Ventilació i COVID-19

Publicat el: 04/11/2020

Al respirar, parlar, cantar o cridar expulsem gotes molt petites que queden flotant en l'aire al voltant de 2-3 hores o més, són els dits aerosols. Aquests aerosols poden ser una via de transmissió de la COVID-19, ja que són susceptibles de contenir el virus igual que altres gèrmens.

En ambients interiors, els aerosols s'acumulen si no hi ha una ventilació adequada, per això el risc de contagi de la COVID-19 en aquests ambients és superior al risc de l'exterior i les autoritats informen que sempre és preferible fer totes les activitats que es pugui a l'exterior.

WHO's Science in 5 on COVID-19 - Ventilation

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha elaborat un vídeo on s'explica la importància del control de la via de transmissió aèria mitjançant una ventilació adequada.

Per reduir la quantitat d'aerosols generats en els espais tancats hem de:

  • Limitar capacitats.
  • Utilitzar màscares.
  • Rebaixar les converses i el to.

I per controlar el risc de contagi, les mesures de control passen per:

  • Utilitzar la màscara ben ajustada.
  • Reduir el temps de permanència en l'espai tancat.
  • Augmentar la distància interpersonal.
  • Ventilar (aportar aire nou i net) per eliminar o reduir la presència d'aerosols en l'ambient.

En el document del Ministeri de Sanitat "Avaluació del risc de la transmissió de SARS-CoV-2 mitjançant aerosols. Mesures de prevenció i recomanacions" (novembre 2020) es pot trobar informació més detallada sobre la via de transmissió per aerosols, l'avaluació del risc de propagació i les mesures preventives a aplicar.


Prevenció de la propagació del virus

Des del punt de vista de la prevenció, s'ha de procurar la ventilació dels llocs de treball en ambients interiors, garantir la màxima renovació de l'aire i/o utilitzar els filtres adequats per controlar aquesta via de contagi: 

  • Augmentar l'aportació d'aire net exterior de forma natural mantenint les portes i finestres obertes i mitjançant els sistemes de climatització/ventilació per evitar les recirculacions d'aire. Un indicador indirecte de la renovació adequada d'aire és la concentració de CO2 en l'ambient. Al respirar exhalem CO2, per la qual cosa valors elevats indiquen un ventilació deficient. 

  • Utilitzar filtres i purificadors per retirar les partícules i els aerosols en suspensió a l'aire és una mesura complementària a l'anterior que permet millorar la qualitat de l'aire i reduir el risc de propagació. Es recomanen els filtres tipus HEPA o similars d'alta eficàcia de filtració. 

A continuació, t'oferim informació i recursos que recullen recomanacions sobre la ventilació en els espais tancats per mitigar la propagació de la COVID-19.