Com identificar les substàncies perilloses

Publicat el: 01/02/2017

La informació més directa per identificar les substàncies perilloses de la nostra empresa la trobem en les etiquetes dels productes. Les substàncies perilloses són aquelles que estan classificades com a tal pel Reglament europeu CLP o són generades en el lloc de treball per l'activitat que fem. Hem de conèixer el significat dels pictogrames per poder interpretar correctament la informació oferta.

A continuació t'expliquem què significa cada pictograma:


Etiquetatge de productes químics