Reial Decret llei 16/2020
De 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'administració de justícia

Publicat el: 29/04/2020

El Reial Decret llei 16/2020 té per finalitat procurar una àgil recuperació de l'Administració de Justícia la qual ha patit un alentiment significatiu com a conseqüència de la crisi de la COVID-19, evitant l'acumulació dels procediments suspesos per la declaració de l'estat d'alarma quan es produeixi l'aixecament de la suspensió.

Així mateix, s'adopten mesures en previsió de l'augment de litigiositat que s'originarà com a conseqüència de les mesures extraordinàries que s'han adoptat i de la pròpia conjuntura econòmica derivada de la crisi sanitària.

El Reial Decret llei s'estructura en tres capítols, que contenen un total de vint-i-vuit articles, quatre disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i set disposicions finals. 

Novetats a destacar: 

  1. Es declaren hàbils per a totes les actuacions judicials els dies 11 a 31 d'agost.
  2. El computo de terminis processals suspesos es computaran des d'un inici. Els terminis per a anunci, preparació i interposició de recurss notificats durant el període de suspensió s'amplien per un termini igual al previst inicialment. Durant la finalització de l'estat d'alarma i els tres mesos posteriors es podran celebració d'actes judicials telemàticament, es podrà limitar l'accés a la sala de vistes, emetre informe forense sense exploració en base només a informes (si és possible), es dispensarà a les parts de l'ús de toga, les comunicacions amb les oficines judicials seran per telèfon, telemàticament o cita prèvia.
  3. Modificació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic: Es modifica la lletra d) de l'apartat 4 de l'article 159 (procediment obert simplificat) amb relació a l'obertura de sobres electrònics.

MESURES PROCESSALS URGENTS (cap. I):

1. Habilitació de dies a efectes processals (art.1): Es declaren hàbils per a totes les actuacions judicials els dies 11 a 31 del mes d'agost del 2020. S'exceptuen d'aquesta previsió dissabtes, diumenges i festius, llevat de per a aquelles actuacions judicials per a què aquests dies siguin ja hàbils de conformitat amb les lleis processals.

2. Còmput de terminis processals i ampliació del termini per recórrer (art. 2):

a) Els termes i terminis previstos en les lleis processals que haguessin quedat suspesos per aplicació del que disposa la disposició addicional segona del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, tornaran a computar-se des del seu inici, sent per tant el primer dia del còmput el següent hàbil a aquell en què deixi de tenir efecte la suspensió del procediment corresponent.

b) Els terminis per a l'anunci, preparació, formalització i interposició de recursos contra sentències i altres resolucions que posin fi al procediment i que siguin notificades durant la suspensió de terminis establerta en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, així com les que siguin notificades dins els 20 dies hàbils següents a l'aixecament la suspensió dels terminis processals suspesos, quedaran ampliats per un termini igual al previst per a la interposició del recurs en la seva corresponent llei reguladora. 

 3. Àmbit del procediment especial i sumari en matèria de família (arts. 3 a 5). 

Es regula “ex novo” un procediment especial i sumari per a la resolució de qüestions relatives al dret de família directament derivades de la crisi sanitària.

4. Tramitació de la impugnació d'expedients de regulació temporal de treball a de l'art. 22 i 23 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (art. 6)

5. Tramitació preferent de determinats procediments. (art. 7)

Es tramitaran amb preferència els següents expedients i procediments:

a) Els processos o expedients de jurisdicció voluntària en què s'adoptin les mesures a què es refereix l'article 158 del Codi Civil (aliments).

b) En l'ordre jurisdiccional civil, Processos derivats de la falta de reconeixement de la moratòria legal en les hipoteques d'habitatge habitual i d'immobles afectes a l'activitat econòmica, processos derivats de reclamacions dels arrendataris per manca d'aplicació de la moratòria prevista legalment o de la pròrroga obligatòria del contracte i procediments concursals de deutors que siguin persones naturals i que no tinguin la condició d'empresaris.

c) En l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, els recursos que s'interposin contra els actes i resolucions de les Administracions Públiques pels quals es denegui l'aplicació d'ajudes i mesures previstes legalment per pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària COVID-19.

d) En l'ordre jurisdiccional social, tindran caràcter urgent i preferent:

I. Processos d'acomiadaments.

II. Processos derivats de l'extinció dels contractes de treball per causes objectives.

III. Processos derivats del procediment per declarar el deure i forma de recuperació de les hores de treball no prestats durant el permís retribuït previst en el Reial Decret llei 10/2020.

IV. Procediments per a la impugnació individual o col·lectiva dels expedients de regulació temporal de treball per les causes regulades en els articles 22 i 23 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març.

V. Procediments per fer efectiva la modalitat de treball a distància o l'adaptació de jornada previstes en el Reial Decret llei 15/2020.


MESURES CONCURSALS I SOCIETÀRIES

En el Capítol II es regulen les mesures concursals i societàries. 

La crisi sanitària de la COVID-19 constitueix un obstacle addicional a la viabilitat de les empreses concursades que pot determinar, bé la impossibilitat de subscriure o complir un conveni, abocant a les empreses a la liquidació, o bé una major dificultat d'alienar una unitat productiva que pogués resultar viable. Per això s'afegeixen ara mesures per mantenir la continuïtat econòmica de les empreses i dels professionals i autònoms que abans dela entrada en vigor de l'estat d'alarma, venien complint regularment les obligacions derivades d'un conveni, d'un acord extrajudicial de pagaments o d'un acord de refinançament homologat (Arts. 8 a 18). 

En la Disposició transitòria segona s'estableixen previsions en matèria de concurs de creditors. 

Queda derogat l'article 43 (Termini del deure de sol·licitud de concurs) del Reial Decret llei 8/2020 (Disp. Derogatòria única).


MESURES ORGANITZATIVES I TECNOLÒGIQUES (Cap. III)

Aquestes mesures tindran vigència durant l'estat d'alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització:

1. Celebració d'actes processals mitjançant presència telemàtica (art.19)

a) Els actes de judici, compareixences, declaracions i vistes i, en general, tots els actes processals, es faran preferentment mitjançant presència telemàtica, sempre que es disposi dels mitjans tècnics.

b) En l'ordre jurisdiccional penal serà necessària la presència física de l'acusat en els judicis per delicte greu.

c) Les deliberacions dels tribunals tindran lloc en règim de presència telemàtica quan es compti amb els mitjans tècnics necessaris per a això.

2. Accés a les sales de vistes (art. 20): El jutge o tribunal limitarà l'accés del públic a totes les actuacions orals, en funció de la sala.

3. Exploracions metge-forenses (art: 21): Els informes metge-forenses podran fer-se basant-se únicament en la documentació mèdica existent a la seva disposició, sempre que això fos possible.

4. Dispensa de la utilització de togues (art. 22): Les parts que assisteixin a actuacions orals estaran dispensades de l'ús de togues en les audiències públiques.

5. Atenció al públic en seu judicial (art. 23): Es farà per via telefònica o a través del correu electrònic habilitat a aquest efecte, que haurà de ser objecte de publicació en la pàgina web de la corresponent Gerència Territorial del Ministeri de Justícia o de l'òrgan que determinin les Comunitats Autònomes amb competències en matèria de Justícia. Per a aquells casos en què resulti imprescindible acudir a la seu judicial, serà necessari obtenir prèviament la corresponent cita.

6. Òrgans judicials associats a la COVID – 19, assignació preferent Jutges d'Adscripció Territorial i actuacions dins un mateix centre de destí. (arts. 24, 25 i 26):

a) Es podrà transformar els òrgans judicials que estiguin pendents d'entrada en funcionament en el moment de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei en òrgans judicials que coneguin exclusivament de procediments associats a la COVID-19.

b) S'habilita al Ministeri de Justícia perquè pugui anticipar l'entrada en funcionament dels òrgans judicials corresponents a la programació de 2020, podent dedicar-se tots o alguns d'ells amb caràcter exclusiu al coneixement de procediments associats a la COVID-19.

c) Els Jutges d'adscripció territorial podran exercir les seves funcions jurisdiccionals, amb caràcter preferent, en òrgans judicials que coneguin de procediments associats a la COVID-19. Article 25. Actuacions dins un mateix centre de destí.

d) Els Secretaris Coordinadors Provincials podran assignar als Lletrats de l'Administració de Justícia i altres funcionaris al servei de l'Administració de Justícia destinades en qualsevol de les unitats processals de suport directe a òrgans judicials, la realització de qualsevol de les funcions que, sent pròpies del Cos a què pertanyen, estiguin atribuïdes a qualssevol altres unitats.

7. Jornada laboral, substitució i reforç (art. 27 i 28):

a) Els Lletrats de l'Administració de Justícia i la resta de personal al servei de l'Administració de Justícia faran jornades de treball de demà i tard per a tots els serveis i òrgans jurisdiccionals (possibilitat de celebrar judicis demà i tard).

b) El Ministeri de Justícia i les comunitats autònomes amb competències establiran la distribució de la jornada i la fixació dels horaris.

c) Fins al 31 de desembre de 2020 els ensenyaments pràctiques dels cursos de formació inicial del cos de Lletrats de l'Administració de Justícia podran fer-se desenvolupant tasques de substitució i reforç quan així el determini la Direcció del Centre, tenint preferència sobre els Lletrats substituts en qualsevol crida per a l'exercici de tals funcions.

8. Règim transitori de les actuacions processals (Disp. Transit. 1). Les normes del Reial decret Llei s'aplicaran a totes les actuacions processals que es facin a partir de seu entrada en vigor, sigui quina sigui la data d'iniciació del procés en què aquelles es produeixin. Llevat de les que tinguin un termini determinat de durada se subjectaran al mateix.

9. Ampliació dels terminis en l'àmbit del Registre Civil (Disp. Addicional. 1). S'amplien els terminis pel que fa a les autoritzacions de matrimoni i les inscripcions de naixement produïts durant el període d'alarma i les seves pròrrogues.

10. Actes de comunicació del Ministeri Fiscal. Se suspèn l'aplicació del que disposa l'article 151.2 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, en relació amb els actes de comunicació del Ministeri Fiscal, fins al 31 de desembre de 2020. Fins aquesta data, el termini regulat en aquest article serà de 10 dies naturals (Disp. Addicional 4).

11. Modificació de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'Administració de Justícia (Disposició final primera):

a) Es modifica la lletra f) de l'apartat 2 de l'article 4 que queda redactat com segueix: 

“f) A utilitzar els sistemes d'identificació i firma establerts en els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques ”.

b) Es modifica la lletra d) de l'apartat 2 de l'article 6 que queda redactat com segueix:

«d) A utilitzar els sistemes d'identificació i firma establerts en els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sempre que aquest sistema li identifiqui de forma unívoca com a professional per a qualsevol tràmit electrònic amb l'Administració en els termes establerts per les lleis processals.

A aquest efecte, el Consell General o el superior corresponent haurà de posar a disposició de les oficines judicials els protocols i sistemes d'interconnexió que permetin l'accés necessari per mitjans electrònics al registre de profesionals col·legiats exercents previst en l'article 10 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, garantint que en ell constin les seves dades professionals, com ara número de col·legiat, domicili professional, número de telèfon i de fax i adreça de correu electrònic». 

c) S'afegeix un segon paràgraf a l'article 8 amb la següent redacció:

“Les administracions competents proporcionaran els mitjans assegurances perquè aquests sistemes siguin plenament accessibles i operatius sense necessitat que els usuaris es trobin físicament en les seus dels seus respectius òrgans, oficines o fiscalies”.

d) Es modifica la disposició addicional cinquena que queda amb la següent redacció:

Disposició addicional cinquena. Dotació de mitjans i instruments electrònics i sistemes d'informació.

Les Administracions competents en matèria de justícia dotaran a tots els òrgans, oficines judicials i fiscalies dels mitjans i instruments electrònics i dels sistemes d'informació necessaris i suficients per poder desenvolupar la seva funció eficientment. Aquests sistemes seran plenament accessibles i operatius sense necessitat que els usuaris es trobin físicament en les seus dels seus respectius òrgans, oficines o fiscalies, d'acord amb les polítiques internes que garanteixin el dret a la desconnexió digital recollida en l'article 88 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. Així mateix, formaran als integrants dels mateixos en l'ús i utilització d'aquests mitjans i instruments”.

11. Modificació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (Disp. Final Quarta)

Es modifica la lletra d) de l'apartat 4 de l'article 159 (procediment obert simplificat) que quedarà redactada de la següent manera:

 

“d) L'oferta es presentarà en un únic sobre o arxiu electrònic en els supòsits en què en el procediment no es tinguin en compte criteris d'adjudicació de la qual quantificació depengui d'un judici de valor. En cas contrari, l'oferta es presentarà en dos sobres o arxius electrònics.

L'obertura dels sobres o arxius electrònics contenint la proposició es farà per l'ordre que procedeixi de conformitat amb el que estableix l'article 145 en funció del mètode aplicable per valorar els criteris d'adjudicació establerts en els plecs. L'obertura es farà per la mesa de contractació a què es refereix l'apartat 6 de l'article 326 d'aquesta Llei. En qualsevol cas, serà públic l'acte d'obertura dels sobres o arxius electrònics que continguin la part de l'oferta avaluable a través de criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules establertes en els plecs, llevat de quan es prevegi que en la licitació puguin usar-se mitjans electrònics. A aquest efecte, en el model d'oferta que figuri com a annex al plec es contindran aquests extrems”.

 

Vigor: 30 d'abril de 2020.

Descàrrega el Reial Decret llei 16/2020