Reial decret llei 2/2021
De 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació.

Publicat el: 27/01/2021

Les mesures incorporades a aquesta norma tenen per objecte efectuar els ajustos necessaris per mantenir les mesures de suport que s'havien establert en el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, i que se segueixen considerant imprescindibles de cara a la recuperació del teixit productiu.

Les modificacions afecten tres aspectes: 

  1. la prestació extraordinària per cessament d'activitat
  2. la prestació extraordinària per a treballadors autònoms de temporada
  3. l'ampliació de la prestació ordinària de cessament d'activitat, compatible amb el treball per compte propi, a favor dels treballadors autònoms que no hi haguessin accedit conforme al Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació del treball i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, incloent-hi el manteniment de l'accés a la prestació de cessament d'activitat d'aquells treballadors que, pel fet de tenir carència, l'estan percebent fins al 31 de gener de 2021.

El Reial decret llei inclou vuit articles, distribuïts en dos títols, sis disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries, una disposició derogatòria única, onze disposicions finals i un annex.

Aspectes més rellevants:

TÍTOL I IV ACORD SOCIAL EN DEFENSA DE L'OCUPACIÓ

1. Pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació de força major basats en les causes relacionades amb la situació pandèmica i les mesures extraordinàries en matèria de cotització. Art. 1. 

S'estableix la pròrroga de tots els ERTE basats en una causa de força major relacionada amb la covinya-19, fins al 31 de maig de 2021, regulats en l'article 22 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, amb la finalitat de cobrir tot el període temporal comprès per la durada de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre. 

Seguiran sent aplicables els expedients temporals de regulació de treball de força major per impediments a l'activitat autoritzades partint del que preveu l'article 2.1 del Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, i en la disposició addicional primera.2 del Reial Decret llei 24/2020, de 26 de juny, fins al seu terme de conformitat amb la resolució estimatòria. Els ERTE de força major de limitació al desenvolupament normalitzat de l'activitat partint del que preveu l'article 2.2 del Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre seguiran sent aplicables fins al 31 de maig de 2021.

2. Expedients de regulació temporal d'ocupació per impediment o limitacions d'activitat. Art. 2.

Reconeix la possibilitat de presentar nous ERTE per limitacions o impediments, en idèntics termes als fixats per l'article 2 del Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, i de conformitat amb les causes descrites en el mateix.

Novetat: Una vegada que una empresa hagi obtingut una resolució estimatòria en un ERTO de força major per impediment de l'activitat es pugui, sense necessitat de tramitar un altre nou expedient, passar a aplicar sense solució de continuïtat les mesures corresponents a la situació de limitacions al desenvolupament normalitzat de l'activitat, i viceversa, sense perjudici de les obligacions de comunicació i els percentatges d'exoneració que corresponguin en cada cas. 

L'anterior serà igualment aplicable pel que fa a les resolucions ja afectades, d'acord amb el que preveu l'article 2 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre i la disposició addicional primera 2 del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny. 

Pròrroga de continguts complementaris del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació. Art. 3 

Es prorroguen els efectes de la resta de continguts complementaris del III ASDE inclosos en el Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, com ara les especialitats aplicables als expedients vinculats a la covinya-19 però basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, els límits relacionats amb el repartiment de dividends i la transparència fiscal, les hores extraordinàries i les noves externalitzacions, així com les limitacions i previsions establertes en relació amb les extincions basades en les causes que fonamenten els ERTE relacionats amb la covinya-19 i la interrupció del còmput dels contractes temporals.

Salvaguarda d'ocupació: Es preveu la pròrroga dels efectes de l'article 5 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de manera que les condicions aplicables a aquesta salvaguarda, tant pel que fa a les exoneracions gaudides amb caràcter previ a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, com respecte a les contemplades en aquest, són les descrites a l'esmentat article 5, així: 

- Els compromisos de manteniment de l'ocupació generats en virtut dels beneficis recollits en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, a l'article 6 del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, i en el mateix Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, continuen vigents en els termes previstos en aquestes normes i pels terminis recollits en aquestes. 

- Les empreses que, de conformitat amb el que preveu aquest Reial decret llei, rebin exoneracions a les quotes de la Seguretat Social, queden compromeses, segons l'aplicació d'aquestes mesures excepcionals, a un nou període de sis mesos de salvaguarda de l'ocupació, el contingut, els requisits i el còmput del qual s'efectuarà en els termes establerts a la disposició addicional sisena del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març i en el mateix article 5 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre. 

- Si l'empresa estigués afectada per un compromís de manteniment de l'ocupació prèviament adquirit, l'inici del nou període previst es produirà quan aquell s'hagi acabat. 

Les empreses, una vegada complerts els períodes de 6 mesos de salvaguarda de l'ocupació que haguessin adquirit, es comprometen, en virtut d'aquest Reial decret llei, al manteniment de l'ocupació durant un altre nou període de 6 mesos de durada, el còmput del qual s'inicia una vegada finalitzats els anteriors íntegrament. 

4. Pròrroga de les mesures de protecció de les persones treballadores recollides al Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació. Art. 4 

Es prorroguen les mesures extraordinàries en matèria de protecció de les persones treballadores: 

- Mantenen la vigència les mesures de protecció per desocupació previstes a l'article 8 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, amb la conservació del tipus del 70% aplicable a la base reguladora per al càlcul de la prestació

- Es mantenen les mesures de protecció de les persones amb contracte fix discontinu previstes al Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

- Seguiran resultant aplicables, a més, la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu o que facin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes, en virtut de la pròrroga de l'article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre; les mesures previstes a l'article 10 d'aquesta norma sobre cobertura de períodes de cotització d'aquelles persones treballadores incloses en expedients de regulació temporal d'ocupació que no siguin beneficiàries de prestacions de desocupació; i la compatibilitat de les prestacions per desocupació amb l'ocupació a temps parcial en els termes de l'article 11 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre.


TÍTOL II MESURES DE SUPORT ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS

1. Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat com a conseqüència de la resolució de l'autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19. Art.5 

A partir de l'1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus covinya-19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària: 

a. Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Pròpia o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, abans de l'1 de gener de 2021. 

b. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si a la data de la suspensió de l'activitat no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà el treballador autònom al pagament perquè, en el termini improrrogable de trenta dies naturals, ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produeix plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció. 

Quantia de la prestació: 50 per cent de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada.

Aquesta quantitat s'incrementarà en un 20 per cent si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d'una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa.

Naixement del dret a la prestació: Des de l'endemà a l'adopció de la mesura de tancament d'activitat adoptada per l'autoritat competent. 

Durant el temps que romangui l'activitat suspesa es mantindrà l'alta en el règim especial corresponent quedant el treballador autònom exonerat de l'obligació de cotitzar. L'exoneració de l'ingrés de les quotes s'estendrà des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat fins a l'últim dia del mes següent al qual s'aixequi aquesta mesura o fins al 31 de maig de 2021, si aquesta última data és anterior 

Durada: La percepció de la prestació tindrà una durada màxima de quatre mesos, finalitzant el dret a la mateix l'últim dia del mes en què se'n recordi l'aixecament de les mesures o el 31 de maig de 2021 si aquesta última data és anterior.

2. Prestació extraordinària de cessament d'activitat per a aquells treballadors autònoms que no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista a l'article 7 d'aquest Reial decret llei o a la prestació de cessament d'activitat regulada als articles 327 i següents del text refós de la LGSS, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. Art. 6 

L'article 6 introdueix la possibilitat d'accedir a una prestació extraordinària de cessament d'activitat a aquells treballadors autònoms que no sent afectat pel tancament de la seva activitat veuen reduït els seus ingressos i no tenen accés a la prestació de cessament d'activitat regulada en l'article 7 o en els articles 327 i següents del text refós de la LGSSni a la prestació de cessament d'activitat prevista en l'article 7. 

- No hauran de tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l'activitat per compte propi durant el primer semestre de 2021 superiors a 6.650 euros. 

- Acreditaran, durant el primer semestre del 2021, uns ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi inferiors als que van tenir durant el primer trimestre de 2020.

Quantia: 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada. 

Meritació: Aquesta prestació extraordinària per cessament d'activitat podrà començar a meritar-se amb efectes d'1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins els primers vint-i-un dies naturals de febrer. En cas contrari, els efectes queden fixats durant el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud i la seva durada no podrà excedir el 31 de maig de 2021.

Incompatibilitat: Serà incompatible amb la percepció d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte d'altri , llevat que els ingressos del treball per compte d'altri siguin inferiors a 1,25 vegades l'import de l'SMI, amb l'acompliment d'una altra activitat per compte propi ; amb la percepció de rendiments procedents d'una societat; amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social llevat d'aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava.

Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d'activitat serà a més incompatible amb les ajudes per paralització de la flota

S'estableix un procediment de reconeixement provisional i una posterior revisió de les prestacions.  

Les mútues col·laboradores i l'Institut Social de la Marina proporcionaran a la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació necessària, a través dels procediments que estableixi aquesta última, per a l'aplicació del que estableix aquest apartat, tant en el moment del reconeixement provisional de la prestació com en la revisió posterior. 

A partir de l'1 de setembre de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades. 

Dret a la prestació de cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi Art. 7

1) A partir de l'1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat prevista en l'article 327 del text refós de la LGSS sempre que concorrin els requisits establerts en aquest precepte i en els apartats a), b), d) i e) de l'article 330.1 del text refós de la LGSS. 

2) L'accés a la prestació exigirà acreditar durant el primer semestre de 2021 una reducció dels ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50% dels haguts durant el segon semestre de 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta durant el segon semestre de 2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos existents durant el primer semestre de 2021 en la mateixa proporció.

En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors a càrrec seu, s'haurà d'acreditar, en el moment de sol·licitar la prestació, el compliment de totes les obligacions laborals i de la Seguretat Social que tinguin assumides. Per a això han d'emetre una declaració responsable, i les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l'entitat gestora els poden requerir perquè aportin els documents necessaris que acreditin aquest punt.

3) Aquesta prestació podrà percebre's com a màxim fins al 31 de maig de 2021, sempre que el treballador tingui dret a ella en els termes fixats en l'article 338 del text refós de la LGSS.

Així mateix, percebran aquesta prestació fins al 31 de maig de 2021 aquells treballadors autònoms que hi tinguin dret l'1 de febrer de 2021 i vegin esgotat el seu dret al cessament previst en l'esmentat precepte abans del 31 de maig de 2021, sempre que reuneixin els requisits exigits a aquest efecte.

 

S'estableix un procediment de reconeixement provisional i una posterior revisió de les prestacions. 

Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors de temporada. Art. 8 

L'article 8 estableix una prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors de temporada que desenvolupin la seva activitat almenys durant tres mesos a la primera meitat de l'any. 

Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l'únic treball dels quals durant els anys 2018 i 2019 s'hagi desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis a cadascun dels anys. 

Es considerarà que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball el 2018 i 2019 sempre que, si ha estat d'alta en un règim de la Seguretat Social com a treballador per compte d'altri, aquesta alta no superi els 120 dies durant aquests anys. 

Requisits per causar dret a la prestació: 

a) Haver estat d'alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis mesos de cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que aquest marc temporal comprengui un mínim de dos mesos a la primera meitat de l'any. 

b) No haver estat en alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte d'altri en el règim de la Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el primer semestre de l'any 2021. 

c) No obtenir durant la primera meitat de l'any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 euros. 

d) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es compleix aquest requisit, l'òrgan gestor ha de convidar al pagament el treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produeix plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció. 

Quantia de la prestació: serà l'equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar. 

Gestió: La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina.

S'estableix un procediment de reconeixement provisional i una posterior revisió de les prestacions.


EMPRESES PERTANYENTS A SECTORS AMB UNA ELEVADA TAXA DE COBERTURA PER EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ I UNA REDUÏDA TAXA DE RECUPERACIÓ DE L'ACTIVITAT. Disposició addicional primera.

La disposició addicional primera inclou les empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO (xifrada en un percentatge del 15% del total de les persones assalariades d'alta en el Règim General de la Seguretat Social) i una reduïda taxa de recuperació de l'activitat (definida com l'afectació per ERTO de, com a mínim, el 70% del total de persones assalariades integrants d'aquest sector o CNAE). Per a aquestes empreses i aquelles que van ser qualificades d'integrants de la seva cadena de valor o dependents d'aquestes, d'acord amb el que recull la disposició addicional primera del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, es manté una especial protecció, mitjançant el reconeixement automàtic d'exoneracions en la quota empresarial a la Seguretat Social aplicables tant a les persones afectades per ERTO com a les no afectades. 

Així, es recullen unes mesures extraordinàries en matèria de cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta vinculades a expedients de regulació temporal de treball, en línia amb les mesures similars ja adoptades anteriorment respecte a tals expedients en el Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, el Reial Decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa del treball, el Reial Decret llei 24/2020, de 26 de juny, i el Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, sempre que totes elles prorroguin automàticament aquests expedients temporals de treball, que podran anar fins al 31 de maig de 2021, i que aquestes empreses pertanyin a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal de treball i una reduïda taxa de recuperació d'activitat, de la qual activitat es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques –CNAE-09– que s'inclouen en l'annex d'aquest reial decret llei.


PRÒRROGA DE LA VIGÈNCIA DE L'ARTICLE 6 DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT A L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19. Disposició addicional tercera.

Es prorroga la vigència de l'article 6 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, en què es regula el Pla MECUIDA fins al 31 de maig de 2021.

BASES MÍNIMES DE COTITZACIÓ DURANT L'ANY 2021. Disposició addicional cinquena. 

Es mantenen les bases mínimes de cotització vigents a 31 de desembre de 2019, mentre no es dugui a terme la pujada del salari mínim interprofessional per a l'any 2021.


PRÒRROGA DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D'ACTIVITAT PER ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS AFECTATS PER UNA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE TOTA L'ACTIVITAT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA RESOLUCIÓ DE L'AUTORITAT COMPETENT COM A MESURA DE CONTENCIÓ DE LA PROPAGACIÓ DEL VIRUS COVID-19 ESTABLERTA EN L'APARTAT 1 DE L'ARTICLE 13 DEL REIAL DECRET LLEI 30/2020, DE 29 DE SETEMBRE, DE MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L'OCUPACIÓ. Disposició transitòria segona

La disposició transitòria segona té en compte la pròrroga de la prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat com a conseqüència de la resolució de l'autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19 establerta a l'apartat 1 de l'article 13 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre.


SUSPENSIÓ DE L'APLICACIÓ DEL TIPUS DE COTITZACIÓ APLICABLE PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS I PER CESSAMENT D'ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS INCLOSOS EN EL RÈGIM ESPECIAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, DELS TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS I EN EL RÈGIM ESPECIAL DE LA SEGURETAT SOCIAL DELS TREBALLADORS DEL MAR. Disposició transitòria quarta.

Se suspèn la pujada de tipus prevista a la disposició transitòria segona del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, per la qual cosa els tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d'activitat dels treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms i en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar seran els vigents a 31 de desembre de 2020.


DEROGACIÓ NORMATIVA. Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposin al que disposa aquest Reial decret llei i expressament: 

  1. La disposició addicional setzena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. 
  2. El que disposa l'article 13, l'article 14 i la disposició addicional quarta del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació. La disposició derogatòria única recull una clàusula genèrica de derogació normativa, al mateix temps que estableix la derogació expressa de la disposició addicional setzena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, i els articles 13 i 14 i la disposició addicional quarta del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre.

MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI SOBRE INFRACCIONS I SANCIONS EN L'ORDRE SOCIAL, APROVAT PEL REIAL DECRET LEGISLATIU 5/2000, DE 4 D'agost. Disposició final quarta.

Es redacta de nou el paràgraf a) de l'article 53.1 (Contingut de les actes i dels documents iniciadors de l'expedient), que queda redactat en els termes següents: 

«a) Els fets constatats per l'Inspector de Treball i Seguretat Social o Subinspector de Treball i Seguretat Social actuant, que van motivar l'acta, destacant els rellevants a l'efecte de la determinació i tipificació de la infracció i de la graduació de la sanció. 

En el cas d'actes esteses en el marc d'actuacions administratives automatitzades, els fets constitutius de la infracció comesa».

 

VIGOR: 27 de gener de 2021