Subsidi per risc durant l'embaràs i la lactància natural

D'acord amb la normativa (Reial decret 295/2009), existeixen dues etapes diferenciades per al reconeixement del dret a les prestacions per risc durant el embaràs i la lactància natural:

Sol·licitud d'emissió de la certificació mèdica sobre l'existència de risc durant l'embaràs o lactància per part de la treballadora:

Documentació a presentar en nostres les oficines de Mútua Universal:

 • Sol·licitud treballadora.
 • Certificat empresarial sobre l'activitat desenvolupada i les condicions de treball.
 • Informe mèdic del facultatiu del Servei Públic de Salut que l'assisteix indicant estat de l'embaràs (setmana de gestació i data prevista de part).
 • Avaluació de riscos del lloc de treball ocupat per la treballadora.
 • Llista de llocs de treball exempts de risc.
 • Informe mèdic de vigilància de la salut (Servei Prevenció) informant sobre els riscos en el lloc de treball.
 • Fotocòpia del DNI o el NIE.

Una vegada analitzats els riscos del lloc de treball del sol·licitant, Mútua Universal emetrà un certificat mèdic en què s'informarà del naixement del dret a la prestació (en data immediata o en data diferida) o rebuig del subsidi.

En cas d'acceptació, serà obligació de l'empresa considerar en primer lloc la possibilitat de trasllat a un lloc de treball compatible amb l'embaràs. Només en el cas d'inexistència d'aquest lloc compatible s'optarà per sol·licitar la prestació.


Sol·licitud de la prestació per part de la treballadora:

Documentació a presentar en nostres les oficines de Mútua Universal:

 • Sol·licitud treballadora.
 • Declaració de l'empresa sobre la inexistència de lloc de treball compatible amb l'embaràs. En aquest document s'informarà de la data de suspensió del contracte de treball seguint els paràmetres informats en el certificat mèdic sobre l'existència de risc (acceptació immediata o en data futura).
 • Certificat d'empresa informant de la base de cotització per contingències professionals del mes anterior a la suspensió del contracte. Si la jornada de la treballadora és a temps parcial o el seu contracte fix discontinu, el certificat informarà sobre les bases de cotització per contingències professionals dels tres mesos anteriors al mes de suspensió del contracte de treball. En ambdós casos es completarà la informació amb còpies de les nòmines dels períodes comentats.
 • Comunicació de dades al pagador a l'efecte de la Declaració de l'IRPF (model 145) i fotocòpia del llibre de família.