"

Memòria Comissió de Prestacions Especials 2021

Publicat el: 10/05/2022
Memòria Comissió de Prestacions Especials 2021

Les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social compten amb Comissions de Prestacions Especials que s'encarreguen de gestionar ajudes socials destinades a persones treballadores que han patit un accident laboral o malaltia professional i que es troben en una situació d'especial necessitat. 

El contingut d'aquestes ajudes i els requisits d'accessos específics estan establerts per regulació expressa de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social.

A Mutua Universal, l'equip de treball social gestiona les sol·licituds d'ajuda que es presenten davant la Comissió per a la seva aprovació definitiva. La seva funció és valorar la situació de necessitat sobrevinguda després de l'accident laboral o la malaltia professional i oferir el suport psicosocial, la informació i l'assessorament que pugui precisar. 

Durant els anys, Mutua Universal ha vingut demostrant una gran sensibilitat davant les situacions de necessitat que pot suposar un accident o malaltia professionals. Com es pot veure en les dades aportades en la seva memòria anual, malgrat la situació de pandèmia, s'han seguit valorant de forma rigorosa totes les sol·licituds presentades, concedint-se ajudes per un import total de 103.987,98 €. 

Destacar també la important tasca realitzada des del programa de reinserció sociolaboral de Mutua Universal, amb què fa ja més de 10 anys ajudem a aquelles persones treballadores que han quedat incapacitades per a la realització del seu treball habitual o es troben en risc d'exclusió social per haver perdut el seu treball durant el procés de recuperació.

Ajudes socials a Mutua Universal

El 2020 va entrar en vigor la nova normativa de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social per la qual es regulaven les ajudes socials de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i els requisits d'accés a les mateixes. 

A Mutua Universal ens hem hagut d'adaptar a aquesta nova situació, que ha vingut acompanyada de dos anys de pandèmia, però hem continuat treballant per oferir a les nostres persones treballadores accidentades i a les seves famílies la millor atenció i qualsevol el nostre suport, valorant les diferents situacions de necessitat que presentaven i tramitant ajudes socials per a aquelles que complien amb la normativa vigent. 

Els resultats els podreu veure en la Memòria adjunta.


Però volem recordar-vos que des del servei de treball social no només es tramiten ajudes socials, també oferim a les nostres persones treballadores associades i a les seves famílies uns altres serveis que podeu consultar en el díptic “Servei de Treball Social Sanitari”.