a més informació o dubtes sobre substàncies, REACH, CLP o Biocides consultar la TIRA (Agència Europea de productes químics):