"

Reial decret llei 6/2020
Pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública

Publicat el: 16/03/2020

El 10 de març de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial decret llei 6/2020, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública. Aquest Reial decret llei introdueix una sèrie de mesures urgents i excepcionals per fer front a l'emergència de salut pública amb relació a la Covid-19 per garantir la protecció social dels treballadors que causin baixa per aïllament i malaltia per Covid-19, així com per garantir el proveïment del material necessari en el nostre sistema nacional de salut.

Així mateix, introdueix una sèrie de mesures econòmiques de caràcter urgent i excepcional en matèria econòmica i financera per a col·lectius vulnerables.

  • El Reial decret llei 6/2020 considera de manera excepcional com a situació assimilada a l'accident de treball els períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència del Covid-19. Això significa que la contingència és comú però que es percebrà la incapacitat temporal des del primer dia de baixa laboral, per estar assimilada aquesta prestació a l'accident de treball.
  • La baixa i l'alta corresponen al Servei Públic de Salut. 
  • En cap cas cal anar al centre assistencial de Mutua Universal, atès que en aquests casos no és necessari tramitar el comunicat d'accident per Delta.

Baixar el Reial Decret llei 6/2020