Mutua Universal participa en la jornada commemorativa del 25 aniversari del primer document sobre "Límits d'Exposició Professional per a Agents Químics a Espanya"

Temes: Esdeveniments Mutua Universal Prevenció
Publicat el: 10/04/2024

Maria Isabel Maya Rubio, responsable d'anàlisi de l'entorn de prevenció de Mutua Universal, ha participat en la Jornada Tècnica especial celebrada amb motiu del 25 aniversari del primer document sobre "Límits d'Exposició Professional per a Agents Químics a Espanya (LEP)".

Aquest document, que recull els valors de referència per a l'avaluació i control dels riscos per exposició als agents químics presents en els llocs de treball, és una eina fonamental en l'avaluació dels riscos laborals per als diferents sectors d'activitat, comprenent valors ambientals i biològics que poden estar presents des del sector Industrial al sector Serveis.

La jornada, que ha comptat amb l'assistència presencial d'unes 80 persones professionals del sector i persones de tot l'àmbit nacional i de parla hispana en línia, ha estat inaugurada per Olga Sebastián García, directora del Centre Nacional de Noves Tecnologies de l'INSST. També ha comptat amb la participació de persones integrants de tots els grups de representació que formen la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (CNSST). 

Durant l'acte, organitzat per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), organisme cientificotècnic del Ministeri de Treball i Economia Social especialitzat en l'anàlisi i la millora de les condicions de treball, s'ha presentat la nova actualització del document LEP per a 2024, que inclou la incorporació o actualització de diferents valors límit, tant ambientals com biològics.

Participació de Mutua Universal

La sessió s'ha estructurat en tres taules rodones que han abordat aspectes pràctics per a l'aplicació del document LEP a Espanya, així com el marc normatiu i els propers reptes, tant en l'àmbit nacional com en l'europeu.

La segona de les taules, ‘Marco normatiu i propers passos’, on es van presentar els valors límits en l'àmbit de la Unió Europea i la participació d'Espanya en els mateixos i es va debatre sobre la importància del document LEP en l'actuació inspectora, va estar a càrrec de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i de Mutua Universal, representada per Maria Isabel Maya Rubio, membre titular del grup de treball “Valors Límits” de la CNSST, va fer una presentació sobre “Els valors limitis a Espanya i a la Unió Europea”.


Document "Límits d'Exposició Professional per a Agents Químics a Espanya"

La primera edició del document LEP es va publicar l'any 1999, després de la constitució per part de l'INSST del grup de treball que, anualment, revisa i actualitza aquests valors límit per fer front a les necessitats que plantegen els canvis en els processos de producció i la introducció de noves substàncies, així com la incorporació de nous coneixements tècnics i científics i de l'evolució del marc legal en què s'apliquin.

Aquesta tasca va més enllà del compliment de la transposició de les Directives 98/24/CE i 2004/37 (sobre agents químics i sobre cancerígens, mutagens i tòxics per a la reproducció, respectivament) que la Unió Europea imposa als estats Membres.