Directives seguretat i salut: publicades les modificacions als annexos tècnics de les directives europees sobre EPI, agents biològics i equipament mèdic en vaixells

Publicat el: 02/12/2019
Bonus Prevenció Madrid - Mutua Universal

El passat 31 d'octubre es van publicar en el DOUE les següents Directives:

- Equips de Protecció Individual. Directiva de la Comissió 2019/1832 de 24 d'octubre de 2019, que modifica els Annexos I, II i III de la Directiva 89/656/EEC del Parlament Europeu i del Consell amb relació a aspectes purament tècnics.

- Agents Biològics. Directiva de la Comissió 2019/1833 de 24 d'octubre de 2019, que modifica els Annexos I, III, V i VI de la Directiva 2000/54/EC del Parlament Europeu i del Consell amb relació a aspectes purament tècnics.

- Tractament mèdic en vaixells. Directiva de la Comissió 2019/1834 de 24 d'octubre de 2019, que modifica els Annexos II i IV de la Directiva 92/29/E/EC del Consell amb relació a aspectes purament tècnics.


Aquestes modificacions responen a les necessitats d'actualització detectades durant l'avaluació ex post de les Directives sobre seguretat i salut a la feina duta a terme per la Comissió Europea el 2014, en compliment de l'obligació de revisió cada 5 anys de les directives. Com a resultat de l'avaluació, es van detectar sis Directives del qual contingut necessita actualització. Les altres tres són la directiva sobre senyalització, la directiva sobre llocs de treball i la directiva grapegi pantalles de visualització de dades, que es troben actualment en procés de ser revisades per la Comissió.

D'altra banda, la Comissió duu a terme aquesta actualització per mitjà d'actes delegats, procediment que no involucra al Parlament i al Consell, qui deleguen en la Comissió l'actualització de continguts purament tècnics. Aquest procediment s'ha adoptat recentment per a les directives de seguretat i salut a la feina, per tal d'agilitzar el procés d'adopció de canvis que no modifiquin substancialment el contingut de la directiva.


Principals canvis adoptats

Els principals canvis que s'han produït en les directives són els següents:

Requisits mínims de seguretat i salut per a l'ús pels treballadors d'equips de protecció personal a la feina

L'avaluació ex post va revelar que era precís mantenir actualitzats els annexos de la directiva d'EPI per l'elevat nombre de treballadors que els utilitzen i, a més, cal que aquesta Directiva sigui coherent amb la Regulació (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s'estableixen disposicions relatives al disseny, fabricació i venda dels equips de protecció individual. Atès que en aquesta regulació es va modificar la categorització de riscos dels productes per tal d'ajudar a l'empresari a seleccionar-los adequadament, cal actualitzar la Directiva d'EPI.

D'acord amb aquestes premisses, s'han modificat els annexos I, II i III:

 • Annex I. Taula que desenvolupa la classificació de riscos i parts del cos protegides dels mateixos. S'ha adequat de conformitat amb la regulació 2016/425 i als nous tipus de riscos presents en els llocs de treball.
 • Annex II. Estableix una llista no exhaustiva de tipus d'equips de protecció individual, que ha estat modificada segons l'Annex I. En alguns casos s'han afegit exemples, per facilitar la comprensió.
 • Annex III. En aquest annex s'aporta una llista exhaustiva d'activitats i sectors que podrien requerir l'ús d'EPI.

Premi el vincle per accedir a les Directives: Directiva 2019/1832; Directiva 89/656/EEC


Protecció dels treballadors davant els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics a la feina

L'avaluació ex post va revelar que la llista d'agents biològics inclosa en l'annex III requeria ser adaptada a la llum del nou coneixement científic i tècnic. D'altra banda, cal donar coherència a aquesta directiva amb unes altres directives de la UE.

D'acord amb aquestes premisses, s'han modificat els annexos I, III, V i VI:

 • La llista d'activitats en què podria presentar-se exposició a agents biològics continguda en l'annex I, s'ha actualitzat incloent un paràgraf que estableix que la llista no és exhaustiva, per tal de garantir que sempre que l'avaluació de riscos indiqui que podria haver-hi exposició a agents biològics, la directiva sigui aplicable als llocs de treball afectats.
 • En l'annex III, que estableix la llista d'agents biològics que poden afectar als humans, s'ha actualitzat aquesta llista, tenint en compte, no només nous agents, sinó també els avenços en taxonomia, classificació, nomenclatura i característiques dels agents biològics. A aquest efecte, també s'han modificat les notes introductòries de l'annex.
 • Els Annexos V i VI, que estableixen les mesures de contenció en funció dels nivells de contenció per a diferents activitats i per a la indústria s'han modificat per alinear-los amb la Directiva 2009/41/EC del Parlament Europeu i del Consell sobre la contenció de microorganismes genèticament modificats.

Premi el vincle per accedir a les Directives: Directiva 2019/1833; Directiva 2000/54/EC


Requisits mínims de seguretat i salut per a la millora del tractament mèdic en vaixells

L'avaluació ex post va revelar que la llista de subministraments metges obligatoris inclosa en l'annex II no era adequada i que era precís donar coherència a la directiva amb instruments internacionals. D'acord amb aquestes premisses, s'han modificat els annexos II i IV:

 • En l'annex II s'ha actualitzat la llista de subministraments metges. Cal destacar que es tracta d'una llista no exhaustiva. Per a la seva actualització s'han tingut en compte les millores en els medicaments i en l'equipament mèdic i la categoria dels vaixells, especialment dels de la classe C (que no disposen de cabines o naveguen molt propers a la costa), tenint en compte la seva petita mida, que pot implicar poc espai per emmagatzemar l'equipament mèdic.
 • L'annex IV consisteix en el marc per a la inspecció de l'equipament mèdic a bord, i, en conseqüència, ha hagut de ser actualitzat de conformitat amb les modificacions incloses en l'annex II.

En la modificació d'ambdós annexos s'han tingut en compte els instruments internacionals i particularment la Guia Mèdica Internacional per a Vaixells.

Premi el vincle per accedir a les Directives: Directiva 2019/1834; Directiva 92/29/EEC


Aplicació de les directives a la normativa espanyola en matèria de seguretat i salut a la feina

Les Directives van dirigides als Estats Membres, qui disposen d'un termini per a:

 • Modificar les seves disposicions nacionals, d'acord amb cadascuna de les Directives.
 • Informar a la Comissió les disposicions adoptades.
 • El termini per a l'aplicació d'aquestes tres directives finalitza el 20 de novembre de 2021.

Per saber més…

El procés de modificació de les Directives, quan es tracta de continguts purament tècnics és el següent:

 1. Anàlisi de les necessitats de modificació. Aquest treball el duu a terme la Comissió Europea (DG Employment and Social Affairs), amb el suport d'un equip d'experts nacionals que representen als Estats Membres de la UE.
 2. Les propostes són debatudes en un grup de treball ad hoc creat pel Comitè Consultiu per a la Seguretat i Salut en el Treball (ACSH). El grup elabora un esborrany d'opinió, que és finalitzada i adoptada per l'ACSH.
 3. La Comissió té en compte l'opinió de l'ACSH i elabora la proposta de Directiva que modificarà l'actual.
 4. Finalment, la Comissió adopta la Directiva, i si el Parlament o el Consell no presenten objeccions, és publicada al Diari Oficial de la Unió Europea i entra en vigor en el termini que s'hagi indicat en la Directiva.