Reial decret 465/2020
De 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Publicat el: 18/03/2020

En el Butlletí Oficial de l'Estat del 18 de març es va publicar el Reial Decret llei 465/2020 mitjançant el que es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Segons el nou Reial Decret llei 465/2020, a l'empara de la previsió continguda en la disposició final segona del Reial decret 463/2020, de 14 de març, resulta necessari introduir modificacions orientades a reforçar la protecció de la salut pública i assegurar el funcionament de serveis públics essencials.

Les modificacions són:

Article únic.

Modificació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, queda redactat en els següents termes:

U. Es modifiquen el primer incís i la lletra h) de l'article 7.1, amb la redacció següent:

«1. Durant la vigència de l'estat d'alarma les persones únicament podran circular per les vies o espais d'ús públic per a la realització de les següents activitats, que hauran de fer-se individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat, menors, majors, o per una altra causa justificada». «h) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa.»


Dos. Es modifica el títol i l'apartat 1 de l'article 10, i s'introdueix un nou

«Article 10. Mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració, i d'altres addicionals.». «1. Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments detallistes, a excepció dels establiments comercials detallistes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l'exercici professional de l'activitat de perruqueria a domicili. En qualsevol cas, se suspendrà l'activitat de qualsevol establiment que, segons el parer de l'autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi per les condicions en què s'estigui desenvolupant.»

«6. S'habilita al Ministre de Sanitat per modificar, ampliar o restringir les mesures, llocs, establiments i activitats enumerades en els apartats anteriors, per raons justificades de salut pública.»


Tres. Es modifica l'apartat 4 de l'article 14, que queda redactat com segueix:

«4. Per resolució del Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana s'establiran les condicions necessàries per facilitar el transport de mercaderies en tot el territori nacional, amb l’objecte de garantir el proveïment i l'entrega de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.»


Cuatro. Es modifica l'apartat 4 i s'afegeixen dos nous apartats 5 i 6 a la disposició addicional tercera, amb la redacció següent:

«4. Sense perjudici del que disposa els apartats anteriors, des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret, les entitats del sector públic podran acordar motivadament la continuació d'aquells procediments administratius que vengen referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.»

«5. La suspensió dels termes i la interrupció dels terminis a què es fa referència en l'apartat 1 no serà aplicable als procediments administratius en els àmbits de l'afiliació, la liquidació i la cotització de la Seguretat Social.»

«6. La suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius a què es fa referència en l'apartat 1 no serà aplicable als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, als terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.»


Cinc. Es modifica el títol de l'annex amb la següent redacció:

«ANNEX. Relació d'equipaments i activitats de la qual obertura al públic queda suspesa conforme al que disposa l'article 10.»

Descàrrega el Reial decret 465/2020