La Comissió Europea publica la cinquena llista de valors límits indicatius per a exposició professional a substàncies químiques

Publicat el: 05/11/2019
Alerta davant les substàncies perilloses

El passat 31 d'octubre es va publicar en el DOTZE la Directiva (UE) 2019/1831, per la qual s'estableix una cinquena llista de valors límits indicatius per a exposició professional a substàncies químiques (iOELVs).

Aquestes substàncies, juntament amb les aprovades en les quatre llistes prèvies, contribueixen a la creació d'una llista comú de valors límits en tots els Estats Membres de la UE.

El desenvolupament de nous valors límits indicatius en el marc de la Directiva d'Agents Químics és una línia de treball permanent que duu a terme la Comissió Europea, qui emet noves llistes a mesura que es disposa de coneixement científic.

 


Els valors límits indicatius són valors establerts per a la protecció de la salut dels treballadors, és a dir, nivells d'exposició per sota dels quals es considera que pot estar exposada una persona durant la seva vida laboral sense que això signifiqui un menyscabament per a la seva salut.


S'adopten valors per a 10 substàncies: Anilina, Clorometano, Trimetilamina, 2-Fenilpropano (Cumeno), Acetat de sec-butilo, 4-aminotolueno (p-toluidina), Acetat d'isobutilo, Alcohol isoamílico, Acetat de n-butilo, Tricloruro de fosforilo.

En la Taula adjunta es poden consultar els valors adoptats per la Directiva i els valors vigents avui dia a Espanya.


Els valors límits indicatius en la UE

Amb aquesta cinquena llista, la UE disposa de valors per a un total de 157 entrades, part de les quals corresponen a grups de substàncies. En la taula següent es pot consultar tots els valors indicatius vigents en la Unió Europea.


Per a saber més…

El procés d'establiment de valors limitis indicatius

Grosso modo, el procés que se segueix per adopta nous valors és el següent:

  1. Establiment de prioritats. El fa la Comissió Europea conjuntament amb els representants de governs, empresaris i treballadors, al si del Working Party “Chemicals at Workplace” de l'ACSH (Advisory Committee on Occupational Safety and Health at Work).
  2. Estudi de les substàncies individuals. La COMP encarrega a l'SCOEL l'estudi de les substàncies.
  3. Debat de les substàncies en el WP “Chemicals at Workplace”
  4. Elaboració de la proposta i coordinació al si de la COMP (consultes amb altres DG, processos interns)
  5. Debat en la TPC (Technical Progress Committee)
  6. Adopció pel procés de comitologia (no implica debat en Parlament i Consell)

Llistes anteriors: