La Comissió Europea inicia el procés de modificació de la Directiva d'agents cancerígens o mutàgens

Publicat el: 18/05/2016

El passat 13 de maig, la Comissió Europea va introduir en els procediments legislatius del Parlament Europeu la proposta de modificació de la Directiva 2004/37/EC sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a cancerígens o mutagens a la feina.

La Comissió Europea inicia el procés de modificació de la Directiva d'agents cancerígens o mutàgens

El procés de modificació de la Directiva ha suposat un ampli treball en què han estat involucrats professionals dels sectors afectats, interlocutors socials, governs i Comissió Europea i ha inclòs la realització d'un ampli treball d'anàlisi del coneixement científic i tècnic disponible, així com la consideració dels aspectes i conseqüències socioeconòmics dels canvis proposats.

L'esborrany se centra en la modificació dels Annexos I i III de la Directiva. En l'Annex I, dirigit a processos en què es generen cancerígens, s'han introduït treballs que poden implicar l'exposició a pols de sílice lliure cristal·lina respirable, present en la pols que es produeix en activitats relacionades amb la mineria, l'explotació de planters, en tallar o fer miques materials com el formigó o el maó, o en les perforacions de túnels.

 

Taula de modificacions de l'Annex III
Modificacions de l'Annex III de substàncies cancerígenes (fer clic per ampliar)

En l'Annex III, que introdueix l'establiment de valors límits ambientals obligatoris, s'amplia el nombre de substàncies de les 3 inicials fins a 14. També modifica el valor límit del clorur de vinil monòmer i de la pols de fustes dures. (Ampliar la imatge per veure la llista i els detalls. (*) A Espanya, hi ha diversos compostos de crom (VI) cancerígens amb valors propis. En aquesta taula només s'han inclòs els valors de referència per a compostos no especificats (**) El benzè no ha patit modificació alguna.)

“La proposta presentada al Parlament Europeu és la primera de dos basades en les opinions emeses pel Comitè Consultiu per a la Seguretat i Salut en el Treball. La segona proposta inclourà al voltant de 12 substàncies addicionals, i està previst que surti a la llum a finals d'aquest any”, explica Isabel Maya, de l'equip de Mútua Universal i presidenta del grup de treball “Chemicals at the Workplace” de l'esmentat Comitè Consultiu, compost per experts provinents del món de la higiene industrial, la toxicologia o els riscos químics.

Amb aquesta iniciativa, la Comissió Europea afronta un dels grans reptes establerts en el Marc Estratègic de la Unió Europea en matèria de Seguretat i Salut en el Treball 2014 - 2020; actuar davant les malalties professionals en general, i davant els agents cancerígens en particular, dotant als Estats Membres de valors límits vinculants per a un cert nombre de cancerígens.


Tractament de les substàncies cancerígenes en els Estats Membre de la UE

Des de la incorporació de la Directiva de cancerígens i mutagens per part de cada Estat Membre, la seva normativa nacional ha anat evolucionant. Des d'Itàlia, que segueix tenint com valors límit d'exposició a cancerígens els de la Directiva, fins a Espanya, que disposa de valors límit per a més de 80 substàncies, en els Estats Membres es donen totes les situacions intermèdies.

Països com a Alemanya, Holanda, Bèlgica i Àustria impulsen l'adopció d'un quadre ampli de valors límit per a cancerígens a escala de la UE. En març de 2014, el Govern Holandès va liderar, mitjançant l'emissió d'un memorandum dirigit al comissari Anders, la sol·licitud d'adopció de valors límit europeus per a un grup indeterminat de 50 substàncies, amb l'objectiu de tenir sota control a la immensa majoria d'exposicions (en opinió dels signants del document aquest nombre permetria actuar sobre el 80-90% de les exposicions). La Comissió sembla haver recollit el guant i iniciat el procés d'actualització dels annexos de la Directiva en aquest sentit.

Els interlocutors socials treballen activament per poder arribar a conclusions que respectin les necessitats de tots els interlocutors, protegint la salut dels treballadors al mateix temps que es manté la competitivitat de la indústria europea.