La Unió Europea publica el nou marc estratègic sobre seguretat i salut a la feina 2021-2027
Preparar-se per al futur sense oblidar els reptes de sempre

Publicat el: 30/06/2021

Mª Isabel Maya Rubio – Prevenció de Riscos Laborals – Mutua Universal Working Party “Strategy” (ACSH) (*) Representant empresarial a l'Advisory Committee for Occupational Safety and Health (ACSH) de la Comissió Europea

Unió Europea

Reptes i objectius

Union europea

Els canvis profunds que s'estan produint al món, els riscos que no han desaparegut i segueixen cobrant-se el seu preu en lesions i vides i la consciència de vulnerabilitat deslligada per la pandèmia, són els tres eixos que resumeixen els reptes a què s'enfronta la Unió Europea en el camp de la Seguretat i salut en el Treball. 


Per donar resposta als reptes, s'ha dissenyat un marc estratègic centrat en els següents objectius:

1. Anticipar i gestionar el canvi en el nou món del treball. La UE centra aquests canvis en dues transicions clau: la verda i la digital. Per donar suport a aquestes dues transicions, es disposa d'un pressupost d'1,8 trilions d'Euro durant el període 2021-2027.

En l'àmbit de la seguretat i salut a la feina, les accions es desenvoluparan en dos eixos:

 • La modernització i simplificació de la legislació, que inclourà accions ja iniciades, com l'actualització de les Directives de llocs de treball i de PVDs i l'adopció de nous valors límits per protegir als treballadors de l'exposició a compostos de plom o cobalt (ambdós implicats en el sector d'energies renovables i producció de bateries) i davant l'amiant.
 • L'actuació davant riscos psicosocials, l'aparició de problemes mentals (fortament incrementats per la situació causada per COVID-19) i també davant riscos de tipus musculoesquelètic.

2. “Vision zero”. Millorar la prevenció dels accidents i les malalties relacionades amb el treball. En els dos últims períodes estratègics, la UE ha posat el focus en la reducció d'accidents i de malalties relacionades amb el treball, respectivament. En aquesta nova etapa, el focus es posa en la inaceptabilidad de les morts causades pel treball. Es considera que les principals causes de mort d'origen laboral són el càncer i les malalties de tipus cardiovascular.

 • Respecte al càncer d'origen laboral, la UE continuarà amb les accions que ja duu a terme, modernitzant la Directiva de cancerígens i mutagens, mitjançant la inclusió de nous agents com a candidats a la determinació de valors límits, la millor coordinació de les accions que es duen a terme en aplicació de REACH i l'enfocament d'“una substància, una avaluació”, que es recull en l'estratègia xx per a substàncies químiques.
 • A més dels agents cancerígens, la UE també abordarà d'altres agents químics, co n l'adopció de nous valors límits per a agents reprotóxicos (ja s'ha iniciat per als compostos de plom i s'establiran nous agents prioritaris) i altres agents de major rellevància.
 • Actuacions en l'àmbit del sector sanitari. Aquest sector preocupa a la UE i a més ha demostrat ser un sector crític durant la pandèmia. Per aquest motiu, es duran a terme accions específiques per conèixer la seva situació i també amb relació a la seva exposició a medicaments perillosos (mitjançant l'elaboració de guies i la millora de la formació i del coneixement dels treballadors del sector sanitari que els manegen)
 • Actuació en uns altres àmbits. S'abordaran accions per prevenir situacions de violència, assetjament o discriminació, així com per lluitar contra la violència domèstica o de gènere. La UE vol avançar cap a una Europa inclusiva, en què tots els grups siguin tinguts en compte i protegits.
 • Finalment, es preveuen accions de dono suport a la conscienciació sobre problemes com el càncer, el TME, la salut mental, la violència i l'assetjament. A més d'aquestes accions, es basarà la promoció de la salut com mitjà perquè les persones cuidin la seva salut a nivell individual.

3. Augmentar la preparació per a possibles futures amenaces a la salut. COVID-19 ha atrapat el món sencer de sorpresa, incloent els països més avançats del planeta. Disposar d'una obligació general d'avaluar els riscos i establir mesures de prevenció en l'empresa, en cas de crisi sanitària és crucial per respondre davant situacions similars en el futur. Les accions giraran al voltant de:

 • Avaluació dels efectes de la pandèmia i l'eficàcia dels marcs UE i nacionals, amb l'objecte de desenvolupar guies i procediments d'emergència en l'àmbit de la UE, de cara a futures crisi potencials, en cooperació estreta amb els actors de salut pública.
 • Actualització de la Recomanació de la Comissió sobre Malalties Professionals, incloent COVID-19 el 2022
 • Seguiment de l'aplicació de la modificació de la Directiva Biològics, incloent la COVID-19.
 • Desenvolupar guies per a la Inspecció de Treball sobre l'avaluació de la qualitat de les avaluacions de riscos i les mesures preventives aplicades en les empreses.

En què es basa la Unió Europea per aplicar el marc estratègic

Per desenvolupar aquest marc, la Unió Europea es basarà en:

 • Diàleg social fort, comptant amb els interlocutors socials
 • Polítiques basades en l'evidència científica, que permeten l'avaluació dels seus resultats
 • Millora de l'aplicació i control de la legislació i del nou marc estratègic, amb l'objectiu d'obtenir tots els avantatges que aporta l'acquis comunitari
 • Increment de la conscienciació, a tots els nivells
 • Mobilitzant fons per invertir en la SST, incloent els fons de resiliència i recuperació i els de polítiques de cohesió

D'altra banda, també els Estats Membres i els interlocutors socials has de desenvolupar activitats dins el marc estratègic

Estats Membres: Recollint els objectius i accions del marc europeu en les seves pròpies estratègies i plans d'acció nacionals, aplicant les transicions verda i digital i duent a terme accions de seguiment i de recollida de dades sobre determinats aspectes.

Interlocutors socials: facilitant acords a tots els nivells i cercant solucions consensuades als nous reptes, particularment els derivats dels canvis al món del treball.


Quins serà els següents passos?

La Comissió Europea establirà un pla de treball plurianual que s'implantarà anualment. En aquest pla es recullen totes les accions detallades en el Marc Estratègic i les que posteriorment es puguin establir.

Els Estats Membres tenen en compte el marc estratègic en l'elaboració, implantació i revisió de les seves estratègies i plans d'aplicació estatals i/o regionals. Les dades de les estratègies nacionals són recopilats per la UE-OSHA i introduïts en l'OSH-Barometer, que permet comparar la situació en tota la UE.

Enllaç a OSH Barometer: https://osha.europa.eu/ca/facts-and-figures/data-visualisation/osh-barometer-data-visualisation-tool