Entra en vigor la nova llei de contractació del sector públic: contractació pública electrònica a Mutua Universal

Temes: Legislació
Publicat el: 02/03/2018
Entra en vigor la nova llei de contractació del sector públic: contractació pública electrònica a Mutua Universal

A partir del proper 9 de març, per participar en els procediments de contractació amb Mutua Universal, els licitadors hauran de registrar-se en el web Plyca Portal. Aquesta inscripció permetrà presentar-se a tots aquells processos de licitació que publiqui Mutua Universal en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. El web Plyca Portal permet fer totes les comunicacions de manera electrònica, legal i segura.

L'ús d'aquesta plataforma és de compliment obligat a causa de la imminent entrada en vigor de la nova Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic que implanta de manera obligatòria la contractació pública electrònica en totes les seves fases: publicació en la plataforma del sector públic, recepció de les ofertes, adjudicació de licitacions i comunicació amb els licitadors.

La norma té com a objectius aconseguir un sistema de contractació pública basat en l'eficiència, la transparència i la integritat, mitjançant el qual s'aconsegueixi un millor compliment dels objectius públics, tant a través de la satisfacció de les necessitats dels òrgans de contractació, com mitjançant una millora de les condicions d'accés i participació en les licitacions públiques dels operadors econòmics, i, per descomptat, a través de la prestació de millors serveis als usuaris dels mateixos.

A més, estableix l'obligatorietat d'utilització d'uns mitjans electrònics en les notificacions i comunicacions en la tramitació de procediments d'adjudicació i en la presentació d'ofertes i sol·licituds de participació. S'aconsegueix així una major agilitat i reducció de terminis.