Dia Mundial d'Acció per a la Salut de les Dones: 28 de maig

Temes: Mutua Universal Prevenció Salut
Publicat el: 28/05/2024

El maig de 1987 un grup d'integrants de la Xarxa Mundial de Dones pels Drets Sexuals Reproductius va acordar declarar el 28 de maig com Dia Mundial d'Acció per la Salut de les Dones, amb l'objectiu d'avançar en el coneixement de diversos aspectes claus per al seu èxit.

La investigació i el desenvolupament d'estratègies que promouen la igualtat de gènere encaminades a reduir la desigualtat existent, també en matèria de salut, han permès avançar i divulgar coneixement, visibilizando així la realitat existent en tots els àmbits i especialment en el de la Seguretat i Salut a la feina, que no és aliè a la mateixa. Homes i dones ens veiem afectats de diferent manera per les condicions de treball a què ens veiem exposats durant la nostra vida laboral, així, el nostre envelliment estarà associat a una sèrie de canvis en la capacitat física i la salut, influenciats entre altres, per factors relacionats amb el sexe i amb el gènere.

El gènere es refereix als conceptes socials de les funcions, comportaments, activitats i atributs que cada societat considera apropiats per als homes i les dones. Les diferències en aquestes consideracions poden generar desigualtats entre els homes i les dones, afavorint sistemàticament a un dels dos grups i creant inequidades amb respecte tant a l'estat de salut com a l'accés a l'atenció sanitària.

És fonamental, per tant, esforçar-se per assolir el nivell més alt de salut global de la població en totes les polítiques, per donar a conèixer a la societat que dones i homes presentem característiques diferencials que han de ser analitzades des de l'àmbit biològic, psicològic, social i cultural, identificant així diferents necessitats, obstacles, riscos i oportunitats. Només coneixent i analitzant aquestes diferències en cada context (no només per la seva determinació biològica, sinó per determinants culturals o de gènere atribuïts), ens permetrà detectar les desigualtats, comprendre els motius que les originen, actuar sobre elles i establir mecanismes, condicions i accions que garanteixin una igualtat efectiva.  

En l'àmbit d'actuació de la prevenció de riscos laborals i promoció de la salut que com mútua col·laboradora amb la Seguretat Social ens ocupa, promocionar la integració de la perspectiva de gènere és clau en el marc de la gestió inclusiva de la diversitat en la salut ocupacional.

Les característiques diferencials que cada perspectiva ofereix ens permeten orientar les nostres activitats, que en l'àmbit laboral es tradueixen en una millor anàlisi i intervenció sobre les condicions de treball, els riscos i altres factors de vulnerabilitat o sensibles a qüestions de gènere.

Quan integrem la perspectiva de gènere en les nostres pràctiques diàries, sigui quin sigui el nostre àmbit de responsabilitat, aconseguim:

  • Contribuir a atenuar les desigualtats, discriminacions i estereotips per raó de gènere presents en els entorns laborals.
  • Millorar la prevenció de riscos laborals i la promoció de la salut en l'àmbit laboral: abordant determinats factors de risc, principalment de caràcter ergonòmic i psicosocial, que són origen de danys a la salut i que posen de manifest la diferent vulnerabilitat en l'exposició entre homes i dones.
  • Disposar de programes eficaços de salut capaços d'identificar i donar resposta a les diferents necessitats de dones i homes, així com d'aportar beneficis que millorin la salut, la qualitat de vida i el benestar de les persones, la societat i el nostre país.

Amb motiu d'aquesta efemèride, Mutua Universal celebra una nova Jornada d'Orientació tècnica, orientada per impulsar la integració la perspectiva de gènere en la gestió preventiva en les organitzacions. Aquesta jornada porta per títol Promoció de la integració de la perspectiva de gènere en la PRL - Mutua Universal i s'impartirà en línia el proper 3 de juny. T'animem a participar!