Nou criteri sobre el dret a prestació extraordinària de cessament d'activitat per a autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat com a conseqüència de la resolució de l'autoritat competent

Publicat el: 12/11/2020

Tenint en compte que en diferents comunitats autònomes, en adoptar les mesures de contenció de la propagació del virus SARS-CoV-2, han acordat, amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, la suspensió parcial de l'activitat de l'hostaleria i restauració i permeten que puguin dur a terme el servei de menjar de lliurament a domicili o recollida a l'establiment o en vehicle, s'acorda que:

  • PRIMER.- Els treballadors autònoms que haguessin optat per la no realització del servei de lliurament a domicili o recollida a l'establiment o en vehicle des del moment en el qual es va acordar per la comunitat autònoma l'adopció de les mesures de contenció, podran accedir, sempre que compleixin els requisits establerts en l'article 13 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre a la prestació extraordinària que s'hi té en compte, i serà suficient per a això que, en aplicació del que preveu l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, complimentin i subscriguin davant la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social una declaració responsable sobre aquesta suspensió temporal total de la seva activitat per compte propi, en la qual, a més, es comprometin a aportar davant l'Entitat Col·laboradora qualssevol documents que se'ls requereixin quan sigui el moment per acreditar la concurrència de la situació protegida per aquesta prestació.

    Els efectes econòmics de la prestació tindran lloc des de l'endemà de l'adopció de la mesura de tancament de l'activitat adoptada per l'autoritat competent, sempre que la declaració responsable es presenti al costat de la sol·licitud de la prestació dins els primers quinze dies següents a l'entrada en vigor de l'acord o de la resolució de tancament de l'activitat. En cas que la sol·licitud es presenti transcorreguts els primers quinze dies, el dret a la prestació s'iniciarà el dia de la presentació de la sol·licitud i la declaració responsable.

  • SEGON.- Els treballadors autònoms que haguessin optat per la realització d'aquest servei, però que amb posterioritat haguessin decidit suspendre totalment l'activitat, sempre que compleixin els requisits establerts en l'article 13 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, podran accedir a la prestació extraordinària que s'hi té en compte, i serà suficient per a això que, en aplicació del que preveu l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, complimentin i subscriguin davant la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social una declaració responsable sobre aquesta suspensió temporal total de la seva activitat per compte propi, en la qual, a més, es comprometin a aportar davant l'Entitat Col·laboradora qualssevol documents que se'ls requereixin quan sigui el moment per acreditar la concurrència de la situació protegida per aquesta prestació.

    Els efectes econòmics en aquest supòsit tindran lloc des de l'endemà de l'adopció de la mesura de tancament de l'activitat adoptada per l'autoritat competent, sempre que la declaració es presenti dins els primers quinze dies següents a l'entrada en vigor de l'acord o de la resolució de tancament de l'activitat. En cas que la sol·licitud es presenti transcorreguts els primers quinze dies, el dret a la prestació s'iniciarà el dia de la presentació de la sol·licitud i la declaració responsable o des de la data en la qual s'acordi el cessament total de l'activitat si és posterior a la sol·licitud.

  • TERCER.- En aquells supòsits en els quals s'hagi denegat el dret a la prestació extraordinària a un treballador autònom que hagi optat pel cessament total de l'activitat en una comunitat autònoma on la suspensió de l'activitat no afecta el servei de lliurament a domicili o recollida a l'establiment o en vehicle, la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social podrà deixar sense efecte aquest acord, sempre que l'autònom sol·licitant aporti la ressenyada declaració responsable i es compleixin tots els requisits previstos a l'article 13 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, per accedir al dret.

    Els efectes econòmics en aquest supòsit tindran lloc en els termes previstos a l'apartat primer. Si la denegació de la prestació ve determinada per haver optat inicialment per dur a terme el servei de lliurament a domicili o recollida a l'establiment o en vehicle i posteriorment el treballador autònom decideix suspendre totalment l'activitat per compte propi, la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social podrà deixar sense efecte aquest acord, sempre que l'autònom sol·licitant aporti la ressenyada declaració responsable i es compleixin tots els requisits previstos a l'article 13 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, per accedir al dret. En aquests casos els efectes econòmics seran els previstos a l'apartat segon.