2. errege Lege-dekretua/2021
Errefortzu eta finkatzearen urtarrilaren 26ko defentsan neurri sozialen lanbidearen.

-an argitaratutakoa: 2021/01/27

Arau honetan barne hartutako neurriak dute objektuak 30/2020 Errege Lege-dekretuan, ezarri ziren babes neurriak mantentzeko beharrezko doikuntzak egin irailaren 29ko, eta produkzio-sarearen berreskuratzeari begira nahitaezkoak gogoan hartzen jarraitzen dira.

Aldaketek hiru esparruri eragiten diete: 

  1. jardunari uzteak ezohiko prestazioa
  2. ezohiko prestazioa sasoiko langile autonomoentzat
  3. jardunari uztearen prestazio arruntaren handitzea, bere konturako lanarekin bateragarria, langile autonomoen mesedean ez sarbide izan zezaten berari ekainaren 26ko 24/2020 Errege Lege-dekretuaren arabera, lanbide eta babesaren indarberritzearen neurri sozialen lan autonomoaren eta lehiakortasunaren sektore industrialaren, barne hartzen langile haien jardunari uztearen prestaziora sarbidearen mantentzea, falta izateagatik, datoz jasotzen urtarrilaren 31ra arte 2021eko.

Errege lege-dekretuak zortzi artikulu barne hartzen ditu, bi titulutan banatutakoak, sei xedapen gehigarri, bost xedapen iragankor, indargabetzeko xedapen bakar bat, hamaika azken xedapen eta eranskin bat.

Alderdiak garrantzitsuago:

DEFENTSAN IV. HITZARMEN SOZIALA I. titulua LANBIDEAREN

1. Lanbidearen aldi baterako arautzearen espedienteen luzapena oinarritutako ezinbestearen egoera pandemikoarekin lotutako kausetan eta kotizazioaren arloan ezohiko neurriak. 1. artikulua. 

Guztien luzapena ezartzen da lo ERTE oinarritutakoak lotutako ezinbesteko kausa batean con la COVID-19, maiatzaren 31ra arte 2021eko, 8/2020 Errege Lege-dekretuko 22. artikuluan araututakoak, martxoaren 17ko, estaltzeko asmoz aldi baterako aldi guztia estatuaren iraupenak ulertuta deklaratutako alarmaren urriaren 25eko 926/2020 Errege-Dekretuak. 

Aplikagarriek izanez ezinbestearen enplegu-erregulazioaren ekaitz espedienteak jarraituko dituzte eragozpenek baimena emandako jarduerara 30/2020 Errege Lege-dekretuko 2.1. artikuluan aurreikusitakoan oinarriturik, irailaren 29ko, eta lehen xedapen gehigarrian.2 ekainaren 26ko 24/2020 Errege Lege-dekretuko, ebazpen baieslearen arabera bere hitzeraino. Lo ERTE mugaren ezinbestearen jardueraren normaldutako garapenera 30/2020 Errege Lege-dekretuko 2.2. artikuluan aurreikusitakoan oinarriturik, irailaren 29ko maiatzaren 31ra arte aplikagarriak izanez jarraituko dituzte 2021eko.

2. Lanbidearen aldi baterako arautzearen espedienteak eragozpenak edo jardueraren mugak. 2. artikulua.

Onartu berriak aurkezteko aukera ERTE mugek edo eragozpenak, hitz berdinetan ezarritakoei artikuluak 2 irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege-dekretuko, eta berean deskribatutako kausen arabera.

Berrikuntza: Enpresa baten ondoren ebazpen baiesle bat batean lortu du ERTE ezinbestearen eragozpenak jarduerara ahal dio, beste berri bat izapidetzeko beharrik gabe espedientea, jarraipenaren konponbiderik gabe aplikatu beharrekoa eman mugen egoerari dagozkion neurriak jardueraren normaldutako garapenera, eta alderantziz, komunikazioaren obligazioen kalterik gabe eta kasu bakoitzean dagozkion exonerazioaren ehunekoak. 

Aurrekoa halaber erabakiei dagokionez aplikagarria izango da jada aurreikusitakoaren arabera berriz erortzeak 30/2020 Errege Lege-dekretuko 2. artikuluan, irailaren 29ko eta lehen xedapen gehigarria.2 ekainaren 26ko 24/2020 Errege Lege-dekretuko. 

30/2020 Errege Lege-dekretuko eduki osagarrien luzapena, neurri sozialen irailaren 29ko lanbidearen defentsan. 3. artikulua 

III.aren gainerako eduki osagarrien efektuak luzatzen dira ASDE Errege Lege-dekretuan barne 30/irailaren 29a 2020 hala nola espezialitate aplikagarriak lotutako espedienteetara a la COVID-19 baina kausa ekonomikoetan oinarritutakoak, teknikak, antolatzaileak edo ekoizpenaren, dibidenduen banaketarekin lotutako mugak eta gardentasun fiskala, aparteko orduak eta externalizazio berriak eta halaber oinarritzen dute kausetan oinarritutako suntsipenei dagokionez ezarritako mugak eta aurreikuspenak lo ERTE lotutakoak con la COVID-19 eta aldi baterako kontratuen zenbaketaren etenaldia.

Lanbidearen babesa: 30/2020 Errege Lege-dekretuko 5. artikuluaren efektuen luzapena aurreikusten da, irailaren 29ko, beraz baldintza aplikagarriak babes honetara, bai aurretiaz disfrutatutako exonerazioei dagokionez errege lege-dekretu honen indarrean sartzera, bezala berean dagokionez aztertutako, deskribatutakoak dira aipatutako artikuluan 5, horrela: 

- Mantentzearen konpromisoak sortutako lanbidearen martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege-dekretuan jasotako onurak betez 24/2020 Errege Lege-dekretuko 6. artikuluan, ekainaren 26ko, eta Errege Lege-dekretu berean 30/irailaren 29a 2020 aurreikusitako hitzetan indarrekoak jarraitzen dituzte arau hauetan eta jasotako epeek hauetan. 

- Las enpresa zein, arabera lo errege lege-dekretu honetan aurreikusitakoa, jaso exonerazioak kuotetan, konprometitutakoak, ezohiko neurri hauen aplikazioan oinarriturik, lanbidearen babesaren sei hilabetetako aldi berri batera, eta bere edukia, baldintzak eta zenbaketa 8/2020 Errege Lege-dekretuko seigarren xedapen gehigarrian ezarritako hitzetan egingo da, martxoaren 17ko eta artikulu berean 5 irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege-dekretuko. 

- Si la enpresa egongo mantentzearen konpromiso batek erasanda aldez aurretik lanbidearen eskuratutakoa, aurreikusitako aldi berriaren hasiera gertatuko da hura bukatu zezan. 

Babesaren 6 hilabeteko aldiak bete ondoren enpresak lanbidearen eskuratu zezaten konprometitzen dira, errege lege-dekretu hau betez, lanbidearen mantentzera beste batean zehar 6 hilabeteko aldi berria, eta bere zenbaketa bere osotasunean aurrekoak amaitu ondoren hasten da. 

4. Pertsona langileen babes-neurrien luzapena 30/2020 Errege Lege-dekretuan jasotakoak, neurri sozialen irailaren 29ko lanbidearen defentsan. 4. artikulua 

Babesaren arloan ezohiko neurrien luzatzen dira pertsona langileen: 

- Bere indarraldia langabeziagatik aurreikusitak babes-neurriek mantentzen dituzte 30/2020 Errege Lege-dekretuko 8. artikuluan, de 29 de - iraila,% 70 motaren kontserbazioarekin aplikagarria oinarri arautzailera prestazioaren kalkulurako

- Pertsonen babes-neurriak mantentzen dira aurreikusitako kontratu finko etenarekin 8/2020 Errege Lege-dekretuan, martxoaren 17ko.

- Aplikagarriak izaten jarraituko dituzte, gainera, pertsona ezohiko prestazioa kontratu finko etenarekin edo lan finko eta egunkariak egin ditzaten errepikatu datetan zenbait, 30/2020 Errege Lege-dekretuko 9. artikuluaren luzapena betez, irailaren 29ko; kotizazioaren aldien estalduraren inguruan arau honen 10. artikuluan aurreikusitako neurriak pertsona haien langileak barne lanbidearen aldi baterako arautzearen espedienteetan ez izan langabezia prestazioen onuradunak; eta langabeziagatik laguntzen bateragarritasuna lanaldi partzialeko lanarekin 30/2020 Errege Lege-dekretuko 11. artikuluaren hitzetan, irailaren 29ko.


II. titulua LANGILE AUTONOMOEI BABES NEURRIAK

1. Erasandako langile autonomoentzat jardunari uztearen ezohiko prestazioa jarduera guztiaren aldi baterako etendura batek agintari eskudunaren ebazpenaren ondorioz eustearen neurri bezala birusaren zabaltzearen COVID-19. 5. artikulua 

2021ekootsailaren 1etik aurrera, langile autonomoak ikusi bere jarduera guztiak ebazpen adoptatu baten ondorioz etetera derrigortutakoak agintari eskudunak eustearen neurri bezala birusaren zabaltzean COVID-19, ezohiko izaeraren jardunari uztearen prestazio ekonomiko batera eskubidea izango dute: 

a. Kide eginda egon eta altan Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian edo, bere kasuan, Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian, 2021eko urtarrilaren 1a baino lehen. 

b. Gizarte Segurantzarekiko kuotak ordainduta edukitzea. Hala ere, jardueraren etenaldiaren datan eskakizun hori betetzen ez bada, kudeaketa organoak ordaintzeko eskatuko dio langile autonomoari, eta hogeita hamar egun natural emango dizkio zor dituen kuotak ordain ditzan. Zorpekoa erregularizatzeak babes-eskubidea eskuratzeko erabateko ondorioak izango ditu. 

Prestazioaren kopurua: dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren ehuneko 50 garatutako jarduerak.

Kopuru hau batean ehuneko 20 areagotuko da si dauka kidearen baldintza onartuta langile autonomoa familia ugari baten eta familia-unitatearen diru-sarrera bakarrak edo aldi horretan zehar antzekoa datoz bere etendako jardueraren.

Prestaziora eskubidea Nacimiento del: hurrengo egunetik itxieraren neurriaren adopziora jarduera adoptatuaren agintari eskudunak. 

Jarraitu etendako jarduera denboran zehar alta dagokion erregimen berezian mantenduko da kargugabetutako langile autonomoa geratzen de kotizatzeko beharra. Kuoten diru-sarreraren exonerazioa. Honen hilabetearen lehen egunetik hedatuko da jardueraren itxieraren neurria adoptatzen da hurrengo hilabetearen azken eguneraino a neurri hau jaso da edo maiatzaren 31ra arte 2021eko, azken data hau aurrekoa da 

Iraupena: Prestazioaren pertzepzioak lau hilabetetakoiraupen maximo bat , izango du berari eskubidea amaitzen neurrien jaikialdia gogoratzen ari bada hilabetearen azken eguna edo 2021eko maiatzaren 31n azken data hau aurrekoa da.

2. Eskubidea prestazio arruntera ezin dute eragin langile autonomo haientzat jardunari uztearen ezohiko prestazioen 7. artikuluan aurreikusitako jardunari uztearen errege lege-dekretu honen edo araututako jardunari uztearen prestaziora 327. artikuluetan eta GSLOren testu bateginaren hurrengoak, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege-dekretuak onetsita. 6. artikulua 

Ez kaltetua izanez bere jardueraren itxierak 6. artikuluak jardunari uztearen ezohiko prestazio bati sarbide izateko aukera langile autonomo haiei sartzen die bere diru-sarrerak gutxituta begiratzen dute eta ez dute sarbidea prestaziora 7. artikuluan araututako jardunari uztearen edo 327. artikuluetan eta testu bateginaren hurrengoak de la LGSSni aurreikusitako jardunari uztearen prestaziora 7. artikuluan. 

- Behar izango dute ez bere konturako jardueratik datozen 2021eko lehen seihilekoan fiskalki etekin garbi konputagarriak izan 6.650 eurotara nagusiak. 

- 2021eko lehen seihilekoan diru-sarrera konputagarri batzuk egiaztatuko dute beheko bere konturako jardueraren fiskalki a lo habidos 2020ko lehen hiruhilekoan.

Kopurua: dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren ehuneko 50 garatutako jarduerak. 

Sortzen dut: Jardunari uzteak ezohiko prestazio honek hasi ahal izango du a devengarse 2021eko otsailaren 1eko efektuekin eta 4 hilabetekoiraupen maximo bat, izango du eskaera lehenen barruan orainaldia otsailaren hogeita bat egun natural. Aurkako kasuan, efektuak hurrengo hilabetearen lehen egunean ezarritakoak geratzen dira eskaeraren aurkezpenari eta bere iraupena 2021eko maiatzaren 31n. ezin izango du pasatu

Bateraezintasun: Ordainketa baten pertzepzioarekin bateraezina izango da lan baten garapenak besteren kontura , izan ezik besteren kontura lanaren diru-sarrerak izan behekoak 1,25 aldizi LAGSen zenbatekoa, bere konturakoa beste jarduera baten jarduerarekin; sozietatebatetik datozen etekinen pertzepzioarekin; Gizarte Segurantzaren prestazio baten pertzepzioarekin izan ezik hura onuraduna etorriko jasotzen bateragarria izateagatik garatzen zuen jardueraren jarduerarekin.

Eta horregatik langile autonomoei aipatzen zaie Erregimenean barne Itsasoko langileen Berezia, prestazioa jardunari uzteak gainera bateraezina izango da laguntzekin flotarengeldierak. 

Behin-behineko onespenaren prozedura bat eta prestazioen ondorengo berrikusketa bat ezartzen da.  

Mutua kolaboratzaileak eta Itsasoko Gizarte Institutuak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrera beharrezkoinformazioa emango dute, ezarri azken hau prozeduren bidez, aplikaziorako atal honetan ezarritakoaren, bai prestazioaren behin-behineko onespeneko unean bezala ondorengo berrikusketan. 

2021eko irailaren 1etik aurrera behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko da adoptatuak. 

Jardunari uzte bateragarriaren prestaziora eskubidea 7. Artikulua bere konturako lanarekin

1) 2021eko otsailaren 1etik Aurrera, langile autonomoak aurreikusitako jardunari uzteak prestazioa eskatu ahal izango dute GSLOren testu bateginaren 327. artikuluan bildu ataletan eta agindu honetan ezarritako baldintzak a), b), d) eta eta) GSLOren testu bateginaren 330.1. artikuluaren. 

habidos lo% 50a baino gehiagoko bere konturako jardueraren fiskalki diru-sarrera konputagarrien prestaziora sarbidea 2) El 2021eko lehen seihilekoan murriztapen bat egiaztatzea exijituko du de 2019ko bigarren seihilekoan; halaber ez egon lortutakoa 2021eko adierazitako seihilekoan zehar etekin garbi konputagarri batzuk fiskalki 7.980 eurotara nagusiak.

Diru-sarreren murriztapena kalkulu el para de la bigarren seihilekoan altan aldia kontuan izango da 2019ko eta diru-sarreren zati proportzionalarekin alderatuko da habidos proportzio berean 2021eko lehen seihilekoan.

Langile autonomoak langile bat edo gehiago baldin badauzka bere ardurapean, bere gain hartuta dauzkan laneko eta Gizarte Segurantzako betebehar guztiak betetzen dituela egiaztatu beharko du prestazioa eskatzean. Horretarakon ardurapeko adierazpen bat igorriko dute, behar izandakoak izan ahal izanez mutua kolaboratzaileek Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzaileak eman dokumentu zehatzak muturreko hau egiazta dezaten.

3) prestazio Honek ahal izango du percibirse gehienez maiatzaren 31ra arte 2021eko, langilea izan eskubidea ezarritako hitzetan GSLOren testu bateginaren 338. artikuluan berari.

Halaber, 2021eko maiatzaren 31ra arte prestazio hau jasoko dute langile autonomo haiek berari 2021eko otsailaren 1ean eskubidea eragin dezaten eta ikusi bere eskubide gelditzea ahituta aurreikusitakoa 2021eko maiatzaren baino lehen aipatutako aginduan, bildu xede horretarako exijitutako baldintzak.

 

Behin-behineko onespenaren prozedura bat eta prestazioen ondorengo berrikusketa bat ezartzen da. 

Sasoiko langileentzat jardunari uztearen ezohiko prestazioa. 8. artikulua 

8. artikuluak sasoiko langileentzat jardunari uztearen ezohiko prestazio bat ezartzen du bere jarduera gara dezaten behintzat hiru hilabeteetan zehar urtearen lehen erdian. 

2018. urteetan zehar eta bere lan bakarra langile autonomo haiek sasoiko langileak dira eta 2019 Langile Autonomoen erregimen Berezian edo Langileen Erregimen berezian garatu zedin Marren zehar hilabete lauetako eta gehienez sei urteetako bakoitzean. 

Gogoan hartuko da langile autonomoak lan bakar bat 2018an eta 2019 garatu du cuando, altaren estatua ondasunaren gizarte segurantzaren erregimen batean besteren konturako langile bezala, alta hau ez gainditu urte horietan zehar 120 egunak. 

Prestaziora eskubidea eragiteko baldintzak: 

a) Langile Autonomoen erregimen Berezian kotizatutakoa eta altaren estatua Egon edo Marren Langileen Erregimen berezian langile autonomo bezala zehar hilabete lauetako eta hilabete seietako urte bakoitzaren 2018 eta 2019, aldi baterako eremu hori barne hartu lehen erdian hilabete bietako urtearen. 

b) Ez egon estatua altan edo altara onartutakoa erregimenean besteren konturako langilea bezala dagokion Gizarte Segurantzaren 2021. urtearen lehen seihilekoan zehar 60 egun baino gehiago. 

c) Ez lortu 2021. urtearen lehen erdian zehar gainditu 6.650 euroak diru-sarrera garbi konputagarri batzuk fiskalki. 

d) Hallarse kuoten ordainketan jakinaren gainean Gizarte Segurantzari. Hala ere, eskakizun hori betetzen ez bada, kudeaketa organoak ordaintzeko eskatuko dio langile autonomoari, eta hogeita hamar egun natural emango dizkio zor dituen kuotak ordain ditzan. Zorpekoa erregularizatzeak babes-eskubidea eskuratzeko erabateko ondorioak izango ditu. 

Prestazioaren ordainketa: 70era baliokidea izango zaie dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren ehunekoa egindako jarduerak Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian edo, bere kasuan, Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian. 

Kudeaketa: Prestazio honen kudeaketa Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileei egokituko zaie edo Itsasoko Gizarte Institutura.

Behin-behineko onespenaren prozedura bat eta prestazioen ondorengo berrikusketa bat ezartzen da.


ESTALDURA-TASA ALTU BATEKIN SEKTOREETARA enpresa DAGOZKIENAK LANBIDEAREN ALDI BATERAKO ARAUTZEAREN ESPEDIENTEEK Eta JARDUERAREN GUTXITUTAKO BERRESKURAPEN-TASA BAT. Lehenengo xedapen gehigarria.

Lehen xedapen gehigarriak enpresa dagozkienak barne hartzen ditu estaldura-tasa altu batekin sektoreetara por ERTE (pertsona guztien% 15eko ehuneko batean baloratutakoa Gizarte Segurantzarako erregimen orokorrean altaren soldatakoak) eta jardueraren gutxitutako berreskurapen-tasa bat (definitutakoa atxikipena bezala por ERTE de, behintzat, pertsona guztien% 70 esandako sektorearen kide soldatakoak edo CNAE). Para hauek enpresa eta bere katearen kide bezala kalifikatuak izan ziren haiek balioaren edo beraien menpekoak, 30/2020 Errege Lege-dekretuko lehen xedapen gehigarrian jasotakoaren arabera, irailaren 29ko, babes berezi bat mantentzen da, enpresako kuotan exonerazioen onespen automatikoaren bidez Gizarte Segurantza aplikagarriei bai erasandako pertsonei por ERTE bezala a las eragina izanda ez. 

Horrelen, Gizarte Segurantzako kotizazioaren arloan ezohiko neurri batzuk jasotzen dute eta kontzeptuek lanbidearen aldi baterako arautzearen espedienteetara lotutako bilketa konjuntuaren antzeko neurriekin on line, jada adoptatuak lehen halako espedienteei dagokionez 8/2020 Errege Lege-dekretuan, martxoaren 17ko, 18/2020 Errege Lege-dekretua, neurri sozialen maiatzaren 12ko lanbidearen defentsan, 24/2020 Errege Lege-dekretua, ekainaren 26ko, eta irailaren 29a 30/2020 Errege Lege-dekretua guztiak haiek luzatu automatikoki espediente hauek maiatzaren 31ra arte 2021eko, joan ahal izango dute lanbidearen ekaitzak, eta enpresa hauek izan estaldura-tasa altu batekin sektoreetara lanbidearen aldi baterako arautzearen espedienteek eta jardueraren gutxitutako berreskurapen-tasa bat, eta bere jarduera Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren kodeen batean sailkatu da –CNAE-09– errege lege-dekretu honen eranskinean. barne hartzen dute


8/2020 ERREGE LEGE-DEKRETUKO 6. ARTIKULUAREN INDARRALDIAREN luzapena, PREMIAZKO NEURRIEN MARTXOAREN 17ko ERAGIN EKONOMIKO Eta SOZIALERA AURRE EGITEKO EZOHIKOAK DEL COVID-19. Hirugarren xedapen gehigarria.

8/2020 Errege Lege-dekretuko 6. artikuluaren indarraldia luzatzen da,. Hemen martxoaren 17ko Plan arautzen da MECUIDA maiatzaren 31ra arte 2021eko.

2021. URTEAN ZEHAR KOTIZAZIOAREN oinarri MINIMOAK. Bosgarren xedapen gehigarria. 

2019koabenduaren 31n indarreko kotizazioaren oinarri minimoak mantentzen zaizkie, 2021. urterako lanbide arteko soldata minimoaren igoera ez da burutu bitartean.


JARDUNARI UZTEAREN EZOHIKO PRESTAZIOAREN luzapena ERASANDAKO LANGILE AUTONOMOENTZAT JARDUERA GUZTIAREN ALDI BATERAKO ETENDURA BATEK AGINTARI ESKUDUNAREN EBAZPENAREN ONDORIOZ EUSTEAREN NEURRI BEZALA BIRUSAREN ZABALTZEAREN COVID-19 30/2020 ERREGE LEGE-DEKRETUKO 13. ARTIKULUAREN 1. ATALEAN AZTERTUTAKOA, NEURRI SOZIALEN IRAILAREN 29ko LANBIDEAREN DEFENTSAN. Bigarren xedapen iragankorra

Bigarren xedapen iragankorrak jardunari uztearen ezohiko prestazioaren luzapena aztertzen du erasandako langile autonomoentzat jarduera guztiaren aldi baterako etendura batek agintari eskudunaren ebazpenaren ondorioz eustearen neurri bezala birusaren zabaltzearen COVID-19 30/2020 Errege Lege-dekretuko 13. artikuluaren 1. atalean aztertutakoa, irailaren 29ko.


KOTIZAZIO-TIPO APLIKAGARRIEN APLIKAZIOAREN etendura KONTINGENTZIA PROFESIONALENGATIK Eta LANGILE AUTONOMOEN JARDUNARI UZTEAK ERREGIMENEAN BARNE LANGILE AUTONOMOEN GIZARTE SEGURANTZAREN BEREZIA Edo AUTONOMOAK Eta ITSASOKO LANGILEEN GIZARTE SEGURANTZAREN ERREGIMEN BEREZIAN. Laugarren xedapen iragankorra.

Eteten da bigarren xedapen iragankorrean aurreikusitako tasa-igoera abenduaren 28a 2018/28 beste premiazko neurri batzuk materia sozialean, eta ostatu publikoen errebalorizaziorako lanekoa eta lanbidearen, eta horregatik kotizazio-tipo aplikagarriak kontingentzia profesionalengatik eta langile autonomoen jardunari uzteak Erregimenean barne Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren Berezia eta Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian indarrekoak izango zaizkie 2020ko abenduaren 31n.


INDARGABETZE. ARAUDI Indargabetzeko xedapen bakarra

Berdinaren xedapenak indargabetuta geratzen dira edo beheko maila kontra jarri errege lege-dekretu honetan prestatutakora eta, bereziki: 

  1. Martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege-dekretuko hamaseigarren xedapen gehigarria. Honen bidez, premiazko osagarriak gizarte eremuan eta ekonomikoan neurriak hartzen dira aurre egiteko al COVID-19. 
  2. 14. artikuluan eta 13. artikuluan prestatutakoa eta irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege-dekretuko laugarren xedapen gehigarria, defentsan neurri sozialen lanbidearen. Indargabetzeko xedapen bakarrak eta era berean indargabetze arauemailearen klausula generiko bat jasotzen du 11/2020 Errege Lege-dekretuko hamaseigarren xedapen gehigarriaren berariazko indargabetzea ezartzen du,. Honen bidez, martxoaren 31ko premiazko osagarriak gizarte eremuan eta ekonomikoan neurriak hartzen dira aurre egiteko al COVID-19 eta 13. artikuluak eta 14 eta irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege-dekretuko laugarren xedapen gehigarria.

ARAU-HAUSTE Eta ZIGORREN INGURUAN LEGEAREN TESTU BATEGINAREN aldaketa AGINDU SOZIALEAN, ABUZTUAREN 4ko 5/2000 LEGEGINTZAKO ERREGE-DEKRETUAK ONETSITA. Laugarren azken xedapena.

Idatzi berria paragrafora ematen da a) 53.1. artikuluaren (akten eta dokumentuen Edukia espedientearen hasiarazleak), hurrengo hitzetan idatziz jarritakoa geratzen da: 

«ena) Los gertaera Lan eta Gizarte Segurantzaren Ikuskatzaileak egiaztatuta edo Subinspector Lanbide Gizarte Segurantzaren actuante, akta eragin zuten, arau-haustearen eta graduazioaren tipifikazio eta erabakiari dagokionez garrantzitsuak nabarmentzen zigorraren. 

Eremuan hedatutako akten kasuan automatizatutako administrazio-jardunen, gertaera osagarriak egindako»arau-haustearen.

 

INDARRA: 2021eko urtarrilaren 27a