Legislació sobre camps electromagnètics

Publicat el: 25/02/2019

El Reial decret 299/2016, sobre la protecció de la salut i la seguretat de les persones treballadores davant els riscos relacionats amb l'exposició a camps electromagnètics (CEM) és la transposició a la nostra legislació de la Directiva 2013/35/UE.

És aplicable a les activitats en què les persones treballadores estiguin o puguin estar exposats a riscos derivats dels camps electromagnètics com a conseqüència del seu treball.

La Guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos derivats de l'exposició a camps electromagnètics en els llocs de treball (Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, 2019) proporciona criteris i recomanacions que poden facilitar a les persones empresàries i a les responsables de prevenció la interpretació i aplicació del Reial decret 299/2016.